Szeptember 20. – 204. nap

 

Neh 11-12

Jeruzsálem benépesítése…

11 1A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része meg sorsot vetett, hogy tízből egy ember Jeruzsálembe, a szent városba jöjjön lakni, a többi kilenc pedig maradjon a városokban. 2A nép áldotta azokat az embereket, akik önként ajánlkoztak, hogy Jeruzsálemben telepszenek le. 3Ezek a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben és Júda városaiban telepedtek le, ki-ki a saját birtokán, a maga városában: Izrael, a papok, a leviták, a templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai.

Jeruzsálem lakói.

4Jeruzsálemben laktak Júda és Benjamin fiai. Júda fiai közül: Ataja, Uzijának a fia, az Sefatja fia, az pedig Mahalaleel fia Perec fiai közül; 5Maaszeja, Báruknak a fia, (aki) Kol-Hozé fia volt, az Hazaja fia, az Adaja fia, az Jojarib fia, az Zakariás fia, az pedig Sela fia. 6Perecnek Jeruzsálemben letelepedett fiai összesen négyszázhatvannyolc hadba vonulásra alkalmas férfit tettek ki. 7Benjamin fiai közül: Szallu, Mesullamnak a fia, (aki) Joed fia volt, az Pedaja fia, az pedig Izajás fia; 8testvéreikkel kilencszázhuszonnyolc hadviselésre alkalmas férfit tettek ki. 9Zikri fia, Joel volt az elöljárójuk, és Hasszenua fia, Júda volt a város második elöljárója. 10A papok közül Jojakim fia, Jedaja, 11(aki) Szeraja fia volt, az Hilkija fia, az Mesullam fia, az Cádok fia, az Isten házának elöljárója; 12a testvéreikkel, akik a templom szolgálatát látták el, nyolcszázhuszonketten; Adaja, Jerocham fia, (aki) Pelalja fia volt, az Amci fia, az Zakariás fia, az Passur fia, az pedig Malkia fia; 13a testvéreikkel, a családok fejeivel kétszáznegyvenketten; Amaszai, Azareelnek a fia, (aki) Ahzai fia volt, az Mesillemot fia, az meg Immer fia; 14a testvéreikkel százhuszonnyolc hadba vonulásra alkalmas férfi. Zabdiel, Haggadolnak a fia volt az elöljárójuk. 15A leviták közül: Semaja, Hasubnak a fia, (aki) Aszrikám fia volt, az Hasabja fia, az meg Bunni fia; 16a leviták elöljárói közül Sabtai és Jozabad a templom külső ügyeit intézték. 17Mattanja, Michának a fia, (aki) Zabdi fia volt, az meg Aszaf fia – ő vezette imádság közben a dicsőítő énekeket, továbbá Bakbukja, a testvérek közül a második; Obadja, Sammuának a fia, (aki) Galal fia volt, az meg Jedutun fia. 18A szent városban élő leviták száma összesen: kétszáznyolcvannégy. 19A kapuőrök: Akkub, Talmon és testvéreik, akik a kapuknál őrséget álltak: százhetvenkettő. 20 21A templomszolgák az Ofelen laktak. Sziha és Gispa volt a templomszolgák elöljárója. 22A levitáknak Jeruzsálemben Uzi volt a felügyelőjük, Baninak a fia, (aki) Hasabja fia volt, az Mattanja fia, az meg Micha fia Aszaf fiai közül, akik énekesek voltak az Isten házának szolgálatában. 23Ebben a dologban királyi rendelet intézkedett, az határozta meg az énekesek napi szolgálatát. 24Mesezabeel fia, Petachja volt a király megbízottja a nép minden ügyében, aki Júda fiának, Zerachnak a fiai közé tartozott. 24Izraelből a többiek, a papok és leviták Júda többi városaiban telepedtek le, ki-ki a maga birtokán, 25a határaikban szétszórt tanyákon.

A tartomány lakói.

26Júda fiai közül némelyek Kirjat-ha-Arbában és a hozzá tartozó helységekben telepedtek le, Dibonban és a hozzá tartozó helységekben, Jekhabszeelben és a hozzá tartozó helységekben, Jesuában, Moladában, Bet-Peletben, 27Haszar-Sualban, Beersebában és a hozzá tartozó helységekben, 28Ciklágban, Mechonában, és a hozzá tartozó helységekben, 29Ain-Rimmonban, Szoreában, Jarnutban, 30Zanoachban, Adullamban és falvaiban, Lachisban és vidékén, Azekában és a hozzá tartozó helységekben. Tehát Beersebától a Hinnom völgyéig telepedtek le. 31Benjamin fiai Gebában, Michmászban, Ajjában és Bételben, valamint az ezekhez tartozó helységekben, 32Anatotban, Nobban, Ananjában, 33Hacorban, Rámában, Gittajimban, 34Hadidban, Szehoimban, Neballatban, 35Lodban és Onóban, valamint a Kézművesek völgyében laktak. 36Levita csoportok Júdában is, Benjaminban is voltak.

A visszatért papok és leviták jegyzéke.

12 1Ezek a papok és leviták tértek vissza Sealtiel fiával, Zerubbábellel és Jesuával: Szeraja, Jeremiás, Ezdrás, 2Amarja, Malluch, Hattus, 3Sekanja, Harim, Meremot, 4Iddó, Ginneton, Abija, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Semaja, továbbá Jojarib, Jedaja, 7Szallai, Amok, Hilkija, Jedaja. 7 8A leviták: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Júda, Mattanja – ez utóbbi vezette testvéreivel a dicsőítő énekeket, 9ugyanakkor Bakbukja, Unni és testvérei velük szemben álltak, osztályuknak megfelelően. 9Ezek voltak a papok és testvéreik fejei Jesua idejében. 10Jesua Jojakimot nemzette, Jojakim Eljasibot nemzette, Eljasib Jojadát nemzette, 11Jojada Jochanant nemzette és Jochanan Jadduát nemzette. 12Jojakim idejében ezek voltak a papi családok fejei: Szeraja családjáé Meraja, Jeremiás családjáé Hananja, 13Ezdrás családjáé Mesullam, Amarja családjáé Jehochanan, 14Malluch családjáé Jonatán, Sekanja családjáé József, 15Harim családjáé Adna, Meremot családjáé Helkai, 16Iddó családjáé Zakariás, Ginneton családjáé Mesullam, 17Abija családjáé Zikri, Mijamin családjáé…, Maadja családjáé Piltai, 18Bilga családjáé Sammua, Semaja családjáé Jenatan, 19Jojarib családjáé Mattenai, Jedaja családjáé Uzi, 20Szallu családjáé Kallai, Amok családjáé Éber, 21Hilkija családjáé Hasabja, Jedaja családjáé Netaneel. 22Eljasib, Jojada, Jochanan és Jaddua korától a papi családok fejei föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen a perzsa Dárius uralkodásáig. 23Lévi fiai. A családfők föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen Johanannak, Eljasib fiának idejéig. 24A leviták vezetői: Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui, Kadmiel és testvéreik, akik velük szemben álltak, amikor a dicsérő és magasztaló énekeket énekelték és a hálaadást végezték Dávidnak, az Isten emberének rendelkezése szerint, egymással váltakozva. 25Mattanja, Bakbukja és Obadja. Mesullam, Talmon és Akkub voltak a kapuőrök, akik a kapuknál levő kamrákban őrködtek. 26Ezek Jesua fiának, Jojakimnak az idejében és Nehemiás kormányzó, valamint Ezdrás pap és írástudó idejében éltek.

Jeruzsálem falának fölszentelése.

27Jeruzsálem falának fölszentelésére minden helységből összehívták a levitákat, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, mert a fölszentelést ujjongás s dicsőítő énekek közepette, cintányér, hárfa és citera kíséretében akarták megülni. 28Összegyűltek az énekesek – Lévi fiai – Jeruzsálem környékéről, a netofatiak falvaiból, 29Bet-Gilgalból, Geba és Azmavet vidékéről. Az énekesek ugyanis tanyákat építettek maguknak Jeruzsálem körül. 30A papok és leviták előbb maguk tisztálkodtak meg, majd megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. 31Meghagytam Júda elöljáróinak, hogy menjenek föl a falakra, és két nagy menetet szerveztem. Az első jobb felé haladt a falon, a Szemét-kapu irányában. 32Mögöttük ment Hosaja és Júda elöljáróinak egyik fele, 33továbbá Azarja, Ezdrás, Mesullam, 34Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás, 35akiket a papok közül választottunk ki, és elláttunk trombitával, azután Zakariás, Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt, az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur fia, az meg Aszaf fia 36és testvérei: Semaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Júda, Hanani, Dávidnak, az Isten emberének hangszereivel fölszerelve. Ezdrás, az írástudó haladt az élen. 37A Forrás-kapunál fölmentek Dávid városának a lépcsőin, a fal gerincén és Dávid házának feljáróján egészen a Víz-kapuig, kelet felé. 38A másik menet bal felé haladt, s a nép vezetőinek felével kísértem a fal gerincén a Kemence-torony fölött a Tér faláig, 39majd az Efraim-kapu, a Hal-kapu, Hananeel tornya fölött a Juh-kapuig. Az Őr-kapunál álltak meg. 40Azután a két kar felsorakozott az Isten házában. Én is melléjük álltam az elöljárók felével, 41továbbá a papok: Eljákim, Maaszeja, Mijamin, Mikeás, Eljoenáj, Zakariás, Hananja, trombitáikkal, 42továbbá Maaszeja, Semaja, Eleazár, Uzi, Jehochanan, Malkija, Elám és Ezer. Az énekeseket Jizrahja vezette. 43Ezen a napon nagy véresáldozatot mutattak be, és a nép ujjongott örömében, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Az asszonyok és a gyerekek is örültek, messze elhallatszott Jeruzsálem ujjongása.

Gondoskodás a papokról és a levitákról.

44Ebben az időben embereket állítottak a felajánlott adományok és a tizedek tárolására szolgáló kamrákhoz, hogy oda gyűjtsék össze a papok és leviták részét, amely a falvak földjéről a törvény szerint megillette őket. Júda ugyanis örömét lelte a szolgálatot ellátó papokban és levitákban, 45mivel pontosan végezték az istentiszteletet és a tisztulás szertartásait, s ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, amint Dávid és fia, Salamon rendelte. 46Mert Dávid és Aszaf korától, nagyon régtől fogva voltak énekesek, akik dicsőítő és hálaénekeket zengtek Istennek. 47Zerubbábel és Nehemiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a kapuőröknek járandóságukat, napról napra. Megadták a szent járandóságot a levitáknak is, a leviták pedig Áron fiainak.

 

Péld 3,19-35

19Az Úr bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárddá. 20Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhők tudtával harmatoznak esőt. 21Fiam, ne téveszd szemed elől soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra. 22Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon. 23Biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad. 24Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol. 25Nem kell tartanod hirtelen ijedségtől, sem a gonoszok támadásától. 26Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tőrbe essék. 27Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól, hogyha módodban van jót tenni vele. 28Ne mondd embertársadnak: „Menj, gyere máskor, holnap majd adok!” – ha mindjárt adhatnál. 29Ne szőj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél. 30Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett. 31Ne irigyeld az erőszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül. 32A rossz úton járóktól iszonyodik az Úr, az igazakkal meg jó barátságban él. 33Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja. 34Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van. 35Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák öröksége.

 

ApCsel 24

Pált vádolják Félix előtt.

24 1Öt nap múlva Ananiás főpap néhány vén és egy Tertullusz nevű ügyvéd kíséretében elment, hogy vádat emeljen Pál ellen a helytartónál. 2Amikor előállították, Tertullusz hozzálátott a vád előadásához: „Jóvoltodból teljes békében éltünk, és gondoskodásod folytán nagy javulás állt be ennek a népnek az életében. 3Mindig és mindenütt, kegyelmes Félix, ezt nagy hálával fogadjuk. 4De hogy hosszan fel ne tartsalak, kérlek, kegyeskedj röviden meghallgatni minket. 5Itt van ez a hitvány ember, ez az egész földkerekségen viszályt szít a zsidók között, és a názáretiek felekezetének is ő áll az élén. 6Még a templomot is meg akarta szentségteleníteni, ezért elfogtuk, s törvényünk szerint akartunk ítéletet tartani fölötte. 7Eljött azonban Liziász ezredes, kiragadta kezünkből, és arra utasított minket, hogy vádlóiként hozzád forduljunk. 8Ha kihallgatod, magad is meggyőződhetsz, mennyire igaz, amivel vádoljuk.” 9A zsidók helyeseltek, s bizonygatták, hogy így áll a dolog.

Pál védekezése.

10Amikor a helytartó bólintott feléje, hogy beszéljen, Pál így védekezett: „Tudom, hogy hosszú évek óta bírája vagy ennek a népnek, ezért nyugodt lélekkel terjesztem eléd védekezésemet. 11Meggyőződhetsz róla, nincs több, mint tizenkét napja, hogy fölmentem Jeruzsálembe imádkozni. 12Sem a templomban, sem a zsinagógában nem láttak úgy, hogy valakivel vitatkoztam vagy csődületet okoztam volna, de még a városban sem. 13Semmit sem tudnak bizonyítani abból, amivel előtted vádolnak. 14Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenének a szerint a tanítás szerint szolgálok, amelyet ők eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami a törvényben és a próféták könyvében meg van írva. 15Istenbe vetett bizalommal remélem, hogy az igazak és a gonoszok feltámadnak, s ebben ők is osztoznak velem. 16Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt. 17Több év eltelte után azért jelentem meg, hogy adományokat hozzak népemnek, és hogy áldozatot mutassak be. 18A tisztulási szertartás végzésekor rám találtak a templomban, de nem tömegben vagy zavart okozva. 19Annak a néhány ázsiai zsidónak meg kellett volna előtted jelennie, hogy vádat emeljen, ha valami panasza van ellenem. 20Vagy legalább ezek mondják itt meg, hogy találtak-e vétket bennem, amikor a főtanács előtt álltam, 21hacsak nem azt az egy kijelentést, amelyet köztük állva tettem: A halottak feltámadása miatt állok ma bírói széketek előtt.”

Pál cezáreai fogsága.

22Félix elodázta az ügyet, mert sok mindent tudott erről a tanításról: „Ha majd Liziász ezredes megérkezik, döntök ügyetekben.” 23A századosnak meg azt az utasítást adta, hogy tartsa őrizetben, de hagyja nyugton, és ismerősei közül ne akadályozzon meg senkit, ha szolgálatára akarna lenni. 24Néhány nap múlva megjelent Félix, zsidó feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó nő volt, hívatta Pált és meghallgatta a Krisztus Jézusra vonatkozó hit felől. 25Amikor azonban az igazságosságról, az önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről beszélt, Félix megrettenve félbeszakította: „Most elég, mehetsz. Majd alkalomadtán hívatlak.” 26De közben azt is remélte, hogy pénzt tud majd Páltól kizsarolni. Ezért gyakrabban hívatta, hogy elbeszélgessen vele. 27Két év múlva Félixnek Porciusz Fesztusz lett az utódja. De mert kedvükben akart járni a zsidóknak, Félix Pált fogságban tartotta.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑