Április 23. – 54. nap

Szám 3-4

LÉVI TÖRZSE

A) A papok.

3 1Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen. 2S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsőszülött, Abihu, Eleazár és Itamár. 3Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást. 4Nadab és Abihu azonban meghaltak az Úr színe előtt, amikor a Sínai pusztában méltatlan tűzáldozatot mutattak be az Úrnak. Fiaik nem voltak, ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot, atyjuk, Áron felügyeletével.

B) A leviták.

5Így szólt az Úr Mózeshez: 6„Léptesd elő Lévi törzsét, és rendeld Áron pap elé, hogy a szolgálatára legyenek. 7Ők lássák el az ő teendőit és az egész közösség teendőit a megnyilatkozás sátora körül, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál. 8Ők viseljenek gondot a megnyilatkozás sátorának minden fölszerelésére és Izrael fiainak minden kötelezettségére, és így ők teljesítsék a szolgálatot a hajléknál. 9Add át Lévi fiait Áronnak és fiainak, mintegy „ajándékul”, Izrael fiai adják őket neki tulajdonul. 10Áronnak és fiainak azonban hagyd meg, hogy töltsék be papi tisztüket; minden illetéktelen azonban, aki közéjük merészkedik, halállal bűnhődjék.”

C) Kiválasztásuk.

11Ezt mondta az Úr Mózesnek: 12„Nézd, magam választottam ki Lévi fiait Izrael fiai közül elsőszülötteik helyébe – azok helyébe, akik elsőként nyitották meg anyjuk méhét – Izrael fiai körében, hogy Lévi fiai az enyémek legyenek. 13Mert az enyém minden elsőszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsőszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!”

D) Számbavételük.

14Akkor így szólt az Úr a Sínai pusztában Mózeshez: 15„Vedd számba Lévi fiait családjaik és nemzetségeik rendjében. Minden férfinemhez tartozót végy számba egy hónapostól fölfelé.” 16Mózes tehát számba vette őket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt. 17Név szerint ezek voltak Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári. 18Gerson fiainak pedig Libni és Simi volt a nevük nemzetségük szerint. 19Kehát fiait nemzetségük szerint (így hívták): Amram, Jichar, Hebron és Uziel. 20Merári fiait pedig (így nevezték) nemzetségük szerint: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai családjaik szerint. 21Gersontól származnak a libniták és a simiták nemzetségei; ezek Gerson leszármazottai. 22A számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé, azok, akiket számba vettek, szám szerint 7 500-at tettek ki. 23A gersoniták nemzetségei a hajlék mögött, attól nyugatra táboroztak. 24A gersonitáknak Eljazaf, Lael fia volt a vezérük. 25A megnyilatkozás sátoránál a gersoniták oltalmára volt bízva a hajlék, a sátor, annak takarója, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitja, 26az előudvar függönye, valamint a hajlékot és az oltárt körülvevő udvar bejáratának függönye és annak zsinórjai, az ezekkel járó teendőkkel együtt. 27Keháttól származnak az amramiták, a jichariták, a hebroniták és az uzieliták nemzetségei; ezek Kehát leszármazottai. 28A közülük számba vettek, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé 8300-at tettek ki. Az ő kötelességük volt a szentély szolgálata. 29A kehátiták nemzetségei a hajlék déli oldalánál táboroztak. 30A kehátiták nemzetségeinek Uziel fia, Elicafan volt a vezérük. 31Az ő gondjukra volt bízva a szövetség ládája, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szertartásokhoz szükséges szent edények és a kárpit a velük kapcsolatos teendőkkel egyetemben. 32A levita vezéreknek Áron pap fia, Eleazár volt a fejük; ő látta el a felügyeletet azok fölött, akiknek a szent szolgálat ellátása volt a feladatuk. 33Meráritól származnak a machliták és a musiták nemzetségei; ezek a meráriták nemzetségei. 34A közülük származottak, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé szám szerint 6200-at tettek ki. 35A meráriták nemzetségeinek Abichail fia, Curiel volt a vezérük. Ők a hajlék északi oldalánál táboroztak. 36A meráritákra volt bízva a hajlék deszkáinak, rúdjainak, oszlopainak, talapzatának, cövekeinek és köteleinek őrzése, a velük együttjáró teendőkkel egyetemben, 37továbbá az előudvar oszlopai körös-körül, azok talapzata, cövekei és kötelei. 38A hajlék előtt, keleti irányban azonban, a megnyilatkozás sátora előtt, napkelet felé Mózes és Áron táboroztak, mellettük meg fiaik, akiknek a szentély szolgálata volt a feladatuk, Izrael fiai kötelességeinek teljesítésére. Minden illetéktelennek, aki odamerészkedett, halállal kellett bűnhődnie. 39A számba vett leviták, akiket Mózes – az Úr parancsára – számba vett nemzetségeik rendjében, a férfinemhez tartozók egy hónapostól fölfelé összesen 22 000-et tettek ki.

E) A leviták és az elsőszülöttek kiváltása.

40Ezt mondta az Úr Mózesnek: „Vedd számba Izrael fiainak összes férfinemhez tartozó elsőszülöttét egy hónapostól fölfelé, és foglald jegyzékbe a nevüket. 41Vedd számba nekem – az Úr vagyok – a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett és a leviták barmait Izrael fiai barmainak elsőszülöttei helyett.” 42Mózes tehát számba vette Izrael fiai közül az összes elsőszülöttet, ahogy az Úr parancsolta neki. 43S a férfinemhez tartozó elsőszülöttek, név szerint felsorolva, egy hónapostól fölfelé, mind, akiket számba vettek, 22 273-at tettek ki. 44Ezt mondta az Úr Mózesnek: 45„Vedd a levitákat Izrael fiainak elsőszülöttei helyett, s a leviták barmait barmaik helyett, legyenek a leviták az enyéim – az Úr vagyok. 46Izrael fiainak 273 elsőszülöttéért, akik a leviták (számán) túl vannak, 47kérj váltságdíjat, fejenként öt sékelt, mégpedig a szent mérték szerint kérd, húsz gera egy sékel. 48A pénzt add oda Áronnak és fiainak a szám fölöttiek váltságdíjaként.” 49Mózes így váltságdíjat szedett azoktól, akik a leviták által kiváltottak számának fölötte voltak. 50Izrael fiai közül az elsőszülöttek pénze 1365 sékelt tett ki a szent mérték szerint. 51Mózes a váltságdíjat odaadta Áronnak és fiainak az Úr parancsára, ahogyan az Úr Mózesnek megparancsolta.

A) A kehátiták.

4 1Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 2„Lévi fiai közül vedd számba a kehátitákat nemzetségeik és családjaik rendjében, 3harminc évtől fölfelé az ötvenévesekig, mind, akiknek szolgálatba kell állniuk, hogy a megnyilatkozás sátoránál teendőjüket ellássák. 4A következőből áll Kehát fiainak teendője a megnyilatkozás sátoránál: a szentély (lesz a gondjukra bízva). 5Amikor tábort kell bontani, Áron és fiai menjenek be, vegyék le az elrejtő függönyt, és burkolják be vele a tanúság ládáját. 6Azután borítsanak rá egy finom bőrből való takarót, majd arra terítsenek egy egészen bíborlila terítőt, s igazítsák meg a tartórudakat. 7A kenyér kitevésére szolgáló asztalra is terítsenek egy bíborlila terítőt, azután tegyék rá a tálakat, serpenyőket, füstölőket, valamint az italáldozathoz szükséges kannákat, s az állandóan (kitett) kenyér is legyen rajta. 8Takarják be egy karmazsinkendővel, s borítsák le egy finom bőrtakaróval, azután illesszék bele a rúdjait. 9Akkor fogjanak egy bíborlila leplet, göngyöljék bele a mécstartót a mécsesekkel, a koppantókkal, a hamutartókkal, s az összes olajtartóval együtt, amivel föl van szerelve, 10aztán minden hozzá tartozó fölszereléssel együtt burkolják egy finom bőrből való takaróba és tegyék saroglyára. 11Majd terítsenek az aranyoltárra egy bíborlila terítőt, fedjék be egy finom bőrtakaróval, és illesszék bele rúdjait. 12Akkor fogják az összes istentiszteleti edényt, amelyet a szentélyben a szertartásokhoz használnak, tegyék bíborlila kendőbe, majd burkolják bele egy finom bőrből való takaróba, és tegyék saroglyára. 13Ezután tisztítsák meg az oltárt a hamutól, terítsenek rá egy bíborpiros terítőt, 14tegyék rá az összes edényt, amit a szertartáshoz használnak, a villákat, füstölőket, tálkákat, lapátokat és tálakat, vagyis az oltár egész fölszerelését, borítsanak rá egy finom bőrből való takarót, és illesszék bele rúdjait. 15Ha Áron és fiai elkészülnek a szentély és az összes szent eszköz betakarásával, de csakis akkor, abban a pillanatban, amikor a tábor útra kel, nehogy meg találják érinteni a szent dolgokat, s meg kelljen halniuk, menjenek Kehát fiai és vigyék. Ezt kell Kehát fiainak a megnyilatkozás sátorából vinniük. 16Áron pap fiának, Eleazárnak meg az a tiszte, hogy (gondoskodjék) a mécsesbe olajról, az illatos füstölőszerről, a rendszeres ételáldozatról, s a kenetről (egyáltalán), ellássa az egész hajléknak és mindannak a felügyeletét, ami benne a szentéllyel és a hozzá tartozó edényekkel kapcsolatos.” 17Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: 18„Ne engedjétek a kehátiták nemzetségeit Lévi fiai közül kiveszni. 19Tegyétek érdekükben a következőket, hogy életben maradjanak, s meg ne haljanak, amikor a szent tárgyakhoz közelítenek: Áron és fiai menjenek, és mindegyiküket állítsák oda a rá váró teendő, s a neki szánt vinnivaló mellé, 20nehogy maguk menjenek be, s akár csak egy pillanatra is lássák a szent dolgokat és meghaljanak.”

B) A gersoniták.

21Ezt mondta az Úr Mózesnek: 22„Hasonlóképpen vedd számba Gerson fiait is családjaik és nemzetségeik rendjében. 23Harminc évtől ötven évig vedd számba mindazokat, akiknek menniük kell, hogy a megnyilatkozás sátoránál szolgálatot teljesítsenek és feladatot vállaljanak. 24A következőből áll Gerson nemzetségeinek teendője a munka terén és a továbbvonuláskor: 25Ők viszik a hajlék függönyeit, a megnyilatkozás sátorát, annak takaróját és a fölül lévő finom bőrtakarót, a megnyilatkozás sátora bejáratának kárpitját, 26a hajlékot és az oltárt körülvevő előudvar függönyeit, az előudvar bejáratának kárpitját, a köteleket, s a hajlék használatához szükséges minden eszközt. 27Minden teendőt, ami ezzel kapcsolatban adódik, nekik kell ellátniuk. Áronnak és fiainak utasítására teljesítsék Gerson fiai minden feladatukat az egész szállítás, s minden egyéb munka terén; sorra mindent meg kell mutatnotok nekik, amit vinniük kell. 28Ez a teendője Gerson fiainak a megnyilatkozás sátora körül. Szolgálatukat Áron pap fiának, Itamárnak a felügyeletével teljesítsék.”

C) A meráriták.

29„Merári fiait is vedd számba nemzetségeik és családjaik rendjében. 30Harminc évtől ötven évig vedd számba mind, akinek szolgálatba kell lépnie, hogy a megnyilatkozás sátora körül teendőt vállaljon. 31Ebben áll feladatuk a továbbvonulás során, beleértve minden egyéb munkájukat is a megnyilatkozás sátoránál: (nekik kell gondot viselniük) a hajlék deszkáira, rúdjaira, oszlopaira, talapzatára, 32körös-körül az előudvar oszlopaira, ezek talapzatára, cövekeire és köteleire, beleértve az összes szerszámot is, valamint minden velük kapcsolatos teendőt. Sorra mutassátok meg nekik azokat a fölszereléseket, amit vinniük kell. 33Ebben áll Merári nemzetségeinek a szolgálata a megnyilatkozás sátora körüli teendőik ellátása során; Áron pap fiának, Itamárnak a felügyeletével kell teljesíteniük.”

A leviták számbavétele.

34Mózes és Áron, valamint a közösség vezérei akkor számba vették Kehát fiait, nemzetségeik és családjaik rendjében, 35harminc évtől fölfelé ötven évig, mind, akiknek a megnyilatkozás sátora körül szolgálatot kellett vállalniuk. 36S a közülük nemzetségeik szerint számba vettek 2750-et tettek ki. 37Ezek voltak a Kehát nemzetségeiből számba vettek, mind, akiknek a megnyilatkozás sátora körül szolgálatot kellett teljesíteniük, akiket Mózes és Áron az Úrnak Mózes közvetítésével adott parancsára számba vettek. 38A Gerson fiai közül nemzetségeik és családjaik rendjében számba vettek, 39harminc évtől fölfelé ötven évig, mind, akiknek a megnyilatkozás sátora körül szolgálatot kellett vállalniuk, 40a közülük nemzetségeik és családjaik szerint számba vettek 2630-at (tettek ki). 41Ezek voltak a Gerson nemzetségeiből kiválasztottak, azok, akiknek a megnyilatkozás sátora körül szolgálatot kellett teljesíteniük, akiket Mózes és Áron az Úr parancsára számba vett. 42A Merári nemzetségeiből nemzetségeik és családjaik rendjében számba vettek, 43harminc évtől fölfelé ötven évig, mind, akiknek a megnyilatkozás sátora körül szolgálatot kellett vállalniuk, 44a közülük nemzetségeik szerint számba vettek 3200-at tettek ki. 45Ezek voltak a Merári nemzetségeiből kiválasztottak, akiket Mózes és Áron az Úrnak Mózes közvetítésével adott parancsára kiválasztottak. 46A számba vettek valamennyien, akiket Mózes és Áron, valamint Izrael vezérei Lévi fiai közül nemzetségeik és családjaik rendjében számba vettek, 47harminc évtől fölfelé ötven évig, mind, akiknek a megnyilatkozás sátora körül a teendők ellátását, s a továbbvitel lebonyolítását kellett vállalniuk, 48a közülük kiválasztottak 8580-at tettek ki. 49Az Úrnak Mózes közvetítésével adott parancsára mindegyiküket a megszabott teendő és vinnivaló mellé állították; beosztották őket, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

 

Zsolt 54

KÉRÉS AZ ÚRHOZ

54 1(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid tanítókölteménye,
2azután, hogy a cifiták elmentek Saulhoz és jelentették: „Dávid nálunk rejtőzik.”)
3Segíts meg, Isten, neved által, légy hatalmas szószólója ügyemnek!
4Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára!
5Mert gőgösek keltek föl ellenem, a hatalom emberei életemre törnek, s nem tekintik az Istent.
6De lám, Isten az én segítségem, az Úr ereje tartja fenn életem.
7A bajt fordítsd vissza ellenségeimre, hűségedben, Uram, semmisítsd meg őket!
8Akkor örömmel mutatok be áldozatot neked, és dicsőítem jóságos nevedet.
9Kimentett engem minden gyötrelemből s szememmel láttam ellenségem vesztét.

 

Mk 4,1-20

Jézus a hajóról tanít.

4 1Megint tanítani kezdett a tó partján. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért bárkába szállt, így ő a tavon volt, az egész tömeg meg szemközt a tó partján a földre telepedett. 2Példabeszédekben tanította őket sok mindenre, és tanításában ezt mondta nekik:

A magvető.

3„Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak és felcsipegették. 5Más szemek köves talajra hullottak, itt nem volt elég a föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek mélyre a földbe. 6De aztán, hogy forrón sütött a nap, kiszáradtak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. 7Voltak szemek, amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok megnőttek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. 8De volt mag, amely jó földbe hullott. Ez amikor kikelt és kifejlődött, termést hozott, az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszorosat. 9Akiknek van füle a hallásra, hallja meg!” – mondta.

Miért beszél Jézus példabeszédekben?

10Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszédek értelme. 11Ezt felelte nekik: „Megkaptátok az Isten országa titkát, a kívülállók azonban mindent példabeszédben kapnak, 12hogy: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek.”

A magvető példabeszéd magyarázata.

13Aztán így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet. Hogy értitek meg akkor majd az összes példabeszédet? 14A magvető a tanítást veti. 15Akikben útszélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, s kitépi szívükből az elvetett igét. 16Ugyanígy, akikben köves talajra hull a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen fogadják, 17de nem ver bennük gyökeret, mert csak a pillanatnak élnek. Ezért ha szorongatás vagy üldözés éri őket az ige miatt, hamarosan megbotránkoznak. 18És mások, akikben a bogáncsok közé hullik, hallják ugyan a tanítást, 19de a világ gondjai, a csalóka gazdagság és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az igét, úgyhogy terméketlen marad. 20Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magukévá is teszik, és az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik százszoros termést hoz.

 

IMG_20180102_140049.jpg

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑