Május 6. – 67. nap

Szám 29-30

F) A harsonázás ünnepe.

29 1A hetedik hónap első napján szintén gyűljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra. 2Kellemes illatú égőáldozatul mutassatok be az Úrnak egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt, 3hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet a bikához, kéttizedet a koshoz 4és egy-egy tizedet a hét bárányhoz, 5továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul, hogy megtisztuljatok bűneitektől – 6az újhold napi égőáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, valamint a szokásos égőáldozaton és a hozzá tartozó ételáldozaton, végül az előírt italáldozaton kívül a rájuk vonatkozó rendelkezések szerint, kellemes illatú égőáldozatul az Úrnak.

G) Az engesztelés napja.

7Ugyanannak a hetedik hónapnak a tizedik napján gyűljetek egybe a szentélynél, böjtöljetek, s ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. 8Mutassatok be az Úrnak kellemes illatú égőáldozatul egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt – hibátlanok legyenek –, 9hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet (számítva) a bikához, kéttizedet a koshoz 10és egy-egy tizedet a hét bárányhoz, 11továbbá egy kecskebakot engesztelésül, az engesztelő áldozaton és az állandó áldozaton, valamint a hozzá tartozó étel­ és a megszabott italáldozaton kívül.

H) A sátoros ünnep.

12A hetedik hónap tizenötödik napján ismét gyűljetek egybe a szentélynél. Ne végezzetek semmiféle szolgai munkát, hanem hét napig üljetek ünnepet az Úr tiszteletére. 13És égőáldozatul, kellemes illatú tűzáldozatul mutassatok be az Úrnak tizenhárom fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős bárányt – hibátlannak kell lenniük –, 14ételáldozatul pedig velük együttjáró, olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet mindegyik bikához, két-két tizedet a két koshoz, 15s egy-egy tizedet a tizennégy bárányhoz, 16ezenkívül egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s az étel­ és italáldozaton kívül.

17A második nap: tizenkét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 18a hozzá tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal egyetemben, (ahogyan) a bikákra, a kosokra és a bárányokra az előírás szerint (esik), a számuktól függően, 19továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a megszabott italáldozaton kívül.

20A harmadik napon: tizenegy fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 21a hozzá tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 22továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul, az állandó égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül.

23A negyedik napon: tíz fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 24a hozzájuk tartozó ételáldozattal egyetemben, s az előírt italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az előírás szerint a számuktól függően (esik), 25továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül.

26Az ötödik napon: kilenc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 27a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 28továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül.

29A hatodik napon: nyolc fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 30a hozzájuk tartozó ételáldozattal, s az előírt italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az előírás szerint a számuktól függően (esik), 31továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül.

32A hetedik napon: hét fiatal bikát, két kost és tizennégy egyesztendős hibátlan bárányt, 33a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelező italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függően, 34továbbá egy kecskebakot engesztelő áldozatul a szokásos égőáldozaton és a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül.

35A nyolcadik napon tartsatok ünnepi összejövetelt, ne végezzetek semmiféle szolgai munkát. 36Égőáldozatul, az Úrnak kellemes illatú tűzáldozatul mutassatok be egy bikát, egy kost és hét egyesztendős hibátlan bárányt, 37a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra a számuktól függően meg van határozva, 38valamint egy kecskebakot engesztelő áldozatul – a szokásos égőáldozaton, s a vele együttjáró étel­ és italáldozaton kívül. 39Ezt kell ünnepeiteken áldozatul bemutatnotok az Úrnak fogadalmi vagy önként vállalt égő­, étel­, ital­ és közösségi áldozatok bemutatásán kívül.”

30 1És Mózes utasításokat adott Izrael fiainak, egészen úgy, ahogyan az Úr parancsolta.

A fogadalmak.

2Így szólt Mózes Izrael törzseinek fejeihez: „Ezt parancsolta az Úr: 3Ha valaki fogadalmat tesz az Úrnak, vagy esküvel megtartóztatásra kötelezi magát, ne szegje meg a szavát; pontosan úgy tegyen, amint mondta.

4Ha egy nő tesz apja házában hajadonként élve fogadalmat, vagy kötelezi magát megtartóztatásra, 5s az apja fogadalmáról vagy arról a megtartóztatásról, amire kötelezte magát, tudomást szerez, és apja nem ellenzi, akkor minden fogadalma érvényes, s minden megtartóztatás, amire kötelezte magát, törvényes. 6Ha ellenben az apa azon a napon, amikor tudomást szerzett róla, tiltakozik ellene, minden fogadalma és megtartóztatása érvénytelen, amire csak kötelezte magát, s az Úr megbocsát neki, mivel az apja tiltakozott ellene.

7Ha férjhez megy, bár fogadalma vagy meggondolatlan ígérete, amellyel (megtartóztatásra) kötelezte magát, még köti, 8s a férje erről tudomást szerez, azon a napon azonban, amelyen tudomást szerzett róla, nem szólt ellene, akkor fogadalmai érvényesek, megtartóztatásai pedig, amelyekre kötelezte magát, törvényesek. 9Ha ellenben a férje azon a napon, amikor tudomására jutott, tiltakozik ellene, fogadalma s meggondolatlan ígérete, amellyel (megtartóztatásra) kötelezte magát, érvénytelenné válik, s az Úr megbocsát neki.

10Az özvegyasszonynak és az eltaszítottnak a fogadalma, s egyáltalán: minden, amivel kötelezettséget vállalt magára, érvényben marad. 11Ha férje házában tesz fogadalmat vagy kötelezi magát esküvel megtartóztatásra, 12s férje tudomást szerezve róla, hallgat, azaz nem tiltakozik ellene, akkor minden fogadalma érvényes és minden megtartóztatása, amelyre kötelezte magát, jogos. 13Ha azonban férje azon a napon, amelyen tudomására jutott, tiltakozik ellene, minden, amit fogadalomként vagy megtartóztatásképpen vállalt magára, érvénytelen; a férje érvénytelenné tette, és az Úr megbocsát.

14Minden fogadalmat és minden esküvel vállalt kötelezettséget, amit a nő tett, a férj érvényesnek is, érvénytelennek is nyilváníthat. 15Ha azonban a férj egyik napról a másikra nem szól, ezzel fogadalmát és megtartóztatásait, amelyek kötelezik, érvényesnek nyilvánítja; mert azáltal, hogy azon a napon, amelyen tudomására jutott, nem szól, érvényesnek nyilvánítja. 16Ha később bontaná fel, mint ahogy tudomására jutott, magára veszi a belőle eredő vétket.” 17Ezek azok a törvények, amelyeket az Úr Mózesnek megszabott a férj és felesége, valamint az apa s a házában hajadonként élő lánya között (a fogadalmakat illetően).

 

Zsolt 67

ARATÁSI HÁLAÉNEK

67 1(A karvezetőnek, húros hangszerre – zsoltár, ének.)
2Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket és ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
3hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét!
4Magasztaljanak a népek, Istenünk, minden nemzet dicsőítsen téged!
5Minden törzs örüljön és ujjongjon, hisz te igazságosan ítéled meg a földet. Méltányosan ítélkezel a népek fölött, kormányozol minden törzset a földön.
6Magasztaljanak a népek, Istenünk, minden nép dicsőítsen téged!
7A föld megadta gyümölcsét, Isten, a mi Istenünk megáldott minket.
8Isten adja ránk áldását, félje őt a föld minden határa!

 

Mk 11,1-19

IV. JÉZUS JERUZSÁLEMBEN

Jézus bevonul Jeruzsálembe.

11 1Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél előreküldte két tanítványát 2ezzel az utasítással: „Térjetek be a szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna, hogy mit csináltok, mondjátok, hogy Urának van rá szüksége. Erre rögtön elengedi.” 4El is mentek és megtalálták a szamárcsikót, kint az úton egy kapuhoz kötve. 5Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” 6Úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik. Erre elengedték őket. 7A szamárcsikót Jézushoz vezették, ráterítették köntösüket, és ő ráült. 8Sokan a ruhájukat terítették az útra, mások meg lombos ágakat szórtak eléje, amelyeket a réten vágtak. 9Az előtte menők, s akik kísérték, ezt zengték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! 10Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!” 11Így vonult be Jeruzsálembe, a templomba. Ott körös-körül mindent szemügyre vett, aztán mivel már későre járt az idő, a tizenkettővel kiment Betániába.

A fügefa megátkozása.

12Másnap, amikor Betániát elhagyták, megéhezett. 13Messziről látott egy zöldellő fügefát. Elindult irányába, hátha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. 14Azt mondta neki: „Soha senki ne egyen rólad gyümölcsöt!” A tanítványok hallották.

A kereskedők kiűzése a templomból.

15Megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a templomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok állványait pedig felforgatta. 16Nem engedte meg senkinek, hogy valamit is keresztülvigyen a templom területén. 17Tanított, és mondta nekik: „Nemde meg van írva: Az én házamat az imádság házának fogják hívni minden nép számára? Ti meg rablók barlangjává tettétek.” 18Amikor a főpapok és írástudók értesültek a dologról, tanakodni kezdtek, miképp okozzák vesztét. 19Féltek tőle, hiszen az egész nép csodálkozott tanításán. Amikor beesteledett, elhagyták a várost.

 

Christchurch, NZ
Christchurch, NZ

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑