Április 20. – 51. nap

Lev 23-24

Az ünnepek megszentelése.

A) A szombat.

23 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: (Az Úr ünnepei, amelyeket szent ünnepi összejövetellel kell megülnötök.) Ezek az én ünnepnapjaim: 3Hat napig kell dolgozni, a hetedik nap legyen a teljes nyugalom napja, a szent összejövetel napja, akkor semmiféle munkát ne végezzetek. Bárhol laktok is, ez az Úr nyugalmának napja. 4Ezek az Úr ünnepei, a szent összejövetelek, amelyekre meghatározott időben el kell hívnotok Izrael fiait.

B) A húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe.

5Az első hónap tizennegyedik napján estefelé van az Úr húsvétja, 6a hónap tizenötödik napján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe az Úr tiszteletére. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek. 7Az első napon tartsatok ünnepi összejövetelt, és ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. 8Hét napon át mutassatok be áldozatot az Úrnak. A hetedik nap is a szent összejövetel napja, ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.”

C) Az első kéve.

9Az Úr így szólt Mózeshez: 10„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Amikor majd eljuttok arra a földre, amelyet adok nektek, s amikor elérkezik az aratás, akkor aratástok első kévéjét vigyétek a papnak. 11Ő felajánlja az Úrnak a bemutatás szertartásával, hogy kedvessé tegyen titeket. A pap a szombat utáni napon mutassa be az áldozatot, 12s a bemutatás napján ajánljatok fel az Úrnak égőáldozatul egy egyéves hibátlan bárányt, 13s hozzá még ételáldozatul két tized efa olajjal elkevert lisztlángot, mint a megbékélés illatában elköltött ételt az Úr számára, italáldozatul pedig egy negyed hin bort. 14Ne egyetek kenyeret, pörkölt gabonát vagy sült tésztát (belőle), mielőtt ezen a napon elhoznátok adományotokat Isteneteknek. Örök törvény ez utódaitok számára, bárhol laktok is.

D) A hetek ünnepe.

15A szombat utáni naptól, amelyen bemutattátok az áldozati kévéket, számoljatok hét teljes hetet. 16Számoljatok ötven napot a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassátok be az Úrnak az új kenyér áldozatát. 17Hozzatok a lakásotokból kenyeret az Úrnak szánt áldozathoz, két új kenyeret, amelyet két tized efa kovászos lisztlángból sütöttek. 18A kenyéren kívül mutassatok be az Úrnak hét hibátlan egyéves bárányt, egy bikát és két kost égőáldozatul, a hozzá tartozó étel­ és italáldozattal együtt, mint a megbékélés illatában elköltött eledelt az Úrnak. 19Mutassatok be egy bakot is bűnért való áldozatul, és két egyéves bárányt közösségi áldozatul. 20A pap végezze el vele a felajánlás mozdulatát az Úr előtt éppúgy, mint a kenyér zsengéjével. A két bárány mint az Úrnak adott szent dolog jusson a papnak. 21Ezen a napon gyűljetek össze, legyen ez szent összejövetel számotokra, és ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. Örök törvény ez utódaitok számára ott, ahol lakni fogtok. 22Ha elérkezik az aratás országotokban, ne vágd le egészen a földig és ne szedd össze, ami aratáskor ott marad, hanem hagyd ott a szegényeknek és az idegennek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

E) A hetedik hónap első napja.

23Az Úr így szólt Mózeshez: 24„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: A hetedik hónap első napja legyen pihenőnap számotokra, harsonazengéssel és ünnepi összejövetellel. 25Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, és mutassatok be áldozatot az Úrnak.”

F) Az engesztelés napja.

26Az Úr ezt mondta Mózesnek: 27„Ennek a hónapnak a tizedik napja az engesztelés napja. Tartsatok rajta szent összejövetelt. Böjtöljetek, és mutassatok be áldozatot az Úrnak. 28Ezen a napon ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, mert ez az engesztelés napja, amelyen elvégzik fölöttetek az engesztelés szertartását az Úr, a ti Istenetek előtt. 29Aki nem böjtöl ezen a napon, azt ki kell irtani övéi közül, 30aki pedig dolgozik, azt én pusztítom ki népéből. 31Ne végezzetek semmiféle munkát, ez örök törvény utódaitok számára, bárhol laktok is. 32Szombati nyugalom legyen ez számotokra. Tartsátok meg a böjtöt, s a hónap kilencedik napjának estéjétől a következő estéig tartózkodjatok a munkától.”

G) A sátoros ünnep.

33Az Úr így szólt Mózeshez: 34„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján lesz a hét napig tartó sátoros ünnep az Úr számára. 35Az első nap a szent összejövetel napja, ne végezzetek szolgai munkát. 36Hét napon át mutassatok be áldozatot az Úrnak. A nyolcadik napon tartsatok szent összejövetelt, és mutassatok be áldozatot az Úrnak. Az összejövetel napján ne végezzetek semmiféle szolgai munkát.

Befejezés.

37Ezek az Úr ünnepei, amelyeken össze kell hívnotok Izrael fiait. A szent összejövetel alkalmával áldozatot kell bemutatni az Úrnak: égőáldozatot, ételáldozatot, közösségi áldozatot és italáldozatot, mindegyik napnak a saját szertartása szerint, 38az Úrnak szombatján, az Úrnak hozott ajándékokon, a fogadalmi és önkéntes adományokon kívül.

Kiegészítések a sátoros ünnephez.

39A hetedik hónap tizenötödik napján, amikor már betakarítottátok a föld termését, üljetek hétnapos ünnepet az Úrnak. Az első és a nyolcadik napon legyen teljes nyugalom. 40Az első napon vigyetek magatokkal szép gyümölcsöket, pálmaágakat, patak menti fűzfaágakat, és vigadjatok hét napig az Úr, a ti Istenetek színe előtt. 41Így üljétek meg évenként az Úr ünnepét hét napon át. Örök törvény ez utódaitok számára. A hetedik hónapban tartsátok ezt az ünnepet. 42Hét napig lakjatok sátorban. Izrael népének minden tagja lakjék sátor alatt; 43így utódaitok megtudják, hogy sátorban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” 44Mózes leírta Izrael fiai számára az Úr ünnepeit.

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK

A) Az örök tűz.

24 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hozzanak nekem tiszta olajat a mécsesekbe, hogy állandó lángot adjanak.” 3Áron ezt a lángot a megnyilatkozás sátorában, a bizonyság függönye elé helyezte. Ennek ott kell lennie állandóan az Úr előtt, estétől reggelig. Örök törvény ez utódaitok számára. 4Áron a mécseseket a tiszta tartóra állította, az Úr elé minden időre.

B) Az aranyasztalra tett kenyerek.

5„Végy lisztlángot, és süss belőle tizenkét kenyeret, mindegyik kéttizednyi legyen. 6Azután rakd őket két sorban – hatot-hatot téve egy sorba – az Úr előtt álló tiszta asztalra. 7Mindegyik sorra tégy tiszta tömjént. Ez emlékezetül felajánlott eledel lesz, étel az Úrnak. 8Mindig szombati napon kell kitenni az Úr elé. Izrael fiai vigyék oda az örök szövetség jeléül. 9Azután Ároné és fiaié lesznek, de szent helyen egyék meg, mivel ez az Úr eledelének nagyon szent része az ő számukra. Örök törvény ez.”

A káromlás és a megtorlás törvénye.

10Egy izraelita asszonynak a fia, aki egyiptomi apától született, kijött házából és Izrael fiai közé keveredett, s a táborban összeszólalkozott egy izraelita férfival. 11Az izraelita asszony fia káromolta és átkozta a Nevet, azért Mózes elé vezették. (Az anyát Selomitnak hívták, s a Dán törzséből való Dibri lánya volt.) 12Őrizet alatt tartották, hogy majd az Úr utasítása szerint ítélkezzenek fölötte. 13Az Úr ezt mondta Mózesnek: 14„Vezesd ki a táboron kívülre azt, aki az átkot mondta. A fültanúk tegyék kezüket a fejére, és az egész közösség kövezze meg. 15Azután ezt mondd Izrael fiainak: Mindenki, aki Istenét átkozza, viselje bűnének büntetését. 16Aki az Úr nevét káromolja, haljon meg, kövezze meg az egész közösség. Akár idegen, akár közülük való, haljon meg, ha káromolta a Nevet. 17Aki agyonüt egy embert, bárki is, haljon meg. 18Aki agyonüt egy állatot, adjon másikat helyette: életet életért. 19Aki megsebesít valakit a népéből valók közül, vele is bánjanak úgy, ahogy ő tett: 20törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen az emberen okozott kár, olyat kell neki is elviselnie. 21Aki állatot üt agyon, pótolja másikkal, aki embert üt agyon, az haljon meg. 22Mindenki fölött ugyanúgy ítélkezzenek, akár közületek való, akár idegen, mivel én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” 23Miután Mózes ezeket elmondta Izrael fiainak, kivitte a táboron kívülre azt, aki az átkot kiejtette és megkövezték. Így teljesítették, amit az Úr parancsolt Mózesnek.

Zsolt 51

BŰNBÁNAT

51 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára,
2amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.)
3Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!
4Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!
5Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen.
6Egyedül teellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben.
7Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant.
8De nézd, te az igaz szívben leled örömöd – taníts meg hát a bölcsesség titkára!
9Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek!
10Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.
11Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat!
12Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!
13Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem!
14Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!
15Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtérnek hozzád a bűnösök.
16Ments meg a vértől, üdvösségem Istene, s nyelvem áldani fogja igazságosságodat.
17Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsőségedet.
18Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el.
19Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.
20Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait!
21Akkor majd tetszenek neked az igaz áldozatok, az égő­ és a teljes áldozat, akkor majd fiatal tulkokat visznek oltárodra.

Mk 2

A béna meggyógyítása.

2 1Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van, 2annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. 3Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. 4Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. 5Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” 6Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: 7„Hogy beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” 8Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? – kérdezte. – 9Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? 10Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: 11„Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” 12Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

Lévi meghívása.

13Megint kiment a tó partjára. Az egész sokaság hozzá ment, ő pedig tanította őket. 14Ahogy a vámnál elhaladt, látta, hogy ott ül Lévi, Alfeus fia. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte. 15Lévi házában asztalhoz telepedett. Sok vámos és bűnös is ott ült együtt Jézussal és tanítványaival az asztalnál. Sokan voltak. Követték őt 16a farizeusok közül való írástudók is, és amikor látták, hogy bűnösökkel és vámosokkal eszik, megszólították tanítványait: „Miért eszik és iszik együtt a vámosokkal és a bűnösökkel?” 17Jézus meghallotta és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”

A böjt.

18János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért akadtak, akik odamentek hozzá és megkérdezték: „Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” 19Jézus így válaszolt: „Böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. 20De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. 21Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit és a szakadás még nagyobb lesz. 22És senki sem tölti az új bort régi tömlőbe, vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”

A szombati kalászszedés.

23Egy szombaton vetésen vitt keresztül az útja. Tanítványai útközben tépdesték a kalászt. 24Erre a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amilyet nem szabad!” 25De ő megfelelt nekik: „Sose olvastátok, mit csinált Dávid, amikor ínséget szenvedett, és társaival együtt éhezett? 26Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a szent kenyereket, amelyeket csak a papoknak volt szabad megenniük, s adott a társainak is.” 27Aztán ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. 28Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.”

Akaroa, NZ
Akaroa, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑