Május 4. – 65. nap

Szám 25-26

25 1Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival. 2Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik előtt. 3Izrael a Peor-beli Baálnak szolgált. Erre feltámadt az Úr haragja Izrael ellen. 4S azt mondta az Úr Mózesnek: „Gyűjtsd ide a nép vezetőit mind, s nyársaltasd fel őket fényes nappal az Úrnak, hogy lecsillapodjék az Úrnak Izrael ellen fölgerjedt iszonyú haragja!” 5Mózes tehát megparancsolta Izrael bíráinak: „Mindegyitek ölje meg emberei közül azokat, akik a Peor-beli Baálnak szolgáltak!”

6Épp akkor közeledett valaki Izrael fiai közül Mózes, valamint Izrael fiainak egész közössége felé, amely a megnyilatkozás sátora bejáratánál siránkozott. A szemük láttára rokonaihoz vezetett egy midiánita nőt. 7Áron pap fiának, Eleazárnak a fia, Pinchász meglátta, kivált a közösségből, lándzsát ragadott, 8behatolt Izrael fia nyomában a sátor elkülönített részébe, és mindkettőjüket átszúrta az ágyékukon, Izrael fiát is, meg az asszonyt is. Erre alábbhagyott a vész Izrael fiai körében. 9De azoknak a száma, akiket a csapás sújtott, huszonnégyezerre rúgott.

10Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek: 11„Áron pap fiának, Eleázárnak a fia, Pinchász elfordította haragomat Izrael fiaitól, mert az én féltésemmel féltette őket, így féltésemben nem irtottam ki mind Izrael fiait. 12Mondd meg hát neki: Átengedem neki a béke szövetségét, 13legyen örökre az övé és utódaié a papi tisztség. Mert síkra szállt Istenéért, ő mutathatja be az engesztelő áldozatot Izrael fiaiért.”

14Izraelnek akkor megölt fiát (akit a midiánita asszonnyal együtt öltek meg) Zimrinek hívták; Simeon törzséből a nemzetség vezérének, Saulnak volt a fia. 15A megölt midiánita nőnek Koszbi volt a neve; Midiánban az egyik nemzetség, az egyik család fejének, Curnak volt a lánya. 16Azután így szólt az Úr Mózeshez: 17„Támadjátok meg a midiánitákat és győzzétek le őket! 18Mert ők is megtámadtak benneteket azzal a csellel, amelyet Peor és az ő törzséből való midiánita fejedelmi lány, Koszbi esetében szőttek ellenetek, akit a Peor miatti csapás napján megöltek.”

VIII. ÚJ RENDELKEZÉSEK

A számbavétel.

26 1A csapás után azt mondta az Úr Mózesnek és Eleazárnak, Áron pap fiának: 2„Vegyétek számba Izrael fiainak egész közösségét húsz évtől fölfelé, a családok rendjében, mind, aki alkalmas hadi szolgálatra.” 3Mózes és Eleazár tehát számba vették őket a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében, 4húsz évtől fölfelé, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

Ezek voltak Izrael fiai, akik kivonultak Egyiptomból: 5Ruben, Izrael elsőszülötte, Ruben fiai nemzetségeik szerint: Hénochtól a henochiták nemzetsége; Pallutól a palluiták nemzetsége, 6Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Karmitól a karmiták nemzetsége. 7Ezek Ruben utódainak nemzetségei. A közülük számba vettek száma 43 730-at tett ki. 8Pallu fiai: Eliab… Eliab fiai: Nemuel, 9Datan és Abiram. Datannak és Abiramnak tekintélyük volt a közösségben, ők voltak, akik összefogtak Mózes és Áron ellen Korachhal és társaival, amikor ezek az Úr ellen lázadoztak. 10Erre megnyílt a föld, és elnyelte őket Korachhal egyetemben, (Korach) társai pedig úgy pusztultak el, hogy a tűzvésznek kétszázötven ember esett áldozatul – így váltak intő jellé, 11Korach fiai azonban nem vesztek oda.

12Simeon fiai nemzetségeik szerint: Nemueltől a nemueliták nemzetsége, Jamintól a jaminiták nemzetsége, Jachintól a jachiniták nemzetsége, 13Zerachtól a zerachiták nemzetsége, Saultól a sauliták nemzetsége. 14Ezek Simeon utódainak nemzetségei, számba véve 22 200.

15Gád fiai nemzetségeik szerint: Cifjontól a cifjoniták nemzetsége, Haggitól a haggiták nemzetsége, Sumitól a sumiták nemzetsége, 16Oznitól az ozniták nemzetsége, Ertől az eriták nemzetsége, 17Arodtól az aroditák nemzetsége, Architől az architák nemzetsége. 18Ezek Gád fiainak nemzetségei, számba véve 40 500.

19Júda fiai: Er és Onan. Er és Onan már Kánaán földjén meghaltak. 20Júda utódai azonban nemzetségeik szerint: Selától a selaiták nemzetsége, Perectől a pereciták nemzetsége, Zerachtól a zerachiták nemzetsége. 21Perec leszármazottai ezek voltak: Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Hamultól a hamuliták nemzetsége. 22Ezek Júda nemzetségei, számba véve 76 500.

23Isszachár fiai nemzetségeik szerint: Tolától a tolaiták nemzetsége, Puvvától a puvvaiták nemzetsége, 24Jasubtól a jasubiták nemzetsége, Simrontól a simroniták nemzetsége. 25Ezek Isszachár nemzetségei, számba véve 64 300.

26Zebulun fiai nemzetségeik szerint: Szeredtől a szerediták nemzetsége, Elontól az eloniták nemzetsége, Jachleeltől a jachleeliták nemzetsége. 27Ezek Zebulun utódainak nemzetségei, számba véve 60 500.

28József fiai nemzetségeik szerint: Manassze és Efraim. 29Manassze fiai: Machirtól a machiriták nemzetsége. Machir Gileádot nemzette, Gileádtól (származnak) a gileáditák. 30Ezek Gileád fiai: Jecertől a jeceriták nemzetsége, Helektől a helekiták nemzetsége, 31Azrieltől az azrieliták nemzetsége, Szichemtől a szichemiták nemzetsége, 32Semidától a semidaiták nemzetsége, Hefertől a heferiták nemzetsége; 33Celofchadnak azonban, Hefer fiának nem voltak fiai, csak lányai, a lányokat Machlának, Noának, Hoglának, Milkának és Tircának hívták. 34Ezek Manassze nemzetségei, a közülük számba vettek 52 700-at tettek ki.

35Ezek Efraim fiai nemzetségeik szerint: Sutelachtól a sutelachiták nemzetsége, Bechertől a becheriták nemzetsége, Tachantól a tachaniták nemzetsége. 36S ezek Sutelach fiai: Erantól az eraniták nemzetsége… 37Ezek Efraim fiainak nemzetségei, számba véve 32 500. Ezek József fiai nemzetségeik szerint.

38Benjamin fiai nemzetségeik szerint: Belatól a belaiták nemzetsége, Asbeltől az asbeliták nemzetsége, Achiramtól az achiramiták nemzetsége, 39Sufamtól a sufamiták nemzetsége, Hufamtól a hufamiták nemzetsége. 40Belának Ard és Namán voltak a fiai; (Ardtól) az arditák nemzetsége, Namántól a namániták nemzetsége. 41Ezek Benjamin fiai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45 600-at tett ki.

42Ezek Dán fiai nemzetségeik szerint: Suchamtól a suchamiták nemzetsége… Ezek Dán utódai nemzetségeik szerint. 43A suchamiták nemzetségeiből összesen 64 400-at vettek számba.

44Áser fiai nemzetségeik szerint: Jimnától a jimnaiták nemzetsége, Jisvitól a jisviták nemzetsége, Beriától a beriaiták nemzetsége. 45Beria fiaitól: Hebertől a heberiták nemzetsége, Malkieltől a malkieliták nemzetsége. 46Áser leányát Szerachnak hívták. 47Ezek Áser fiainak nemzetségei, számba véve 53 400.

48Naftali fiai nemzetségeik szerint: Jachceeltől a jachceeliták nemzetsége, Gunitól a guniták nemzetsége, 49Jecertől a jeceriták nemzetsége, Sillemtől a sillemiták nemzetsége. 50Ezek Naftali utódai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45 400-at tett ki.

51Ezek voltak Izraelnek számba vett fiai: 601 730. 52Akkor az Úr azt mondta Mózesnek: 53„Ezek közt kell felosztani örökségképpen a földet, az összeírásnak megfelelően. 54Annak a (törzsnek), amelyik népes, nagyobb birtokot adj, amelyik kicsi, annak kisebb birtokot. Mindegyiknek a belőle számba vettek arányában határozd meg az örökségét. 55De a földet mindenképp sorsolással oszd szét, s atyáik törzsében számba vett neveik számának arányában vegyék birtokba. 56Sorsolással kell az örökséget a nagyobb és kisebb (törzsek) közt felosztani.

A leviták számbavétele.

57Ezek a számba vett leviták nemzetségeik szerint: Gersontól a gersoniták nemzetsége, Keháttól a kehátiták nemzetsége, Meráritól a meráriták nemzetsége. 58Ezek Lévi nemzetségei: a libniták nemzetsége, a hebroniták nemzetsége, a machliták nemzetsége, a musiták nemzetsége, a korachiták nemzetsége. Kehát Amramot nemzette, 59Amram feleségét Jochebednek hívták. Lévi lánya volt, Egyiptomban született Lévinek. Ő szülte Amramnak Mózest és Áront s nővérüket, Mirjamot. 60Áronnak Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár született. 61Nadabnak és Abihunak azonban meg kellett halniuk, amikor méltatlan tűzáldozatot mutattak be az Úr előtt. 62A közülük számba vettek 23 000-et tettek ki, mind férfinemen levők, egy hónapostól fölfelé. De nem Izrael fiai sorában vették őket számba, mivel ők nem kaptak Izrael fiai közt örökséget.

63Ezek a Mózes és Eleazár pap által számba vettek, azok, akiket Izrael fiai a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében vettek számba. 64De egy sem volt köztük a Mózes és Áron pap által számba vettek közül, akiket Izrael fiai (annak idején) a Sínai pusztában vettek számba. 65Mert nekik az Úr tudtukra adta, hogy meg kell halniuk a pusztában. Így egy sem maradt életben közülük, csak Jefunne fia, Kaleb és Nun fia, Józsue.

 

Zsolt 65

HÁLAIMA

65 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, ének.)
2Téged illet a dicsőítés Sionban, Istenem, neked tesznek fogadalmakat.
3Te meghallgatod a kéréseket,
4ezért bűnével terhelten hozzád siet minden ember. Vétkeink ránk nehezednek, de te megbocsátod őket.
5Boldog, akit kiválasztasz és fölemelsz, hogy csarnokaidban lakjék. Eltelünk házad javaival, templomodnak szentségével.
6Igazságosságodban meghallgatsz minket, Istenünk, segítőnk, s megrendítő, fönséges jeleket adsz. Te vagy a föld határainak reménye, s reménysége a távoli partoknak.
7Te, aki erőddel megszilárdítod a hegyeket, te, aki hatalommal övezed magad.
8Te csendesíted el a tenger morajlását, hullámainak vészjósló zúgását. A népek háborognak;
9félelem fogja el azokat, akik a föld határain laknak. Jeleid láttán öröm tölti el kelet és nyugat kapuit.
10Meglátogattad a földet és megitattad, áldásod bőségével elárasztottad. Isten patakja tele van vízzel; jó termést adtál gabonából, s a földet is előkészítetted:
11barázdáit megöntözted, göröngyeit simára porlasztottad, esővel fellazítottad, és a sarjadó vetést megáldottad.
12Jóságod koszorújával koronáztad az évet, kocsid nyomában jólét jár és bőség;
13pezsdülnek a puszta legelői, a dombok vígságba öltöznek;
14a réteket nyájak lepik el, a völgyekben gabona hullámzik. Minden ujjong és dalol színed előtt!

 

Mk 10,1-31

A házasság felbonthatatlansága.

10 1Innét útra kelve Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét tömeg vette körül, ő pedig szokása szerint tanította őket. 2A farizeusok is odamentek és megkérdezték: „El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. 3De ő kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” 4„Mózes megengedte, hogy válólevelet írva elküldjük az asszonyt” – felelték. 5Jézus folytatta: „Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. 6De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. 7Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 8és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. 9Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.” 10Otthon tanítványai ismét efelől kérdezgették. 11Ezt válaszolta: „Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. 12Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör.”

A gyermekek megáldása.

13Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. 14Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. 15Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” 16Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

A gazdag ifjú.

17Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 18„Miért mondasz engem jónak? – kérdezte Jézus. – Senki sem jó, csak egy: az Isten. 19Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” 20„Mester – válaszolta –, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” 21Jézus ránézett és megkedvelte. „Valami hiányzik még belőled – mondta neki. – Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!” 22Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.

A gazdagság veszedelme.

23Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” 24A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus azonban megismételte: „Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába! 25Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” 26Ezek szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették: „Hát akkor ki üdvözülhet?” 27Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges.”

A lemondás jutalma.

28Ekkor Péter megszólalt: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” 29Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 30százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. 31Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”

 

Hanmer Springs, NZ
Hanmer Springs, NZ

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑