Január 14. – 320. nap

 

 

Oz 1-2

Ozeás könyve

Címzés.

11Az Úr szózatot intézett Ozeáshoz, Beeri fiához, Uzija, Jotam, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében, s Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében.

I. OZEÁS HÁZASSÁGA

A HÁZASSÁG JELKÉPES ÉRTELME

Ozeás házassága és gyermekei.

2Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak: „Menj, végy feleségül egy parázna asszonyt, és legyenek paráznától fogant gyermekeid; mert parázna módon elhagyta az ország az Urat.” 3El is ment, feleségül vette Gomert, Diblaim lányát. Az asszony fogant, és fiuk született. 4Ekkor azt mondta az Úr: „Nevezd el Jiszreelnek, mert rövidesen megtorlom Jiszreel vérét Jehu házán, és megszüntetem Izrael házának királyságát. 5Jiszreel völgyében azon a napon összetöröm Izrael íját.” 6Amikor az asszony ismét fogant és leányt szült, így szólt az Úr: „Hívd »Nincs irgalom«-nak, mert ezentúl nem irgalmazok Izrael házának, nem bocsátok meg neki többé. 7[Júda házában azonban irgalmas leszek: megmentem őket az Úr, az ő Istenük által; nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal vagy lovasokkal mentem meg őket].” 8Amikor „Nincs irgalmat” elválasztotta, fogant és fiút szült. 9Erre így szólt az Úr: „Nevezd el »Nem népem«-nek, mert nem vagytok többé az én népem, és én sem vagyok többé a ti Istenetek.”

A jövő távlatai

21Izrael fiainak száma oly nagy lesz, mint a tenger partján a fövényé, amelyet sem mérni, sem megszámlálni nem lehet. Ahelyett, hogy „Nem népem” volna a nevük, az élő Isten fiainak nevezik majd őket. 2Júda fiai és Izrael fiai egybegyűlnek, egy fejedelmet választanak, s nem férnek el többé a földjükön, mert nagy nap lesz Jiszreel napja. 3Mondjátok testvéreteknek: „Én népem!” és nővéreteknek: „Irgalomra leltél!”

Isten és hűtlen jegyese

4Szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról a paráznaság jelét, mellei közül a házasságtörés jelvényeit. 5Ha nem, hát feltárom meztelenségét, olyanná teszem, mint amikor született; pusztasággá változtatom, aszú föld lesz belőle és szomjan hal. 6Sőt gyermekeinek sem irgalmazok, mert paráznaságban fogantattak. 7Igen, anyjuk paráználkodott, megszégyenült, aki foganta őket, hiszen azt mondta: „Elmegyek a szeretőim után, akik kenyeret és vizet adnak nekem, gyapjút és lent, italt és olajat.” 8 9 10Nem ismerte el, hogy én adtam neki a gabonát, a bort, az olajat, én adtam neki az ezüstöt, és az aranyat is, amelyből a Baálokat csinálta. 11Ezért visszaveszem tőle gabonámat, ha eljön az ideje. s boromat is a maga idejében; megvonom tőle gyapjúmat és lenemet, amellyel meztelenségét takargatja. 12Majd feltárom szégyenét szeretői előtt, és senki sem szabadítja ki kezemből. 13Örömünnepeit megszüntetem, újholdját, szombatját és minden ünnepét. 14Letarolom szőlejét és fügefáit, amelyekről azt mondta: „Ez a bérem, amelyet szeretőimtől kaptam.” Vadonná változtatom, a mezei vadak táplálékává. 15Megtorlom rajta a Baálok napjait, amikor illatáldozatot mutatott be nekik; nyakékkel és függővel díszítette magát, úgy ment szeretői után. Rólam pedig megfeledkezett! – mondja az Úr. 15Ezért, lám, eltorlaszolom tövissel az útját; falat emelek elé, hogy ne találja ösvényeit. 15Keresi majd szeretőit, de nem leli őket, hiába kutatja, nem találja meg soha. Akkor így szól: „Elmegyek, visszatérek előző férjemhez, mert jobb volt nékem régen, mint most.” 16Ezért majd magamhoz édesgetem, kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek.17Visszaadom neki szőlőskertjeit, Ákor völgyét, mint reménye csillagát, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint akkor, amikor feljött Egyiptom földjéről. 18Azon a napon – mondja az Úr – így szólít majd engem: „Férjem!” És nem mondja nekem: „Baálom!” 19Nem hagyom, hogy a Baálok nevét ajkára vegye, ne is emlékezzék többé a nevükre. 20Azon a napon a kedvéért szövetséget kötök a mező vadjával, a magasban szárnyaló és a földön csúszó állatokkal; eltüntetem az országból az íjat, a kardot, a háborút, és zavartalan nyugalmat biztosítok nekik. 21Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. 22Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. 23Azon a napon válaszolok – mondja az Úr –, válaszolni fogok az égnek, és az válaszol a földnek. 24A föld is válaszol a gabonának, a bornak, az olajnak, azok pedig válaszolnak Jiszreelnek. 25Elültetem az országban, „Nincs irgalom”-nak meg irgalmazok, „Nem népem”-nek meg így szólok: „Népem vagy!” Ő meg azt mondja majd: „Én Istenem!”

 

Sir 6

61Ahogy a rossz hírnév szégyen és gyalázat, az a sorsa a kétféleképp beszélő bűnösnek is. 2Ne ess mohóságod hatalmába soha, nehogy mint a bika, úgy összetaposson. 3Lombodat leeszi, gyümölcsöd letépi, s te magadra maradsz, mint az elszáradt fa. 4A zabolátlan lélek gazdája tönkremegy, ellenségei előtt gúny tárgyává válik.

A barátság

5A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. 6Sokan legyenek, akik békén élnek veled, de ezer közül csak egy adjon tanácsokat. 7Ha barátot szerzel, tedd előbb próbára, ne légy bizalmasa túlságosan gyorsan. 8Mert akad barát, aki elfordul a széllel, és ha bajba kerülsz, nem tart ki melletted. 9Van olyan barát, aki ellenséggé válik, s kettőtök vitáját rögtön dobra veri. 10Van, aki asztalodnál ülve jó barátod, de balsorsod napján sehol sem találod. 11Amíg szerencséd van, sorstársának tekint, s házad népe előtt megjátssza az urat. 12Ellenséged lesz, ha sorsod rosszra fordul, és (hogyha keresed), elbújik előled.13Ellenségeidtől tartsd magadat távol, és barátaiddal szemben légy óvatos. 14A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. 15A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. 16Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet. 17Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.

A bölcsesség iskolájában

18Fiam, tanulj ifjúságodtól fogva, és még ősz fejjel is gyarapodj a bölcsességben. 19Legyen rá gondod, mint a szántóvetőnek, akkor majd bőséges termést várhatsz tőle. Kevés gondod lesz a megmunkálásával, s rövid idő múltán ízleled gyümölcsét. 20A balgatag ember nyersnek érzi ízét, s nem tart ki mellette az, aki ostoba. 21Úgy érzi, súlyos kő nehezedik rá, és nem késlekedik lerázni magáról. 22A bölcsesség olyan, mint a neve mondja, érte nem sokan szoktak lelkesedni. 23Figyelj, fiam, s vedd át gondolataimat, ne vesd meg, amit tanácsolok neked.24A bölcsesség bilincsét rakd a lábadra, a nyakadat meg hajtsd az igájába. 25Hajtsd alá a vállad, s hordozzad a terhét, a gyeplőit ne und meg sohasem. 26Közeledj felé szíveddel-lelkeddel, és minden erőddel tarts ki az útjain.27Keresd csak, járj utána s biztosan rátalálsz, s hogyha megtalálod, ne engedd el többé. 28Végül megtalálod nála nyugalmadat, és csupa gyönyörré változik számodra. 29Erős támaszul szolgálnak majd bilincsei, nyakláncai pedig pompás öltözékül. 30Igájából aranypálca válik, gyeplőiből meg bíborszínű szalag. 31Magadra öltöd majd, mint pompás díszruhát, ékes koszorúként a fejedre teszed. 32Tanulhatsz, fiam, ha kedved van hozzá, és ha idefigyelsz, okosabb leszel. 33Ha akarsz, tanulhatsz, és bölcs lesz belőled, hogyha a füledet felém fordítod.34Szegődj szívesen az öregekhez, és ahhoz csatlakozz, akit bölcsnek ítélsz. 35Szívesen hallgasd meg Isten minden szavát, s ne hagyj észrevétlen egyetlen bölcs mondást se. 36Nézz körül, kiben van bölcsesség és korán keresd fel, koptassa el lábad házának küszöbét. 37Elmélkedjél sokat az Úr törvényein, s az ő parancsain gondolkodj szüntelen. Akkor megvigasztalja majd a szíved, s megadja neked a kívánt bölcsességet.

 

Zsid 11,20-40

20Izsák hittel, szemét a jövőre irányítva áldotta meg Jákobot és Ézsaut. 21Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott. 22Hittel gondolt József halála előtt Izrael fiainak kivonulására és rendelkezett csontjairól. 23Hitükben rejtegették az újszülött Mózest szülei három hónapig, látva, hogy a gyermek szép, és nem féltek a király parancsától. 24Mózes a hitében tagadta felnőtt korában, hogy a fáraó leányának a fia. 25Inkább vállalta, hogy az Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bűn múló előnyét élvezze. 26A Messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél, mert a jutalommal is számolt. 27Hittel távozott Egyiptomból, és nem ijedt meg a király haragjától, hanem állhatatosan kitartott, mintha már a láthatatlant látta volna. 28Hittel ünnepelte meg a húsvétot, és a vérrel való meghintést, hogy az öldöklő ne ártson az elsőszülötteknek. 29Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek. 30A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy hét napon át körüljárták. 31A bűnös életű Rácháb is a hite folytán nem veszett oda a hitetlenekkel együtt, mert jó szívvel befogadta a hírszerzőket. 32Minek folytassam tovább? Kifogynék az időből, ha felsorolnám Gedeont, Bárákot, Sámsont, Jiftachot, Dávidot, Sámuelt és a prófétákat,33akik a hit erejével országokat győztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be, 34lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétől, gyengeségükben erőre kaptak, hősök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait. 35Asszonyok feltámasztás útján visszakapták halottaikat. Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsőségesebb feltámadásban részesüljenek. 36Mások gúnyt és megostorozást, sőt bilincseket és börtönt tűrtek el, 37megkövezték, kettéfűrészelték, agyonkínozták, kardélre hányták őket, juhbőrbe és kecskebőrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette. 38A világ nem volt méltó rájuk. Ezért a pusztában, a hegyek közt, a föld barlangjaiban és szurdokaiban bolyongtak. 39Bár ezek a hitükről mind bizonyságot kaptak, mégsem nyerték el az ígéretet, 40mert az Isten nekünk valami jobbat tervezett, nélkülünk nem juthatnak hát el az üdvösségre.

 

Hanmer Springs, NZ
Hanmer Springs, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑