Március 3. – 3. nap

Ter 5-6

A vízözön előtti ősatyák.

51Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket. 3Amikor Ádám 130 esztendős volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott. 4Ádám Szet születése után még 800 évig élt, s fiai meg lányai születtek. 5Ádám egész életkora 930 esztendőt tett ki, akkor halt meg. 6Szet 105 éves korában nemzette Enost. 7Szet Enos születése után még 807 évig élt, s fiai meg lányai születtek. 8Szet egész életkora 912 évet tett ki, akkor halt meg. 9Enos 90 éves korában nemzette Kenánt.10Enos Kenán születése után még 815 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 11Enos egész életkora 905 évet tett ki, akkor halt meg. 12Kenán 70 esztendős korában nemzette Mahalaleelt. 13Kenán Mahalaleel születése után még 840 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 14Kenán egész életkora 910 évet tett ki, akkor halt meg. 15Mahalaleel 65 éves korában nemzette Járedet. 16Mahalaleel Járed születése után még 830 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 17Mahalaleel egész életkora 895 évet tett ki, akkor halt meg. 18Járed 162 éves korában nemzette Hénochot. 19Járed Hénoch születése után még 800 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 20Járed egész életkora 962 évet tett ki, akkor halt meg. 21Hénoch 65 éves korában nemzette Metuselachot. 22Hénoch Isten színe előtt járt. Hénoch Metuselach születése után még 300 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 23Hénoch egész életkora 365 évet tett ki. 24Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte. 25Metuselach 187 éves korában nemzette Lámechet. 26Metuselach Lámech születése után még 782 évet élt, és fiai meg lányai születtek.27Metuselach egész életkora 969 esztendő volt, akkor halt meg. 28Lámech 182 éves volt, amikor fia született. 29A Noé nevet adta neki, „mert – úgymond – ez hoz nekünk vigasztalást, amikor kezünk fáradságos munkájával műveljük a földet, amit az Úr megátkozott.” 30Lámech Noé születése után még 595 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 31Lámech egész életkora 777 évet tett ki, akkor halt meg. 32Noé 500 éves volt, akkor nemzette Szemet, Kámot és Jáfetet.

Isten fiai és az emberek lányai.

61Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek, 2az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik. 3Ekkor az Úr így szólt: „Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen.” 4Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei.

Az erkölcsi romlás.

5Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul,6megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében. 7Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket.” 8Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében. 9Noénak ez a története: Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe előtt járt. 10Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet. 11A föld azonban romlott volt Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal.12Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért.

A vízözön előzményei.

13Isten így szólt Noéhoz: „Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. 14Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak bárkát fenyőfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal. 15Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága. 16Csinálj a bárka fölé tetőt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középső és felső emeletet. 17Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. 18Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. 19Minden élőlényből, minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nőstényt. 20A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak. 21Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül szolgáljon.” 22Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki.

Zsolt 3

AZ ÜLDÖZÖTT REGGELI IMÁJA

31(Dávid zsoltára, amikor menekült fia, Absalom elől.)
2Mennyien szorongatnak, Uram, Mennyien fordulnak ellenem!
3Hányan mondják rólam: „Nincs menedéke Istenénél!”
4De te, Uram, azért védőpajzsom vagy, te vagy dicsőségem, csüggedt fejem fölemeled.
5Hangos szóval kiáltottam az Úrhoz, s ő meghallgatott szent hegyéről.
6Nyugovóra tértem és elaludtam, de fölkeltem ismét, mert az Úr a gyámolom.
7Nem félek a nép ezreitől, ha ellenségesen körülvesznek.
8Kelj föl, Uram, adj szabadulást, Istenem! Hiszen minden ellenségemet arcul verted, és a leselkedők fogait kitörted.
9Az Úrnál a segítség, legyen áldásod népeden!

Mt 3

II. ISTEN ORSZÁGÁNAK A HIRDETÉSE

Keresztelő János működése.

31Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, 2és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” 3Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” 4János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele. 5Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész vidéke. 6Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 7Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus jön megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? 8Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! 9Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! Mondom nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. 10A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. 11Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. 12Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti.”

Jézus megkeresztelkedése.

13Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. 14János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” 15Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. 16Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. 17Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

 

dav

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑