Augusztus 12. – 165. nap

 

1Krón 7-8

7. AZ ÉSZAKI TÖRZSEK

Isszachár.

7 1Isszachár fiai: Tola, Pua, Jasub és Simron, négyen. 2Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt. 3Uzi fia: Jiszrachja. Jiszrachja fiai: Michael, Obadja, Joel és Jiszchija, összesen öt családfő. 4Hozzájuk (tartozott) még 36 000 vitéz férfi, nemzetségeik és családjaik szerint. Ugyanis sok feleségük és gyermekük volt. 5Isszachár nemzetségeiből való testvéreik mind bátor harcosok voltak. Mind a 87 000 egy csoportba tartozott.

Benjamin.

6Benjamin fiai: Bela, Becher, Jediael, hárman. 7Bela fiai: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot és Iri, öten családfők, vitéz férfiak, összesen 22 034. 8Becher fiai: Zemira, Joás, Eliezer, Eljoenáj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot és Alemet. Ezek mind Becher fiai; 9családfők, vitéz férfiak, nemzetségeik szerint tömörülve, 22 200. 10Jediael fia: Bilhán. Bilhán fiai: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetán, Tarsis, Ahisachár. 11Ezek mind Jediael fiai; családfők, vitéz férfiak, 17 200-an vonultak harcba a sereggel. 12Suppim és Huppim. Ir fiai: Husim, ennek a fia Acher.

Naftali.

13Naftali fiai: Jachaciel, Guni, Jecer, Sallum. Ezek Bilha fiai.

Manassze.

14Manassze fiai: Aszriel, akit Arám mellékfelesége szült. Ő szülte Machirt, Gileád apját. 15Machir feleséget vett Huppimnak és Suppimnak. Nővérének a neve Maacha volt. A másodiknak a neve Celofechád. Celofechádnak csak lánya született. 16Maacha, Machir felesége fiút szült, és Peresnek nevezte. Testvérét Seresnek hívták, a fiai meg Ulám és Rekem voltak. 17Ulám fia: Bedán. Ezek Gileádnak a fiai, aki Machirnak, Manassze fiának volt a fia. 18A nővére, Moleket szülte Ishodot, Abiezert és Machlát. 19Semida fiai: Achján, Sekem, Likhi és Aniam.

Efraim.

20Efraim fiai: Sutelach, ennek a fia Bered, ennek a fia Tachat, ennek a fia Eleada, ennek a fia Tachat, 21ennek a fia Zabad, ennek a fia Sutelach, továbbá Ezer és Eleád. Gát lakói megölték őket, mert lementek, hogy elrabolják állataikat. 22Apjuk, Efraim sokáig gyászolta őket. Testvérei eljöttek, hogy vigasztalják. 23Azután újra együtt volt feleségével, az fogant és fiút szült, s Beriának nevezte el, mivel – úgymond – „a házamban baj van.” 24A lánya Seera volt. Ő építette Bet-Horont, a felső és alsó várost, valamint Uzen-Seerát. 25A fia volt Refach, ennek a fia Sutelach, ennek a fia Tachan, 26ennek a fia Ládán, ennek a fia Ammihud, ennek a fia Elisama, 27ennek a fia Nun, ennek a fia Józsue. 28Birtokuk és lakóhelyük keletre Bétel és leányvárosai, egészen Naaránig, nyugatra meg Gézer és leányvárosai, sőt még Aja és leányvárosai is. 29Manassze fiainak hatalmában voltak: Bet-Sean és leányvárosai, Tanach és leányvárosai, Megiddo és leányvárosai, Dor és leányvárosai. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának a fiai.

Áser.

30Áser fiai: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, és Zerach volt a nővérük. 31Beria fiai: Héber és Malkiel. Ez volt Birzait apja. 32Héber nemzette Jáfletet, Semert, Hotamot és ennek nővérét, Suát. 33Jáflet fiai: Pazach, Bimhal és Asvat. Ezek Jáflet fiai. 34Testvérének, Semernek a fiai: Rohga, Hubba és Aram. 35Testvérének, Helemnek a fiai: Cofach, Jimna, Seles és Amal. 36Cofach fiai: Szuach, Harnefer, Sual, Beri, Jimra, 37Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitrán és Beera. 38Jitrán fiai: Jefunne, Piszpa és Ara. 39Ulla fiai: Arach, Haniel és Ricja. 40Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott bátor férfiak, főnökök és főemberek. Számba vették őket és egyesültek a hadjáratra, a háborúra. Számuk 26 000 férfit tett ki.

8. BENJAMIN ÉS JERUZSÁLEM

Benjamin utódai.

8 1Benjamin nemzette Belát, az elsőszülöttet, Asobelt, a másodikat, Asirámot, a harmadikat, 2Nochát, a negyediket és Rafát, az ötödiket. 3Bela fiai voltak: Addár, Gera, Ehud apja, 4Abisua, Naamán, Achoah, 5Gera, Sefufam és Huram.

Gebában.

6Ezek Ehud fiai. Ők voltak Geba lakóinak családfői. Elhurcolták őket fogolyként Manachatba: 7Naamán, Achija és Gera. Ez hurcolta őket fogságba. Ő nemzette Uzát és Achichudot.

Moábban.

8Moáb vidékén nemzette Saacharajimot, miután elbocsátotta két feleségét, Husimot és Baarát. 9Új feleségétől, Hodestől született neki Jobab, Zibja, Mesa, Malkom, 10Jeuc, Szachaja, Mirma. Ezek voltak a fiai, a családfők.

Onóban és Ludban.

11Husimtól születtek a fiai, Abitud és Elpaal. 12Elpaal fiai: Eber, Miseam és Semed. Ez építette Onót és Ludot a hozzá tartozó helységekkel együtt.

Ajalonban.

13Beria és Serma, ők Ajalon lakóinak a családfői. Ők űzték el Gát lakóit. 14A testvére: Sásák.

Jeruzsálemben.

14Jeremot, 15Zebadja, Arad, Eder, 16Michael, Jispa és Jocha: Beria fiai. 17Zebadja, Mesullam, Hiski, Háber, 18Jismeráj, Jiszkia és Jobáb: Elpaal fiai. 19Jachim, Zichri, Zabdi, 20Eljoenáj, Ciletáj, Eliel, 21Adaja, Beraja és Simrat: Simi fiai. 22Jispán, Éber, Eliel, 23Abdon, Zichri, Hanan, 24Hananja, Elám, Antotia, 25Jifdeja és Penuel: Sásák fiai. 26Samseráj, Secharja, Alalia, 27Jaresja, Elija és Zichri: Jerochám fiai. 28Ezek voltak nemzetségük családfői, főemberek, Jeruzsálemben laktak.

Gibeonban.

29Gibeonban lakott Abi-Gibeon. Feleségének Maacha volt a neve. 30Elsőszülött fia Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31Gedor, Achjo és Zacher. 32Miklot nemzette Simeát. Ők is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.

Saul és családja.

33Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt. 34Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát. 35Micha fiai: Piton, Melech, Tarea és Acház. 36Acház nemzette Jehoaddát, Jehoadda nemzette Alemetet, Azmavetet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát, 37Moca nemzette Bineát. Az ő fia Rafa, ennek a fia Eláza, ennek a fia Acel, 38Acelnak hat fia volt. A nevük: Aszrikám, Bochru, továbbá Jismael, Searja, Obadja és Hanan. Ezek mind Acel fiai. 39Testvérének, Eseknek a fiai: az elsőszülött Ulam, a második Jeus, a harmadik Elifelet. 40Ulam fiai harcos férfiak voltak, jól kezelték az íjat, sok gyermekük és unokájuk volt: összesen százötven. Ezek mind Benjamin fiaihoz tartoztak.

 

Jób 9

Isten igazságossága és a jog

9 1Jób akkor válaszolt és így szólt: 2Igenis jól tudom, hogy a dolog így áll. Lehet Isten előtt embernek igaza? 3Még ha összeáll is vele vitatkozni, ezer kérdés közül egyre sem ad választ. 4Bölcsessége nagy és ereje hatalmas. Ki marad büntetlen, ha vele szembeszáll? 5Hegyeket mozdít el és észre sem venni, hogy mivel haragszik, felforgatja őket. 6A földet is kimozdítja helyéről, az oszlopai csak úgy inognak. 7Ha megparancsolja, nem kel föl a nap sem, pecsétje elveszi a csillagok fényét. 8Maga feszítette ki az ég sátorát, tenger magas árját lába alá gyűrte. 9Ő alkotta a Göncölszekeret, a Kaszást meg a Fiastyúkot is, s Délnek Kamaráit. 10Kifürkészhetetlen s nagy, amit teremtett, csodálatra méltó és tömérdek. 11Nem látom, amikor elvonul mellettem, járását-kelését nem is veszem észre. 12Ha magával ragadja, ki tud ellenállni? Ki mondhatja neki: „Hé! Te mit akarsz itt?” 13Büntetését Isten sose vonja vissza, görnyednek előtte Rahab segítői. 14Hogy tudnék én neki feleletet adni, vele perbe szállva szavakat találni? 15Ha igazam volna, sem tudnék mit felelni, bírám előtt inkább kegyelmet kell kérnem. 16S ha kiáltásomra feleletet adna, akkor sem hihetném, hogy hallgat szavamra. 17Egyetlen hajszálért a földbe tapos, sebeimet ok nélkül szaporítja. 18Nem hagyja, hogy egy kissé lélegzethez jussak, inkább keservekkel etet jóllakásig. 19Ha erőről van szó, akkor ő az Erős, ha a jogot nézzük, hát ki idézi meg? 20Még ha igaz volnék, akkor is elvethet, ártatlanságomban is bűnösnek ítélhet. 21Ártatlan vagyok? Nem ismerem magam. Életem mit sem ér, semmire sem tartom. 22Egy azonban biztos, azért most kimondom: Bűnöst és igazat egyaránt elragad. 23Amikor ostora hirtelen halált oszt, neveti ártatlan emberek félelmét. 24A földet a bűnösök kezébe adta, maga fogta be bíráiknak szemét. Vagy talán nem ő az? Ki volna, ha nem ő? 25Napjaim futárnál gyorsabban szaladnak, eltűnnek, s nem látnak semmi boldogságot. 26Elsiklanak gyorsan, akár a nádcsónak, vagy mint a sas, mikor lecsap a zsákmányra. 27Hiába gondolom: feledek minden bajt, derűs lesz az arcom, s vidáman kacagok. 28Tenger fájdalmam iszonyattal tölt el, jól tudom, hogy nem oldozol soha fel. 29Ha úgyis a bűnösök közt van a helyem, mit is töröm magam hasztalan. 30Ha megmosdanék is tiszta fehér hóban, ha kezem lúgban mosnám, tisztítanám, 31akkor is csak szennybe mártogatnál, úgyhogy még a ruhám is megutálna. 32Nem ember, hogy azt mondhatnám neki: „Gyere törvény elé, menjünk bíróságra!” 33Nincs bíró, ki köztünk igazságot tenne, ki kezét mindkettőnknek fejére tehetné. 34Ha levenné rólam büntető vesszejét, és nem kínoznának rémségei többé, 35akkor megszólalnék és nem félnék tőle, hisz saját szememben nem vagyok én ilyen.

 

ApCsel 1

Az Apostolok Cselekedetei

Előszó.

1 1Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus 2egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. 3Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.

Jézus mennybemenetele.

4Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: 5Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” 6Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” 7„Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. 8De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 9Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. 10Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. 11Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” 12Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. 13Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. 14Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

I. A JERUZSÁLEMI EGYHÁZ

Mátyás megválasztása.

15Ezekben a napokban a testvérek körében – mintegy százhúszan lehettek együtt – Péter szólásra emelkedett: 16„Testvérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendölt, akik elfogták Jézust. 17Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. 18Gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei. 19Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett, úgyhogy azt a telket az ő nevükön Hakeldamának, azaz Vérmezőnek nevezték el. 20Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más. 21Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, 22kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.” 23Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is hívtak és Mátyást. 24Majd imádkoztak: „Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, 25hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.” 26Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták.

 

Milford Sound, NZ
Milford Sound, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑