Április 22. – 53. nap

Szám 1-2

I. A SZÁMBAVÉTEL

1 1Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: 2„Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként. 3Húsz évtől fölfelé, te és Áron vegyétek számba mind, aki alkalmas hadi szolgálatra Izraelben, csoportonként. 4Közben legyen mindig a segítségetekre valaki a törzsből, mégpedig a családoknak a feje.”

A törzsek fejei.

5Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akiknek mellettetek kell állniuk: 6Ruben törzséből Elicur, Sedeur fia; Simeon törzséből Selumiel, Curisaddai fia; 7Júda törzséből Nachson, Amminadab fia; 8Isszachár törzséből Netaneel, Cuár fia; 9Zebulun törzséből Eliab, Helon fia; 10József fiai közül: Efraim törzséből Elisama, Ammihud fia; Manassze törzséből Gamliel, Pedacur fia; 11Benjamin törzséből Abidan, Gidoni fia; 12Dán törzséből Achiezer, Ammisaddai fia; 13Áser törzséből Pagiel, Ochran fia; 14Gád törzséből Eljazaf, Reuel fia; 15Naftali törzséből Achira, Enan fia. 16Ezek a közösségből kiválasztottak, atyáik törzsének vezérei, Izrael ezreinek a fejei. 17Így hát Mózes és Áron maguk mellé vették ezeket a férfiakat, akiket név szerint kijelöltek nekik, 18és a második hónap első napján összegyűjtötték az egész közösséget, hogy a családok jegyzékébe való fölvételüket a nemzetségek és családok rendjében megejtsék, név szerint felsorolva őket, húsz évtől fölfelé, egyenként, 19amint az Úr megparancsolta Mózesnek. Így vették számba őket a Sínai pusztában.

A számbavétel.

20Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai, az ő leszármazottaik, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtől fölfelé az összes férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 21és akiket Ruben törzséből vettek számba, 46 500-at tettek ki.

22Simeon fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtől fölfelé valamennyi férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 23és akiket Simeon törzséből vettek számba, 59 300-at tettek ki.

24Gád fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 25és akiket Gád törzséből vettek számba, 45 650-et tettek ki.

26Júda fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 27és akiket Júda törzséből vettek számba, 74 600-at tettek ki.

28Isszachár fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 29és akiket Isszachár törzséből vettek számba, 54 400-at tettek ki.

30Zebulun fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 31és akiket Zebulun törzséből vettek számba, 57 400-at tettek ki.

32József fiai közül Efraim leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 33és akiket Efraim törzséből vettek számba, 40 500-at tettek ki.

34Manassze fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 35és akiket Manassze törzséből vettek számba, 32 200-at tettek ki.

36Benjamin fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 37és akiket Benjamin törzséből vettek számba, 35 400-at tettek ki.

38Dán fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 39és akiket Dán törzséből vettek számba, 62 700-at tettek ki.

40Áser fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 41és akiket Áser törzséből vettek számba, 41 500-at tettek ki.

42Naftali fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtől fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra, 43és akiket Naftali törzséből vettek számba, 53 400-at tettek ki.

44Ezek voltak a számba vettek, akiket Mózes és Áron és Izrael vezérei – tizenkét férfi, mindegyik törzs és annak családjai számára mindig egy – számba vettek. 45Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtől fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, 46tehát a számba vettek mindnyájan 603 550-et tettek ki. 47De Lévi fiait nem számították közéjük családjaik szerint.

A leviták feladatai.

48Így szólt az Úr Mózeshez: 49„Lévi törzsét ne vedd számba, és számukat ne mérd fel Izrael fiainak sorában. 50Inkább a tanúság sátrát bízd a levitákra, összes fölszerelésével és minden tartozékával együtt. Ők vigyék a sátort és minden fölszerelését, ők lássák el a szolgálatát, s ezért táborozzanak a sátor körül. 51Ha föl kell szedni a sátort, Lévi fiai szedjék föl; ha pihenőt kell a sátorral tartani, Lévi fiai állítsák fel. Aki nem Lévi fia és hozzá közelít, halállal bűnhődjék. 52Míg Izrael fiai a maguk helyén – ki-ki a saját táborában és hadi jelvényeinél – táboroznak, 53Lévi fiai a tanúság sátra körül üssenek tábort, nehogy rászálljon a harag Izrael fiainak közösségére. Így Lévi fiai lássák el a tanúság sátra körül a szolgálatot.” 54Izrael fiai így tettek, egészen úgy jártak el, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

A táborozás rendje.

2 1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 2„Izrael fiai családjaik jelvényénél táborozzanak, ki-ki a maga hadi jelvényénél a megnyilatkozás sátora körül üssenek tábort, bizonyos távolságra. 3Előre, napkelet felé Júda táborának hadi jelvénye kerüljön, csapatai rendjében: Nachson Amminadab fia mint Júda fiainak és seregének, 4azaz a számba vett 74 600-nak a vezére. 5Mellette Isszachár törzse üssön tábort: Netaneel, Cuár fia mint Isszachár fiainak és csapatának, 6vagyis a számba vett 54 400-nak a vezére. 7Majd Zebulun törzse: Eliab, Helon fia mint Zebulun fiainak és seregének, 8azaz az 57 400 számba vettnek a vezére. 9A Júda táborába besorozottak – összesen 186 400-an – induljanak először, csapataik rendjében.

10Ruben táborának hadi jelvénye déli irányban helyezkedjék el, csapatai rendjében: Elicur, Sedeur fia mint Ruben fiainak és seregének, 11vagyis a számba vett 46 500-nak a vezére. 12Mellette Simeon törzse táborozzék: Selumiel, Curisaddai fia mint Simeon fiainak és seregének, 13vagyis az 59 300 számba vettnek a vezére. 14Majd Gád törzse: Eljazaf, Reuel fia mint Gád fiainak és csapatának, 15azaz a számba vett 45 650-nek a vezére. 16A Ruben táborába besorozottak – összesen 151 450-en – keljenek útra másodiknak, csapataik rendjében.

17Utánuk a megnyilatkozás sátora, a leviták tábora következzék, a többi tábor közepette; ahogyan táboroznak, úgy keljenek útra, ki-ki a maga helyén, hadi jelvényeik rendjében.

18Efraim táborának hadi jelvénye nyugat felé kapjon táborhelyet: Elisama, Ammihud fia, mint Efraim fiainak és csapatának, 19vagyis a 40 500 számba vettnek a vezére. 20Mellette Manassze törzse: Gamliel, Pedacur fia mint Manassze fiainak és seregének, 21azaz a 32 200 számba vettnek a vezére. 22Majd Benjamin törzse: Abidan, Gidoni fia mint Benjamin fiainak és csapatának, 23vagyis a számba vett 35 400-nak a vezére. 24Az Efraim táborába besorozottak – összesen 108 100-an – keljenek útra harmadikul, csapataik rendjében.

25Dán táborának hadi jelvénye északi irányban helyezkedjék el: Achiezer, Ammisaddai fia mint Dán fiainak és csapatának, 26azaz a számba vett 62 700-nak a vezére. 27Mellette Áser törzse táborozzék: Pagiel, Ochran fia mint Áser törzsének és seregének, 28vagyis a 41 500 számba vettnek a vezére. 29Majd Naftali törzse: Achira, Enan fia mint Naftali fiainak és csapatának, 30vagyis az 53 400 számba vettnek a vezére. 31A Dán táborába besoroltak – összesen 157 600-an – induljanak utoljára. (Ez a hadi jelvények szerinti helyükre vonatkozik.)”

32Ezek voltak Izraelnek családjaik szerint számba vett fiai, a táborba csapataik rendjében besoroltak valamennyien 603 550-et tettek ki. 33De a levitákat nem vették számba Izrael fiainak sorában, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. 34Izrael fiai így tettek, egészen úgy táboroztak hadi jelvényeik rendjében, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és úgy keltek útra is, ki-ki nemzetsége szerint, a maga családjával.

 

Zsolt 53

AZ EMBEREK ROMLOTTSÁGA

53 1(A karvezetőnek – betegség idején; Dávid tanítókölteménye.)
2Az esztelen így szól szívében: „Nincs Isten!” Álnokok, romlottak, s amit művelnek, borzalom. Senki sincs, aki még a jót tenné.
3Isten, nézz le az égből az ember fiaira, hogy van-e még bölcs, van-e még, aki az Istent keresi.
4Tévelygők és romlottak mind! Egyetlenegy sincs, aki a jót tenné.
5Nem jutnak jobb belátásra, akik rosszat tesznek, akik emésztik népemet, mint ahogy a kenyeret eszik, akik nem folyamodnak Istenhez?
6Akkor majd rettegés veri őket, amilyen váratlan rettegés még nem volt. Akik hűtlenek lettek, azoknak csontját szétszórta az Úr, megszégyenültek, mivel Isten elvetette őket.
7Jöjjön hát szabadulás Sionból Izrael számára! Ha majd Isten megfordítja népe sorsát, akkor ujjong majd Jákob és vigad Izrael.

 

Mk 3,20-35

A farizeusok vádjai.

20Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. 21Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. 22A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: „Beelzebul szállta meg.” És: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” 23Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: „Hogy űzhetné ki sátán a sátánt? 24Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. 25Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább. 26Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. 27Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. 28Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. 29De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad.” 30Mert ezt mondták róla: „Tisztátalan lélek van benne.”

Jézus rokonai.

31Amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták. 32Sokan ültek körülötte, szóltak neki: „Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.” 33Így válaszolt: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” 34Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! 35Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.”

 

Queenstown Hill, Queenstown, NZ
Queenstown Hill, Queenstown, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑