Március 5. – 5. nap

Ter 9-10

A világ új rendje.

9 1Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. 2A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek: a kezetekbe adom őket. 3Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. 4Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. 5A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. 6Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. 7Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta.” 8Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: 9„Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal 10és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. 11Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.” 12Aztán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: 13szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. 14Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, 15akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. 16Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.” 17Isten így szólt Noéhoz: „Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között.” 18Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja. 19Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. 20Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. 21Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. 23Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. 24Amikor Noé fölébredt részegségéből és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, 25így szólt: „Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között.” 26Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. 27Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája.” 28Noé a vízözön után még 350 évig élt. 29Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki, akkor halt meg.

A föld benépesítése.

10 1Ezek Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek az utódai. Fiaik a vízözön után születtek. 2Jáfet fiai: Gomer, Magóg, Madai, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz. 3Gomer fiai: Askenáz, Rifát és Togorma. 4Javan fiai Elisa és Tarsis, a kittimek és a dananimok. 5Ezektől ágaztak ki a népek szigetei. Ezek Jáfet fiai országuk és nyelvük szerint, törzseik és népeik szerint. 6Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán. 7Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán. 8Kus nemzette Nimródot. Ez volt az első uralkodó a földön. 9Nagy vadász volt az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. 10Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra. 11Erről a földről indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt, 12Kalachot és Rezent, Ninive és Kalach között. (Ez a nagy város.) 13Micrajim fiai a luditák, anamiták, lehabiták, naftuchiták, 14patraziták, kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok származnak. 15Kánaán utódai: az elsőszülött, Szidon, azután Het, 16továbbá a jebuziták, amoriták, girgasiták, 17hivviták, arkiták és sziniták, 18arvaditák, zemariták és a hamatiták. Később a kánaániták nemzetségei szétszóródtak. 19A kánaániták határa Szidontól Gerar irányában Gázáig terjedt; Szodoma, Gomorra, Adma és Cebojim irányában pedig egészen Lesáig. 20Ezek Kám fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. 21Szemnek, Éber fia ősatyjának, Jáfet idősebb testvérének is születtek fiai. 22Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám. 23Árám fiai: Uc, Hul, Geter és Mas. 24Arpachsád fia Selak, Selaké pedig Eber. 25Ebernek két fia született. Az egyik neve Peleg, mivel az ő idejében osztották fel a földet. A testvére neve Joktán. 26Joktán fiai: Almodád, Selef, Hacarmavet és Jerách, 27Hadorám, Usal és Dikla, 28Obál, Abimael, Seba, 29Ofir, Havila és Jobab. Mindezek Joktán fiai. 30Lakóhelyük Mesától Szefárig, a keleti hegységig terjedt. 31Ezek Szem fiai törzsük, nyelvük, országuk és nemzetségük szerint. 32Ezek Noé fiainak törzsei családjuk és nemzetségük szerint. Tőlük származnak a népek a földön a vízözön után.

 

Zsolt 5

REGGELI IMA

5 1(A karvezetőnek, fuvolára – Dávid zsoltára.)
2Hallgasd meg szavamat, Uram, figyelj esdeklésemre!
3Hangos imádságom jusson eléd, Királyom és Istenem! Hiszen hozzád könyörgök,
4Uram, virradatkor már hallod kiáltozásomat, már reggel eléd tárom kérésemet és várok.
5Te nem olyan Isten vagy, akinek az álnokság tetszik. A rossznak nincs maradása előtted,
6az elvakultak nem állhatnak meg színed előtt. A gonosztevőket gyűlölöd mind,
7és megsemmisíted a képmutatókat. A véres kezű, az álnok ember irtózatos az Úr szemében.
8De én kegyelmed bőségéből házadba léphetek, és szent templomod előtt leborulhatok félelmeddel telve.
9Uram, te igaz vagy, vezess hát, ellenségeim ellenére is, s tedd járhatóvá előttem ösvényedet!
10Szájukban nincs igazság, szívükben gonoszat forralnak. Torkuk nyitott sír, nyelvük hízelgésre hajlik.
11Büntesd meg őket érte, Istenem, hadd essenek saját csapdájukba! Számtalan gonoszságuk miatt taszítsd el őket, mivel ellened szegültek.
12De örüljenek azok, akik hozzád menekülnek, ujjongjanak mindörökké! Oltalmazd őket s add, hogy benned leljék örömüket, akik tisztelik nevedet!
13Hiszen te megáldod, Uram, az igazat, kegyelmed pajzsként borul föléje.

 

Mt 5,1-26

A hegyi beszéd.

5 1A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, 2ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:

A nyolc boldogság.

3„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 5Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 9Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 10Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

Az apostolok feladata.

13Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. 14Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. 15S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. 16Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!

Az ószövetségi törvény tökéletesítése.

17Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. 18Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. 19Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. 20Ezért mondom nektek: ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.

A harag.

21Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. 22Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. 23Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, 24hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. 25Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. 26Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó fillért is meg nem fizeted.

 

dav
Milford Sound, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑