Március 4. – 4. nap

Ter 7-8

7 1Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. 2Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. 3(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. 4Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam.” 5Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. 6Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. 7Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. 8(A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok közül kettő-kettő, 9egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.) 10Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre. 11Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. 12Az eső negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. 13Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába, 14s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. 15Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. 16Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót.

A vízözön.

17Ezután negyven napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. 18Az ár elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. 19A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 20Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. 21Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. 22Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. 23Így törölt el (Isten) minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. 24Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön.

8 1Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. 2A mélységek forrásai és az ég csatornái bezárultak: az eső megszűnt esni az égből, 3és a víz lassan elapadt a földön. 4Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát hegyén. 5A víz a tizedik hónapig egyre jobban leapadt, s a hónap első napján feltűntek a hegycsúcsok. 6Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, amit csinált, 7s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a földről. 8Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színéről. 9De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába. 10Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot. 11A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. 12Újabb hét napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá. 13Noé 600. életévében, az első hónapban, a hónap első napján felszáradt a víz a föld színén. Ekkor Noé félretolta a bárka fedelét, körülnézett, s íme, a föld felszíne szikkadt volt. 14A második hónapban, a hónap 27. napján a föld száraz volt.

Noé kiszáll a bárkából.

15Ekkor Isten szólt Noéhoz: 16„Szállj ki a bárkából: te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei. 17Minden élőlény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászók menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek és szaporodjanak el a földön.” 18Noé kiszállt fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel. 19Minden vadállat, minden háziállat, minden madár, minden földi csúszómászó kijött a bárkából, egyik fajta a másik után. 20Noé oltárt épített az Úrnak. Aztán fogott minden tiszta állatból és tiszta madárból, s égőáldozatot mutatott be az oltáron. 21Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: „Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. 22Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.”

 

Zsolt 4

ESTI IMA

4 1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid zsoltára.)
2Ha hozzád kiáltok, meghallgatsz, Istenem, te, aki igazságot szolgáltatsz nekem. Megsegítettél szorongattatásomban, könyörülj rajtam és hallgasd meg imám!
3Ti emberek, meddig marad kemény a szívetek? Miért szeretitek, ami haszontalan, miért törekedtek álnokságra?
4Tudjátok meg, a hűségessel csodát tesz az Úr. Az Úr meghallgat, ha hozzá kiáltok.
5Rettegjetek hát és kerüljétek a bűnt! Vegyétek ezt jól fontolóra szívetekben! Nyugovóra térvén teremtsetek csendet és elmélkedjetek!
6Hozzatok méltó áldozatot, és bízzatok az Úrban!
7Sokan mondják: Ki fordul még jóval felénk? Ragyogtasd ránk arcodat, Uram,
8te örömmel töltöd el szívemet, sokkal inkább, mintha bor és búza bőségben volna.
9Lefekszem hát és békében alszom, hiszen te biztonságot adsz nekem, Uram!

 

Mt 4

Jézus megkísértése.

4 1Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 2Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” 4Azt felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” 5Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. 6„Ha Isten Fia vagy – mondta –, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” 7Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet.” 8Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, s felvonultatta szeme előtt a világ minden országát és dicsőségüket. 9„Ezt mind neked adom – mondta –, ha leborulva imádsz engem.” 10Jézus elutasította: „Távozz, ördög! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” 11Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára.

Jézus Kafarnaumban.

12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. 14Így beteljesedett Izajás próféta szava: 15„Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” 17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

A galileai működés.

23Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. 24Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket. 25Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

 

dav
Akaroa, NZ

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑