Augusztus 11. – 164. nap

 

1Krón 5-6

5. A JORDÁNON TÚLI TÖRZSEK

Ruben.

5 1Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai. Ő volt igazában az elsőszülött, de mivel beszennyezte apja ágyát, elsőszülöttségi jogát Józsefnek, Izrael fiának fiai kapták. Ruben nemzetsége tehát elvesztette elsőszülöttségi jogát, 2s Júda lett a legerősebb testvérei között. Az uralkodó belőle került ki, míg az elsőszülöttségi jog Józsefé maradt. 3Rubennek, Izrael elsőszülöttének fiai: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi.

Joel.

4Joel fiai: az ő fia Semaja, ennek a fia Góg, ennek a fia Simi, 5ennek a fia Micha, ennek a fia Reaja, ennek a fia Baal, 6ennek a fia Beera, akit Asszíria királya, Tiglatpilezer fogságba hurcolt. Ez főember volt, Ruben fiai között. 7Testvérei nemzetségeik szerint, ahogy származásuknak megfelelően a nemzetségek jegyzékében szerepelnek: Az első Jejel, azután Zekarjahu, 8Bela, Azaznak a fiai, aki Joel fiának, Semának volt a fia.

Lakóhelyük.

8Ő maga Aroerben lakott a Nébóig és Baal-Meonig. 9Lakóhelye kelet felé az Eufrátesz folyóig terjedő pusztaság széléig nyúlt. Gileádban számos csordája volt. 10Saul idejében megverték a hagritákat, akik el is pusztultak a kezük alatt. Ekkor beköltöztek sátraikba Gileád egész keleti felén.

Gád.

11Gád fiai, akik velük szemben, Básán földjén laktak, egészen Szalkháig: 12az első Joel, a második Safam, továbbá Janaj és Safat Básánban. 13Testvéreik családjuk szerint: Michael, Mesullam, Seba, Joráj, Jachán, Szia és Éber, heten. 14Ezek voltak Abichail fiai: Ben-Huri, Ben-Jaroach, Ben-Gileád, Ben-Michael, Ben-Jesisáj, Ben-Jachdo, Ben-Busz. 15Achi, Guni fiának, Abdielnek a fia volt a család feje. 16Gileádban laktak, Básánban és leányvárosaiban, valamint a Szirjon összes legelőjén, a szélső határokig. 17Jotánnak, Júda királyának idejében mind összetömörültek. 18Ruben és Gád fiai, továbbá Manassze fél törzse bátor katonák voltak, pajzsot és kardot viseltek, íjat feszítettek és jártasak voltak a hadakozásban; 44 760 hadviselésre alkalmas emberük 19háborút folytatott a hagritákkal, Jeturral, Nafissal és Nodaddal. 20Segítséget is találtak velük szemben, s így a hagritákat szövetségeseikkel együtt leigázták. Harc közben Istenhez fohászkodtak, s ő meghallgatta őket, mivel bíztak benne. 21Elvitték minden nyájukat: 50 000 tevét, 250 000 juhot, 2 000 szamarat és 100 000 embert. 22Azonkívül sokan elestek, mivel Isten irányította a harcot. Ezután a helyükre telepedtek, egészen a fogságig.

Manassze fél törzse.

23Manassze fél törzsének fiai Básán és Baal-Hermon, a Szanir­ és a Hermon-hegy között fekvő területen laktak. Sokan voltak. 24A családfőik: Efer, Jisi, Eliel, Aszriel, Jirmeja, Hodavja és Jaachdiel, bátor férfiak, tekintélyes emberek, a családok fejei. 25De hűtlenül elhagyták atyáik Istenét, s a föld népének isteneihez szegődtek, amelyeket Isten a szemük láttára megsemmisített. 26Ezért Izrael Istene feltüzelte Asszíria királyának, Pulnak és Asszíria királyának, Tiglatpilezernek a lelkét. Ez elhurcolta Rubent, Gádot és Manassze törzsének felét, s elvitte őket Halachba, Hábor mellé a Gozán folyóhoz. Még ma is ott vannak.

6. LÉVI

A főpapok családfája.

27Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári. 28Kehát fiai: Amram, Jichár, Hebron és Uziel. 29Amram fiai: Áron, Mózes és Mirjam. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár. 30Eleazár nemzette Pinchászt, Pinchász nemzette Abisuhát, 31Abisuha nemzette Bukkit, Bukki nemzette Uzit, 32Uzi nemzette Zerachját, Zerachja nemzette Merajotot, 33Merajot nemzette Amarját, Amarja nemzette Ahitubot, 34Ahitub nemzette Cádokot, Cádok nemzette Ahimaact, 35Ahimaac nemzette Azarját, Azarja nemzette Jochanánt, 36Jochanán nemzette Azarját, ez volt a papja a háznak, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített. 37Azarja nemzette Amarját, Amarja nemzette Ahitubot, 38Ahitub nemzette Cádokot, Cádok nemzette Sallumot, 39Sallum nemzette Hilkiját, Hilkija nemzette Azarját, 40Azarja nemzette Szeraját, Szeraja nemzette Jehocadakot. 41Jehocadaknak el kellett mennie, amikor az Úr Nebukadnezárral fogságba hurcoltatta Júdát és Jeruzsálemet.

Lévi utódai.

6 1Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári. 2Ezek Gersom fiainak nevei: Libni és Simi. 3Kehát fiai: Amram, Hichár, Hebron és Uziel. 4Merári fiai: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai apjuk szerint. 5Gersomtól: a fia Libni, ennek a fia Jachát, ennek a fia Zimma, 6ennek a fia Joach, ennek a fia Iddo, ennek a fia Zerach, ennek a fia Jeatraj. 7Kehát fiai: a fia Aminadab, ennek a fia Korach, ennek a fia Asszir, 8ennek a fia Elkána, ennek a fia Ebjasaf, ennek a fia Asszir, 9ennek a fia Tachát, ennek a fia Uriel, ennek a fia Uzija, ennek a fia Saul. 10Elkánának a fiai: Amazáj és Achimot; 11ennek a fia Elkána, ennek a fia Cafáj, ennek a fia Nachát, 12ennek a fia Eljáb, ennek a fia Jerochám, ennek a fia Elkána. 13Elkánának a fiai: Sámuel, az elsőszülött és Abija, a második. 14Merári fiai: Machli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simi, ennek a fia Uza, 15ennek a fia Simea, ennek a fia Haggia, ennek a fia Azaja.

Az énekesek.

16Ezek azok, akiket Dávid az Úr házában az ének ápolására rendelt azután, hogy a láda nyugalmat talált. 17Énekléssel szolgáltak a megnyilatkozás sátorának hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette Jeruzsálemben az Úr házát. Az előírásoknak megfelelően látták el a szolgálatot. 18Ezek voltak a szolgálattevők és fiaik: Kehát fiainak a fiai közül: Hemán, az énekes, aki Joelnek volt a fia, az Sámuel fia, 19az Elkána fia, az Jerochán fia, az Eliel fia, az Toach fia, 20az Cuf fia, az Elkána fia, az Machát fia, az Amazáj fia, 21az Elkána fia, az Joel fia, az Azarja fia, az Cefanja fia, 22az Tachát fia, az Asszir fia, az Ebjaszaf fia, az Korach fia, 23az Jichár fia, az Kehát fia, az Lévi fia, Izrael fiáé. 24A testvére, Aszaf állt a jobbján: Aszaf Berechjahunak a fia, aki Simeának volt a fia, 25az meg Michael fia, az Maaszeja fia, az Malkia fia, 26az Etni fia, az Zearch fia, az Adja fia, 27az Etán fia, az Zimma fia, az Simi fia, 28az Jachát fia, az Gersomnak, Lévi fiának a fia. 29Testvéreik, Merárinak a fiai álltak bal felől: Etán, aki Kisinek volt a fia, az Abdi fia, az Malluch fia, 30az Hasabja fia, az Amacja fia, az Hilkija fia, 31az Amci fia, az Bani fia, az Semer fia, 32az Machli fia, az Musi fia, az Merárinak, Lévi fiának a fia.

A többi levita.

33Testvéreiknek, a levitáknak az volt a feladatuk, hogy Isten lakóháza körül minden szolgálatot ellássanak. 34Áron és fiai pedig bemutatták az áldozatot az égőáldozat oltárán és az illatáldozat oltárán. (Az ő feladatuk volt) a szentély szolgálata és az engesztelés Izraelért, ahogyan Mózes, az Isten szolgája elrendelte. 35Ezek Áron fiai: a fia Eleazár, ennek a fia Pinchász, ennek a fia Abisua, 36ennek a fia Bukki, ennek a fia Uzi, ennek a fia Zerachja, 37ennek a fia Merajot, ennek a fia Amarja, ennek a fia Achitub, 38ennek a fia Cádok, ennek a fia Achimaac.

Áron utódainak lakóhelye.

39Ezek voltak a lakóhelyeik településeik határai szerint: Áron fiainak, akik Kehát nemzetségéhez tartoztak, (mivel a sorsvetés nekik juttatta) 40nekik adták Júda földjén Hebront a körülötte elterülő legelőkkel együtt, 41de szántóföldet és a hozzá tartozó tanyákat Kalebnek, Jefunne fiainak adták. 42Ezenkívül Áron fiai kapták Hebront, a menedékvárost, továbbá Libnát a legelőivel együtt, valamint Jattirt és Estemoát legelőivel, 43Hilászt legelőivel, Debirt legelőivel, 44Asant legelőivel, Bet-Semest legelőivel. 45Benjamin törzséből Gebát legelőivel, Alemet legelőivel, Anatotot a legelőivel. Városaik száma összesen tizenhármat tett ki.

A többi levita lakóhelye.

46Kehát fiainak, akik még megmaradtak a törzs nemzetségeiből, Manassze törzséből sorsvetéssel tíz várost (juttattak). 47Gersom fiainak – nemzetségeikhez mérten – tizenhárom várost adtak Isszachár törzséből, Áser törzséből, Naftali törzséből. 48Merári fiainak nemzetségeik szerint tizenkét várost (juttatott) a sorsvetés, Ruben törzséből, Gád törzséből és Zebulun törzséből. 49Izrael fiai átadták a levitáknak a városokat legelőikkel együtt. 50Átadták nekik sorsvetéssel Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjamin fiainak törzséből ezeket a városokat, név szerint megnevezve. 51Kehát fiai nemzetségeinek – az ő területük városai Efraim törzséből valók voltak –, 52nekik adták a menedékvárosokat, Szichemet a legelőivel Efraim hegyén, Gézert a legelőivel, 53Jokmeámot a legelőivel, Bet-Horont a legelőivel, 54Ajalont a legelőivel, Gat-Rimmont legelőivel. 55Manassze fél törzséből Anert a legelőivel, Bileámot a legelőivel, azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még megmaradtak. 56Gersom fiainak (adták) Manassze fél törzse nemzetségeiből Golánt Básánban a legelőivel, és Astarotot a legelőivel. 57Isszachár törzséből Kedest a legelőivel, Daberátot a legelőivel, 58Ramotot a legelőivel, és Anemet a legelőivel. 59Áser törzséből Masalt a legelőivel, Abdont a legelőivel, 60Hukokot a legelőivel, Rechobot a legelőivel. 61Naftali törzséből Kedest Galileában a legelőivel, Hammont a legelőivel és Kirjataimot a legelőivel. 62Merári többi fia (kapta) Zebulun törzséből Rimmont legelőivel. Tábort legelőivel, 63a Jordánon túl Jerikó közelében a Jordántól keletre Ruben törzséből Becert a pusztában a legelőivel, Jachcát a legelőivel, 64Kedemotot a legelőivel és Meffaatot a legelőivel. 65Gád törzséből Ramotot Gileádban a legelőivel, Machanajimot a legelőivel, 66Hesbont a legelőivel és Jazert a legelőivel.

 

Jób 8

Isten igazságossága

8 1Ekkor Bildád szólt és így válaszolt: 2Meddig akarsz még ily módon beszélni? Mint dühöngő vihar, szállnak szádból a szók. 3Isten tán kiforgathatja a törvényt, visszájára fordíthatja a Mindenható az igazságosságot? 4Hogyha gyermekeid vétettek ellene, a saját gonoszságuknak estek áldozatul. 5 6De ha te magad tiszta vagy és igaz, 6keresd az Istent, és fohászkodj a Mindenhatóhoz! 6Minden bizonnyal irgalmas lesz hozzád, visszaadja otthonod, mihelyt rászolgálsz. 7Ha korábbi szerencséd kevés lett volna, hatalmas, nagy lesz az, amit cserébe ad. 8Kérdezgesd a letűnt nemzedéket, vedd fontolóra az atyák bölcsességét. 9Mi csak tegnapiak vagyunk, s mit sem tudunk, napjaink a földön átsuhanó árnyak, 10de ők tanítanak s szólnak hozzád, az ő bölcsességük szülte e szavakat: 11„Ahol nincsen mocsár, terem-e nád ottan, s megnő-e a káka, ha víz nem tör elő? 12Javában virágzik, vágásra nem érett, és máris elszárad, előbb más füveknél. 13Így járnak mind, akik feledik az Istent, az istentelen vágya csak ábránd, mit sem ér. 14Úszó ökörnyál a reménysége, póknak hálója minden birodalma. 15Házába fogódzik, de az nem tartja, kapkod utána, de nincs semmi tartása. 16Életnedvtől duzzad, mikor rásüt a nap, szálai egészen ellepik a kertet. 17Kőrakáshoz köti szálai gyökerét, a kőrakás ölén élelmet talál. 18De ha elhagyja helyét, az megtagadja: „Nem ismerlek téged, sohasem láttalak!” 19Így halálát leli bizonnyal az úton, s máris idegenek sarjadnak a helyén. 20Isten nem veti el sohasem a jámbort, és nem fogja kézen a gonosztevőt. 21Nevetéssel tölti még meg szádat, ujjongó dalokat fakaszt ajkadon. 22Gyűlölőid meg szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátra megsemmisül.”

 

Jn 21

Jézus Tibériás tavánál.

21 1Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: 2Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. 3Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. 4Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. 5Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. 6Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. 7Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. 8A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. 9Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. 10Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” 11Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. 12Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. 13Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. 14Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” 16Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 17Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

Péter és János sorsa.

18„Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” 19E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd hozzátette: „Kövess engem!” 20Péter hátrafordult, s látta, hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a keblére hajolt és megkérdezte tőle: „Uram, ki árul el?” – az követi. 21Amikor meglátta, Péter Jézushoz fordult: „Hát vele mi lesz, Uram?” 22Jézus így válaszolt: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem!” 23Erre a testvérek között híre terjedt, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki: „Nem halsz meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele.”

Befejezés.

24Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. 25Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.

 

Diamond Harbour, NZ
Diamond Harbour, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑