Október 13. – 227. nap

 

Iz 3-4

Zűrzavar Jeruzsálemben

3 1Igen, az Úr, a Seregek Ura megvon Jeruzsálemtől és Júdától minden támaszt. [Elveszi tőle a kenyeret és a vizet,] 2a hőst és a harcost, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént; 3a vezért és a nemes embert, a tanácsadót, a jövendőmondót és a varázsláshoz értőt. 4„És gyermekeket adok nekik fejedelmül, fiúkat, hogy azok uralkodjanak rajtuk.” 5Az egyik ember a másik ellen támad a népben, ki-ki az embertársa ellen. A gyermek az öreg ellen háborog, s az alacsony sorsú a magas állású ellen, 6úgyhogy lesz, aki megragadja testvérét, atyja házából való rokonát, és azt mondja neki: „Neked van még ruhád, légy a fejedelmünk, ez a romhalmaz kerüljön a kezed alá.” 7Ám az így felel majd neki azon a napon: „Nem lehetek én orvosotok, hiszen az én házamban sincs sem kenyér, sem ruha. Ne tegyetek engem a nép fejedelmévé!” 8Igen, Jeruzsálem romba dől, és Júda összeomlik. Mert szavaik és tetteik az Úr bántására vannak, az ő fölségének sértésére. 9Arcuk kevélysége ellenük vádaskodik, úgy dicsekszenek vétkeikkel, mint Szodoma népe. Jaj nekik, mert nem is rejtegetik gonoszságukat, maguk idézik elő romlásukat. 10Mondjátok nekik: „Boldog az igaz ember, mert élvezi majd tettei gyümölcsét. 11De jaj a gonosznak! Rosszul fog járni, mert tettei szerint fizetnek meg neki.” 12Én népem! Gyermekek zsarnokoskodnak rajta, asszonyok uralkodnak fölötte. Én népem! Fejedelmeid félrevezetnek, és összekuszálják az utat, amelyen jársz. 13Az Úr feláll bírói székéből, feláll, hogy ítélkezzék népén. 14Az Úr ítéletre hívja népe véneit és fejedelmeit: „Ti legeltétek le a szőlőt és házaitokban szegényektől rablott holmit rejtegettek. 15Mi jogon zúzzátok össze népemet, és töritek pozdorjává a szegények arcát?” Ezt mondja az Úr, a Seregek Ura.

Gúnydal a jeruzsálemi asszonyokról

16Ezt mondja az Úr: Sion leányai felfuvalkodtak, fenn hordják a fejüket, kihívóan tekingetnek, táncolva járnak, s csörgetik lábukon a karikákat. 17Azért az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket. 18Azon a napon az Úr mind elveszi, ami ékességül szolgál, a lábkarikákat, homlokpántokat és holdacskákat, 19a fülbevalókat, karpereceket és fátylakat; 20a fejdíszeket, láncocskákat és öveket, a szelencéket és amuletteket; 21a gyűrűket és orrkarikákat, 22a díszes ruhákat és palástokat, a kendőket és tarsolyokat, 23a tükröket és gyolcsruhákat, a főkötőket és vállravetőket. 24És üszög lesz a balzsam, kötél az öv, a fodorított haj kopaszságra változik, díszes ruhaként szőrzsák szolgál, és homlokra sütött bélyeg lesz a szépség. 25Férfiaid kard élén vesznek el, és hőseid a harcban. 26Kapui gyászolnak majd és szomorkodnak, és ő ott ül a porban elhagyottan.

Jeruzsálem özvegyei

4 1Azon a napon hét asszony ragad majd meg egy férfit, és azt mondja: „A saját kenyerünket esszük, és a magunk ruhájába öltözünk. Csak a nevedet hadd viselhessük, szabadíts meg minket a gyalázattól!”

Jeruzsálem maradéka

2Azon a napon az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsőséges. És a föld gyümölcse díszére és dicsőségére lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. 3Aki Sionból megmenekül és Jeruzsálemből életben marad: azt mind szentnek hívják majd, és följegyzik Jeruzsálemben az élők közé.

Amikor minden helyreáll

4Amikor majd az Úr lemossa Sion leányáról a szennyet, és megtisztítja Jeruzsálemet a vér bűnétől az ítélet lelkével és a tűz lelkével: 5akkor eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött, és azok fölött, akik oda gyülekeztek. Olyan lesz számukra, mint a felhő nappal, és mint a füst s a lobogó tűz éjjel. Mert mindenekelőtt az Úr dicsősége lesz nekik a tető 6és a sátor a nappali forróság ellen, az szolgál védelemül és rejtekhelyül a vihar és az eső ellen.

 

Péld 15,1-18

15 1A szelíd felelet csillapítja a haragot, a sértő szó felkorbácsolja az indulatot. 2Tudomány csepeg a bölcsek nyelvéről, a balga szájából bolondság csordul ki. 3Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt őrködik. 4A nyelvnek higgadtsága az életnek fája, zabolátlansága megöli a lelket. 5A bolond megveti apjának intését, de okos lesz, aki figyel a feddésre. 6Az igaz házában gyarapszik a készlet, a gonosz jövedelme egyre csökken. 7A bölcsek ajkai őrzik a tudományt, a balgák szívében nincsen állandóság. 8A gonosz áldozata iszonyat az Úrnak, de az igazak imája tetszik neki. 9Utálja az Úr a gonosz életét, de aki az igazság útján jár, azt kedveli. 10Alaposan meglakol, aki letér az ösvényről, aki gyűlöli a dorgálást, az meghal. 11Az alvilág s a temető nyitva az Úr előtt, de mennyivel inkább az emberek szíve! 12A gúnyolódó nem szereti, ha feddik, ezért nem is szeret a bölcsekhez járni. 13A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet. 14Az okosnak szíve tudás után kutat, a balgák szája bolondságot áhít. 15A szűkölködőnek minden napja rossz, a vidám kedélyű mindig ünnepet ül. 16Többet ér a kevés az Úr félelmében, mint ha nyugtalansággal párosul a tömérdek kincs. 17Jobb egy tál főzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér ökör gyűlölettel. 18Az indulatos ember veszekedést okoz, a türelmes elcsitítja a viszályt.

 

Róm 15,1-13

Előzékeny szeretet.

15 1Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. 2Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. 3Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla: „Gyalázóid szidalmai rám hullottak.” 4Amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. 5Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, 6hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. 7Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. 8Állítom ugyanis: Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. 9A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van: Azért magasztallak a pogányok között, és zsoltárt zengek nevednek. 10Majd pedig: Örüljetek népével együtt, ti pogányok! 11S ismét: Dicsőítsétek az Urat, ti népek, mind, magasztaljátok minden nemzetek! 12Izajás meg ezt mondja: Sarja támad Izájnak, aki a népek uralkodójává emelkedik. Benned bíznak majd a nemzetek. 13Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.

 

Botanic Gardes, Christchurch
Botanic Gardes, Christchurch
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑