Augusztus 21. – 174. nap

 

1Krón 25-26

Az énekesek.

25 1Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszafnak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a prófétákat, hogy citerán, hárfán és cimbalmon kísérjék az éneket. Az erre a szolgálatra rendelt férfiakat is összeírták. 2Aszaf fiai közül: Zakkur, József, Netanja és Azareela. Aszaf fiai az atyjuktól függtek, aki a király útmutatása szerint lelkesen kísérte az énekeket. 3Jedutun részéről: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesajahu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, hatan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével, aki citerán játszott hála­ és dicsőítő éneket az Úrnak. 4Heman részéről: Heman fiai: Bukkijahu, Mattanjahu, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romanti, Ezer, Josbekasa, Mallotti, Hotir, Machaziot. 5Ezek mind Hemannak, a király látóemberének a fiai. Isten parancsa szerint a harsonákat fújták. Isten Hemannak tizennégy fiút és három leányt adott. 6Ezeknek mind atyjuk volt a vezetőjük, amikor az Úr házának szolgálatában, a király útmutatása szerint cimbalommal, hárfával és citerával kísérték az éneket. Aszafot, Jedutunt és Hemant, 7akik jártasak voltak az Úr előtti éneklésben, testvéreikkel együtt írták össze. Számuk 288-at tett ki. 8Ők is sorsvetés útján léptek szolgálatba, mind a fiatal, mind az öreg, a mester a tanítvánnyal. 9Az első sors az aszafita Józsefre esett, a második Gedaljahura, őrá magára, a testvéreire és a fiaira, tizenkettőjükre. 10A harmadik Zakkurra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 11A negyedik Jicrire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 12Az ötödik Netanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 13A hatodik Bukkijahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 14A hetedik Jezareelára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 15A nyolcadik Jesajahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 16A kilencedik Mattanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 17A tizedik Simire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 18A tizenegyedik Asareelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 19A tizenkettedik Hasabjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 20A tizenharmadik Subaelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 21A tizennegyedik Mattitjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 22A tizenötödik Jeremotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 23A tizenhatodik Hananjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 24A tizenhetedik Josbekasára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 25A tizennyolcadik Hananira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 26A tizenkilencedik Mallottira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 27A huszadik Eljatára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 28A huszonegyedik Hotirra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 29A huszonkettedik Giddaltira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 30A huszonharmadik Machaziotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre. 31A huszonnegyedik Romanti-Ezerre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.

A kapuőrök.

26 1A kapuőrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Koré fia, Eljaszaf fiai közül. 2Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsőszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik, 3Elám, az ötödik, Jehochanan, a hatodik, Eljoenáj, a hetedik. 4Obed-Edomnak is voltak fiai: Semaja volt az elsőszülött, Jehozabad a második, Joach a harmadik, Zachar a negyedik, Netaneel az ötödik, 5Ammiel a hatodik, Isszachár a hetedik, Peulletái a nyolcadik. Az Isten megáldotta. 6Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk élén állottak és vitéz férfiak voltak. 7Semaja fiai: Otni, Rafael, Obed, Elzabad és testvérei, a vitéz Elihu és Szemachjahu. 8Ezek mind Obed-Edom fiai voltak. Neki, fiainak és testvéreinek magas megbízatásuk volt a szolgálatban, Obed-Edom hozzátartozói hatvanketten. 9Meselemjahunak is voltak fiai és testvérei, összesen tizennyolc harcedzett férfi. 10A merárita Hoza fiai: Simri a fő, nem ő volt az elsőszülött, de apja őt tette elsővé; 11Hilkija a második, Tebaljahu a harmadik, Zecharjahu a negyedik. Hoza fiai és testvérei, összesen tizenhárman. 12Ezek voltak a kapuőrök osztályai. A csoportok fejei éppúgy részt vettek az Úr templomának szolgálatában, mint testvéreik. 13A fiatalok és az öregek egyformán, családjaik szerint húztak sorsot az egyes kapukra. 14A keleti oldal sorshúzás útján Selemjahunak jutott. A fia, Zecharja okos tanácsokkal szolgált. Sorshúzás útján neki az északi oldal jutott. 15Obed-Edom kapta a déli oldalt, a fiai pedig a készletek helyiségeit. 16Suppimnak és Hozának a nyugati oldal jutott, „a kivágott fáról” elnevezett kapuval a felső úton. A szolgálatnak megvoltak a megfelelő előírásai. 17Kelet felé naponta hatan álltak, észak felé naponta négyen, dél felé naponta négyen és a készletek helyiségei előtt ketten-ketten, 18a Parbáron, nyugat felé négyen az utcán és ketten a Parbáron. 19Ez a szolgálati beosztása a Korach és Merári fiai közül való kapuőröknek.

A leviták további feladatai.

20Testvéreik, a leviták az Isten házának a kincseire és a fogadalmi ajándékokra ügyeltek: 21Ládán fiainak, a Ládántól származó Gerson fiainak, a gersonita Ládán családjainak a családfői: Jehiel. 22Jehiel fiai, Szetam és a testvére, Joel ügyeltek az Isten házának kincseire. 23Az amramiták, jichariták, hebroniták és uzieliták közül: 24Sebuel, Mózes fiának, Gersonnak a fia volt a kincsek főfelügyelője. 25Testvérétől, Eliezertől Rechabjahu, az ő fia Jesajahu, ennek a fia, Joram, ennek a fia, Zichri, ennek a fia, Selomit. 26Ez a Selomit és testvérei őrizték a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Dávid király és a családfők felajánlottak mint az ezres, százas és más csoportok elöljárói. 27A hadjáratokból, illetőleg a hadizsákmányból ajánlották fel, hogy Isten házát gazdagítsák. 28Mindent, amit Sámuel, a látóember, Saul, Kis fia, Abner, Ner fia és Joáb, Ceruja fia felajánlott, és általában minden adomány Selomitnak és testvéreinek őrizetére volt bízva. 29A jichariták közül Kenanjahut és fiait külső szolgálatra rendelték Izraelben mint írnokokat és bírákat. 30A hebroniták közül Hasabjahut és testvéreit – ezerhétszáz vitéz férfit – arra rendeltek, hogy a Jordántól nyugatra az Úr minden ügyében és a király szolgálatában Izraelre felügyeljenek. 31A hebronitákhoz tartozott: Jerija, a fő. Dávid uralkodásának 40. évében megszámlálták a hebronita családok rokonságát, és a gileádi Jázerben vitéz férfiakat találtak közöttük. 32Dávid király kinevezett kétezerhétszáz bátor férfit – Jerija testvérei közül valókat és családfőket – a rubeniták, a gáditák és Manassze fél törzse fölé felügyelőnek a vallás és a király dolgaiban.

 

Jób 18

A harag hiábavaló.

18 1Válaszul így beszélt a suachi Bildád: 2Mikor teszel végre pontot beszédedre? Azt gondolod tán, hogy nem merünk szólni? 3Miért hasonlítasz az állatokhoz minket, miért vagyunk szemedben oktalan állatok? 4Ha szétmarcangolod magad haragodban, néptelenedjék el miattad az ország? Mozduljanak el tán helyükről a sziklák? 5Bizony hogy kialszik a bűnösnek fénye, tüzének lángja nem világít többé. 6Sátrában sötétségre változik a fény, kialszik a lámpa, amely fölötte függ. 7Szilárd léptei elbizonytalanodnak, csapda lesz számára a saját terve. 8Mert hálóba bonyolódik a lába, és amikor jár-kel, fonadékon lépked. 9A hurok megfogja a sarkát, köréje meg pányva csavarodik. 10A háló, mi megfogja, el van rejtve útján, és a földre téve készen a kelepce. 11Félelmek támadnak rá körös-körül, lába nyomában mögötte vonulnak. 12Útjain az éhség szegődik társául, s kész a veszedelem elgáncsolására. 13A bőrét betegség rágja és emészti, és korai halál nyeli el tagjait. 14Elűzik sátrából, melyben bizakodott, kergetik egész a félelem királyáig. 15Aztán a sátrában Lilit telepszik meg, s kénnel szórják be a helyet, ahol lakott. 16Alul elszáradtak már a gyökerei, fönt meg az ágai lettek szárazak. 17Még az emléke is eltűnik a földről, nem marad fenn neve az utcákon. 18Sötétbe taszítják a világosságról, és elüldözik a földkerekségről. 19Népe között nem lesz fia-unokája, nem marad utána legelőin senki. 20Napja miatt félnek napnyugat fiai, kelet fiait meg iszonyat fogja el. 21Ilyen sorsra jut biz’ a gonosz lakása, annak lakóhelye, ki nem féli az Istent.

 

ApCsel 7,1-21

István beszéde.

7 1A főpap megkérdezte: „Valóban így áll a dolog?” 2Erre válaszul így beszélt: „Testvérek és atyák! Hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, amikor még Mezopotámiában élt, mielőtt még Háránban letelepedett volna, 3és így szólt hozzá: Hagyd itt földedet és rokonságodat, s menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. 4Erre elvándorolt Káldea földjére, és Háránba ment lakni. Innen atyja halála után erre a földre vezette az Isten, amelyen most laktok. 5Örökségképpen nem adott neki még egy talpalatnyi földet sem, de megígérte, hogy birtokul adja majd neki, és ha meghal, utódainak, jóllehet ekkor még nem volt gyermeke. 6Azt is megmondta Isten, hogy utódai idegen földön hazátlanul bolyonganak majd, szolgaságba vetik, és négyszáz esztendeig sanyargatják őket. 7A nép fölött azonban, amelynek rabszolgái lesznek, ítéletet tartok – mondta az Úr –, ők meg kivonulnak, és ezen a helyen nekem fognak szolgálni. 8Aztán adta neki a körülmetélés szövetségét. Így született neki Izsák, és a nyolcadik nap körül is metélte. Ugyanígy Izsák is Jákobot, Jákob meg a tizenkét pátriárkát. 9A pátriárkák irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, de az Isten vele volt. 10Minden viszontagságán átsegítette, sőt kegyeltté tette, és bölcsességgel tüntette ki Egyiptom királya, a fáraó előtt, úgyhogy az megtette Egyiptom és egész háza kormányzójává. 11Akkor éhínség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánaánban, úgyhogy atyáink nem találtak élelmet. 12Amikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, akkor elküldte először atyáinkat. 13Második útjuk alkalmával József fölfedte testvérei előtt kilétét, és így a fáraó előtt is kitudódott József származása. 14József aztán odavitette atyját, Jákobot és egész rokonságát, összesen hetvenöt személyt. 15Jákob így Egyiptomba költözött, ott is halt meg, s atyáink szintén. 16Szichembe szállították, és abban a sírban temették el őket, amelyet Ábrahám ezüstpénzen vett meg a szichemi Hámor fiaitól. 17Amint közeledett az Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesülésének ideje, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban, 18míg csak egy másik király nem került Egyiptom élére, aki nem ismerte Józsefet. 19Ez álnokul bánt népünkkel, arra kényszerítette atyáinkat, tegyék ki a csecsemőket, hogy elpusztuljanak. 20Ebben az időben született Mózes, aki tetszett az Istennek. Három hónapig az apai házban táplálták. 21Amikor kitették, a fáraó leánya magához vette, és mint saját fiát fölnevelte.

 

Tekapo, NZ
Tekapo, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑