Április 8. – 39. nap

Kiv 36-38

36 1Becaleelnek és Oholiábnak, továbbá a többi hozzáértő embernek – akiknek az Úr érzéket és ügyességet adott a szentélyhez szükséges minden munka elvégzésére –, nekik tehát az a feladatuk, hogy mindent úgy készítsenek el, ahogy az Úr parancsolta.”

A gyűjtés befejezése.

2Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértő embert, akiknek az Úr művészi tehetséget adott, s akiket a szívük arra indított, hogy hozzálássanak a munkához. 3Átvették Mózestől a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Izrael fiai a szentély elkészítésének munkájához felajánlottak. Sőt, reggelenként még újabb önkéntes adományokat is hoztak. 4Ezért a kézművesek, akik a szentély munkálatait végezték, egymás után Mózeshez mentek, 5és így szóltak: „A nép sokkal többet hoz, mint ami szükséges annak a munkának az elvégzéséhez, amelyet az Úr el akar végeztetni.” 6Erre Mózes kihirdette a táborban: „Sem férfi, sem asszony ne hozzon semmi többet a szentély készítéséhez.” A nép tehát abbahagyta az adakozást. 7Amit eddig adakoztak, az is több volt, mint amennyi a szentély elkészítéséhez kellett.

A hajlék.

8A művészi képességű emberek először a hajlékot készítették el tíz vászonlapból: kettős szövésű finom lenvásznat, kék és vörös bíbort és karmazsint használtak hozzá, kerubalakokkal, ahogy a műszövő csinálja. 9Minden vászonlap huszonnyolc könyök hosszú és négy könyök széles volt: 10minden lap egyenlő nagyságú. Öt-öt vászonlapot tűzött össze egymással. 11Azután az egész összeillesztett lap legszélső darabjának a szegélyére kék bíborból hurkokat erősített, ugyanígy a másik összeillesztett lap szegélyére is. 12Ötven hurkot erősített az egyik lapra, és ötven hurkot a másik összetett lap szegélyére: mégpedig úgy, hogy a hurkok egymással szembe kerültek. 13Készített hozzájuk ötven aranykapcsot, s a vászonlapokat összefűzte a kapcsokkal, s így kialakult az egységes hajlék. 14Ezután kecskeszőr takaróból tetőt készített a hajlékra. Tizenegy szőnyeget használt fel hozzá. 15Minden szőnyeg hossza harminc könyök, a szélessége négy könyök volt. Mind a tizenegy szőnyeg azonos méretű volt. 16Ezekből öt szőnyeget összefűzött egymással, s a másik hatot szintén egymással. 17Az összefűzött darab szélső szőnyegén ötven hurkot csinált, s a másik összetett darab szélső szőnyegén ugyanannyit. 18Ezekhez ötven bronzkapcsot készített, hogy egybefűzze velük a sátor tetejét. 19A sátor tetejére még egy felső takarót csinált vörösre festett báránybőrből, s arra még egyet finom bőrből.

A faváz.

20Akácfából elkészítette azokat a deszkákat, amelyek a hajlék vázához kellettek. 21Minden deszka tíz könyök hosszú és másfél könyök széles volt. 22Minden deszkára két eresztéket csinált, hogy egymással össze lehessen illeszteni őket. Így készítette el a hajlék minden deszkáját. 23A hajlék számára összesen készített: húsz deszkát a déli oldalra, 24s a húsz deszka alá negyven ezüstlábat csinált, két-két lábat egy deszka alá az eresztékeknek megfelelően. 25A másik, az északra néző oldalra szintén húsz deszkát, 26a hozzá tartozó negyven ezüstlábbal, két-két lábat egy deszkára. 27A hajlék nyugatra néző oldalára hat deszkát készített. 28Azonkívül két deszkát csinált a hajlék hátsó részén levő sarokhoz. 29Ezeket alulról megkettőzte, fel, egészen az első gyűrű magasságáig. Így járt el mindkét saroknál. 30Tehát nyolc deszka került oda, a hozzá tartozó tizenhat ezüstlábbal, kettő-kettő mindegyik deszka alá. 31Azután reteszrudakat csinált akácfából: ötöt a hajlék egyik oldalán levő deszkákhoz. 32Másik ötöt a másik oldal deszkáinak összefogására, s rajtuk kívül másik öt reteszrudat a hajlék nyugat felé eső oldalára. 33A középső reteszeket átvezette a deszkák közepén egyik végétől a másikig. 34A deszkákat beborította arannyal. A reteszrudak befogadására szolgáló karikákat aranyból csinálta, s a reteszrudakat is bevonta arannyal.

A függöny.

35A függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. Műszövéssel kerubalakokat vitt bele. 36Azután csinált hozzá akácfából négy oszlopot, s bevonta őket arannyal. A hozzájuk tartozó kapcsok is aranyból voltak. Négy ezüsttalpat öntött hozzájuk. 37Azután még csinált egy függönyt vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból a sátor bejáratára. Ez is műszövéssel készült. 38(Elkészítette) a hozzá szükséges öt oszlopot és a kapcsokat. Az oszlopfejeket és a gyűrűket arannyal vonta be, a talpakat pedig ezüstből öntötte.

A láda.

37 1Becaleel elkészítette a ládát is akácfából. Hossza két és fél könyök, szélessége másfél könyök és a magassága másfél könyök volt. 2Kívül és belül bevonta tiszta arannyal és körös-körül aranypártázatot illesztett rá. 3A négy lábához négy aranykarikát öntött, két karikát az egyik oldalon és két karikát a másik oldalon. 4Csinált továbbá rudakat akácfából, s bevonta arannyal. 5Ezeket a rudakat bedugta a láda oldalán levő karikába, hogy a ládát vinni lehessen. 6Megcsinálta az engesztelés tábláját is tiszta aranyból: hossza két és fél könyök, szélessége másfél könyök. 7Csinált hozzá két aranykerubot. Művészi munkával alakította ki őket az engesztelés táblájának két végén: 8az egyiket az egyik végén, a másikat a másik végén, az engesztelés táblájával egy darabból. Így helyezte el a két kerubot a két végén. 9A kerubok fölfelé kiterjesztették a szárnyukat, és szárnyukkal befödték az engesztelés tábláját. Arcuk egymás felé fordult, s tekintetük egyszersmind az engesztelés táblájára szegeződött.

A kitett kenyerek asztala.

10Azután elkészítette akácfából a kitett kenyerek asztalát: két könyök volt a hossza, egy könyök a szélessége és másfél könyök a magassága. 11Tiszta arannyal borította be, és körös-körül futó pártázatot vont rá. 12Azután körül ráillesztett egy tenyérnyi széles párkányt, s arra is körül aranypártázatot. 13Négy aranykarikát is öntött hozzá, és ráerősítette a négy oldalára, illetőleg négy lábának négy sarkára. 14A gyűrűk közvetlenül a párkánynál voltak és a rudak befogadására szolgáltak, hogy az asztalt vinni lehessen. 15A rudakat akácfából készítette és arannyal vonta be. Ezekkel vitték az asztalt. 16Majd edényeket készített tiszta aranyból, s ezek az asztalra kerültek: a megfelelő tálak, csészék, korsók és poharak az italáldozat bemutatásához.

A mécstartó.

17Utána a mécstartót csinálta meg tiszta aranyból. Művészi munkával dolgozta ki a tartót, a lábazatát és a törzsét. Kelyhei, bimbói és szirmai vele egy darabból készültek. 18Mindkét oldalon hat kar nyúlt ki belőle. A mécstartó egyik oldalán három kar, és a mécstartó másik oldalán is három kar. 19Mind a három karon mandulavirág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból állt: ugyanígy mind a hat karon, amelyek a tartóból kiágaztak. 20A tartó szárán négy mandulavirág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból álltak. 21Így volt ez mind a hat kar alatt, amelyek belőle kiágaztak. 22A bimbók és a karok vele egy darabból, tiszta aranyból készültek. 23Azután megcsinálta a hét mécsest, s a hozzátartozó koppantót és serpenyőt tiszta aranyból. 24Egy talentum tiszta aranyat használt fel rá és felszerelésére.

Az illatáldozat oltára.

25Ezután az illatoltárt készítette el akácfából: egy könyök hosszúra, egy könyök szélesre, négyszögletesre, két könyök magasra. Szarvai vele egy darabból voltak. 26Arannyal borította be a lapját, körül az oldalát és a szarvait. Körös-körül aranypártázatot illesztett rá. 27A pártázat alatt mindkét oldalára két karikát erősített, a két szemben levő oldalra, a hordozórudak számára, hogy azokon vinni lehessen. 28A hordozórudakat akácfából csinálta és arannyal vonta be. 29Elkészítette még hozzá a szent kenetet, és a tiszta, jó szagú illatszert, ahogy az illatszer-kereskedők csinálják.

Az égőáldozat oltára.

38 1Utána az égőáldozat oltárát készítette el akácfából: hossza öt könyök, szélessége öt könyök, négyszögletes, magassága három könyök. 2Négy sarkára állította a négy szarvat és a szarvak vele egy darabból voltak. Utána bevonta bronzzal. 3Majd megcsinálta az oltárhoz tartozó összes felszerelést: a hamutálat, a lapátokat, a csészéket, a villákat és a füstölőket. Az eszközöket mind bronzból készítette. 4Csinált még az oltárhoz egy hálószerű rácsot bronzból, a körülfutó párkányzat alá, alulról félmagasságig. 5A bronzrács négy sarkára négy karikát öntött a hordozórudak számára. 6Azután megcsinálta a hordozórudakat akácfából és bevonta bronzzal. 7A rudakat az oltár oldalán bedugta a karikákba, hogy vinni lehessen. (Az oltárt) deszkából készítette és belül üres volt.

A medence.

8Elkészítette a bronzmedencét is és a hozzá tartozó állványt bronzból, azoknak az asszonyoknak a tükreiből, akik a sátor bejáratánál teljesítettek szolgálatot.

Az udvar elkészítése.

9Az udvart is elkészítette: a déli, a dél felé eső oldal függönye száz könyök hosszú, sodort szálú lenvászon volt, 10hozzá húsz oszlop, húsz bronztalppal. Az oszlopok kampói és karikái ezüstből készültek. 11Az északi oldalon is száz könyök, és hozzá húsz oszlop húsz bronztalppal. Az oszlopok kampói és karikái ezüstből készültek. 12A nyugati oldalon a függöny ötven könyök hosszú volt, hozzá tíz oszlop és tíz bronztalp. Az oszlopok kampói és karikái ezüstből készültek. 13Elöl a keleti oldalon ötvenkönyöknyi volt. 14Ebből tizenöt könyöknyi három oszloppal és talppal az egyik oldalt foglalta el. 15Az udvar kapujának másik oldalán szintén tizenöt könyöknyi függöny, s hozzá három oszlop a talpakkal. 16Az udvar minden függönye körös-körül sodrott lenből készült. 17Az oszlopok talpa bronzból, a kampóik ezüstből, a fejük szintén ezüsttel volt bevonva. Az udvar minden oszlopán ezüstkarikák voltak. 18Az udvar kapujának függönye műszövéssel készült, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból. Hossza húsz könyök volt, a magassága – szélességének megfelelően – öt könyök, éppúgy mint az udvar függönyei. 19A négy oszlop és a talpak bronzból készültek, kampóik ezüstből, fejük borítása és a karikák ezüstből voltak. 20A hajlék és az udvar cövekei bronzból készültek.

A fémek értéke.

21A hajlékhoz, a bizonyság hajlékához felhasznált fémek értéke a következő. Ezeket Mózes parancsára a leviták dolgozták fel, Itamárnak, Áron fiának, a papnak vezetésével. 22A Júda törzséből való Becaleel, Uri fia, Hur unokája, mindent elkészített, amit az Úr Mózes által parancsolt. 23Vele volt Oholiáb, Achizamach fia, Dán törzséből, aki kiválóan értett a díszítéshez, továbbá a kék és vörös bíbornak, a karmazsinnak és a lennek a művészi szövéséhez. 24Az arany, amit a szentély különféle munkájának elvégzésénél felhasználtak, mind fogadalmi ajándék volt, s huszonkilenc talentumot és hétszázharminc sékelt tett ki a szentély mértékegységében. 25A közösség összeírásánál összegyűjtött ezüst száz talentumot és ezerhétszázhetvenöt sékelt tett ki a szentély mértékegységében. 26A húsz éven felüliek számbavételénél egy beka, vagyis fél sékel jutott mindenkire a 603 550 emberből. 27A száz talentum ezüstből a szentély oszlopainak talpát és a függönyök oszlopainak talpát öntötték, mindegyik talpra egy talentumot szánva. 28Az ezerhétszázhetvenöt sékel ezüstből az oszlopokra csinált kampókat, beborította a fejüket és ellátta őket karikákkal. 29A fogadalmi ajándék gyanánt felajánlott bronz hetven talentumot és kétezernégyszáz sékelt tett ki. 30Ebből készítette el a találkozás sátora bejáratának talapzatát, a bronzoltárt, bronzrácsával és az oltár minden felszerelésével együtt, 31az előudvaron körös-körül levő oszlopok talpát, az előudvar bejáratának talpát, a hajlék minden cövekét és az előudvar minden cövekét körös-körül.

Zsolt 39

AZ EMBER KICSISÉGE

39 1(A karvezetőnek Jedutuntól – Dávid zsoltára.)
2Így szóltam: „Megmaradok utaimon, nehogy vétkezzem nyelvemmel. Csukva tartom számat, amíg előttem áll az istentelen.”
3Csendes lettem, néma és hallgattam, szerencséje miatt sajgott bennem a szív.
4A szívem égett bensőmben, lelkemen végigcsapott a láng; akkor megoldódott a nyelvem:
5„Uram, add tudtomra végemet, napjaim számával ismertess meg, s tudni fogom, mily mulandó vagyok.
6Lám, néhány arasznyira szabtad napjaimat, színed előtt életem a semmihez hasonlít. Minden ember olyan, mint a fuvallat,
7az ember elenyészik, mint az árnyék. Olyan a vagyona is, amit gyűjtött, mint a fuvallat, s nem tudja, ki örökli majd.”
8Most tehát mit várhatok, Uram? Reményem egyedül benned van.
9Szabadíts meg minden bűnömtől, ne szolgáltass ki a gúnyolódó eszteleneknek!
10Most elhallgatok, többé ki nem nyitom számat, mert te akartad így.
11Vedd le rólam csapásaidat, mert elveszek kezed hatalmától.
12Te megrovod az embert, bünteted a bűnöst, ami kedves neki, azt elveszted, mintha a moly enné. Minden ember olyan, mint a fuvallat.
13Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgésemre, ne zárkózz el síró szavam elől! Előtted csak jövevény vagyok, zarándok, mint az őseim mind.
14Vedd le rólam szemedet, hogy egyszer még föllélegezzem, mielőtt elmegyek és többé nem leszek!

Mt 24,29-51

A Megváltó megjelenése.

29Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. 30Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. 31Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.

A fügefáról szóló hasonlat.

32Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33Így, amikor ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van, az ajtóban. 34Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek. 35Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.

Felhívás az éberségre.

36Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya. 37Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. 38A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, 39s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. 40Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 42Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. 43Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. 44Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!

A hű szolga.

45Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik? 46Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja! 47Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli. 48De ha a szolga hitvány, s magában azt gondolja, hogy »Késik a gazdám« – 49ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik-iszik a részegekkel; 50ura egy olyan napon jön meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti. 51Kettévágatja és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

 

IMG_20180111_212137.jpg
Queenstown, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑