Október 27. – 241. nap

 

Iz 31-32

Egyiptom ellen.

31 1Jaj azoknak, akik lemennek Egyiptomba, hogy ott keressenek segítséget. Akik a lovakban bizakodnak, a töméntelen harci szekérben, meg a számtalan lovasban, nem Izrael Szentjére figyelnek, és nem az Urat keresik. 2Csakhogy ő is okos: romlást idéz elő, és nem vonja vissza a szavát. Fölkel az istentelenek háza ellen, és a gonoszok védelmezői ellen. 3Egyiptom ember és nem isten, lova csak test és nem lélek. Ha az Úr kiterjeszti kezét: összerogy a segítséget nyújtó, elesik a megsegített, és így egyaránt elvesznek.

Az Úr harcol Asszíria ellen

4Ezt mondja nekem az Úr: amint az oroszlán ordít és az oroszlánkölykök a zsákmánya mellett, és ha szembeszáll is vele a pásztorok serege, nem retten meg hangjuktól, sem lármájuk nem ijeszti meg: úgy száll le majd a Seregek Ura, hogy harcoljon a Sion hegyén és halmán. 5Mint a repdeső madarak, úgy oltalmazza Jeruzsálemet a Seregek Ura. Megoltalmazza és megszabadítja, megkíméli és megmenti. 6Térjetek hát vissza ahhoz, Izrael fiai, akitől oly gonosz módon elpártoltatok. 7Igen, azon a napon mindenki eldobja majd ezüst­ és aranybálványait, amelyeket vétkes keze csinált. 8Asszíria meg elesik: de nem férfi kardjától. Egy kard semmisíti meg, amely nem emberé. Megfutamodik a kard elől, és ifjú harcosai rabszolgává lesznek. 9Félelmében elhagyja szikláját, s fejedelmei otthagyják a zászlót. Az Úr mondta ezt, akinek a Sionon van a tüze, és Jeruzsálemben a kemencéje.

32 1Íme, igazságosan uralkodik egy király, és a fejedelmek a törvény szerint ítélkeznek.

Az igazságos király uralma

2Olyan lesz mindegyikük, mint a rejtekhely a szél elől, mint a menedék a viharban, mint a patakok vize a szárazságban, és a magas szikla árnyéka a szomjas földön. 3A látók nem csukják be a szemüket, és a hallók füle felfigyel. 4Az esztelenek szíve megtanulja a bölcsességet, s a dadogók nyelve érthetően beszél. 5A balgát nem nevezik többé nemesnek, s nem mondják becsületesnek az álnokot.

Ellentét a balga és a nemes lelkű között

6Mert a balga balgaságot beszél, és szíve gonoszságot forral, hogy istentelenséget vigyen végbe, és álnokul az Úr ellen szóljon; hogy éhen hagyja az éhezőket, és megtagadja az italt a szomjazóktól. 7Az álnok ember fegyverei igen gonoszak: mert gonosz terveket kovácsol, hogy hazug beszéddel tönkretegye a szegényt, még akkor is, ha bebizonyítja igazát. 8Ám a nemes nemeshez méltóan gondolkodik, és kitart a nemes dolgokban.

Az elbizakodott asszonyok ellen

9Ti könnyelmű asszonyok, figyeljetek! Halljátok meg szavamat! Elbizakodott nők, hallgassatok ide! 10Esztendő múltán, rövid időn belül remegni fogtok, ti elbizakodottak, mert vége lesz a szüretnek, és a gyümölcsszedés ideje nem jön el többé. 11Reszkessetek, könnyelmű asszonyok, remegjetek, elbizakodottak! Vessétek le ruhátokat, vetkőzzetek le, és öltsetek magatokra gyászruhát! 12Verjétek melleteket a gyönyörű mezőkért, a termékeny szőlőkért, 13népem szántóföldjéért, amelyet tövis és bojtorján ver föl, és minden boldog otthonért, a boldog városért! 14Mert üresen állnak a paloták, a zajos város elhagyatott, az Ofel és az Őrhely búvóhellyé lett örökre, vadszamarak tanyája, nyájak legelője.

Az Úrtól jövő szabadulás

15És újra kiáradt ránk a lélek a magasból. Akkor a sivatag gyümölcstermő kert lesz, a kert meg olyan, mint az erdő. 16Jog lakik majd a pusztaságban, és igazságosság tanyázik a gyümölcsöskertben. 17Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre. 18Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban. 19De földre sújtják az erdőt, és a várost megalázzák. 20Ti azonban boldogan vettek majd a vizek partján, és szabadjára engeditek az ökröt és a szamarat.

 

Péld 22,1-16

22 1A jó név többet ér a nagy gazdagságnál, aranynál, ezüstnél jobb a közszeretet. 2Egymásra talál a szegény és a gazdag, hiszen mind a kettőt az Úr teremtette. 3Amikor az okost baj éri, elrejtőzik, a balgák továbbmennek, aztán kárát vallják. 4Az alázatnak az Úr félelme a gyümölcse, a gazdagság, a dicsőség és az élet. 5A hamisság útján horgok és hurkok vannak, távol marad tőlük, aki félti az életét. 6Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz. 7A gazdag uralkodik a szegények fölött, a kölcsönzőnek szolgája lesz a kölcsönkérő. 8Aki gazságot vet, az nyomort arat, és őt magát veri haragjának botja. 9Áldásban részesül a jóságos tekintetű, mert a kenyérből juttat a szegényeknek. 10Űzd el a gúnyolódót és elmegy vele a pör is, vége lesz a vitának és a gyalázkodásnak. 11Az Úr a tiszta szívűeket szereti, akinek sima a nyelve, annak a király a barátja. 12Az Úr szeme őrködik a tudás fölött, amit az álnok hirdet, azt meghiúsítja. 13A lusta azt mondja: „Oroszlán van odakint, meg talál ölni az utca közepén!” 14Az idegen asszonynak mély verem a szája, beleesik, akit elátkozott az Úr. 15Ha dőreség tapad a fiú szívéhez, a fenyítő pálca leszedi róla. 16Aki elnyomja a szegényt, csak gyarapítja, és aki a gazdagnak ad, a vesztére teszi.

 

1Kor 10,14-33

Pogány áldozat és keresztény áldozat.

14Ezért, kedveseim, kerüljétek a bálványimádást. 15Értelmes emberekhez szólok, ítéljétek meg magatok, amit mondok: 16Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? 17Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. 18Nézzétek csak a test szerinti Izraelt: akik az áldozatból esznek, nemde az oltár részesei? 19Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy az áldozati hús vagy a bálvány ér valamit? 20Dehogy! Amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem az ördögöknek áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy közösségre lépjetek az ördögökkel. 21Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg az ördögök asztaláról. 22Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? 23„Minden szabad”, de nem minden használ. „Minden szabad”, de nem minden szolgál javunkra. 24Senki se keresse a maga javát, hanem csak a másét. 25Mindenből ehettek, ami a piacon kapható, anélkül, hogy lelkiismereti kérdést csinálnátok belőle. 26„Az Úré a föld és minden gazdagsága.” 27Ha meghív egy hitetlen, és el akartok menni, egyetek mindenből, amit feltálalnak, és ne csináljatok belőle lelkiismereti kérdést. 28De ha valaki azt mondja: „ez áldozati hús”, ne egyetek belőle, egyrészt a figyelmeztető, másrészt a lelkiismeret miatt. 29Nem a ti lelkiismeretetekről beszélek, hanem a figyelmeztetőéről. Miért vessem alá szabadságomat egy másik lelkiismeret ítéletének? 30Ha hálaadással eszem, miért szidjon valaki azért, amiért hálát adok? 31Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. 32Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, 33mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözüljenek.

 

Christchurch, NZ
Christchurch, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑