Január 17. – 323. nap

 

Oz 7-8

71Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamaria gonoszsága: hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kinn meg rablók járnak. 2Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem; tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt.

Összeesküvők uralma

3Bűneikkel örvendeztetik meg a királyt, hazugságaikkal a fejedelmeket. 4Felhevültek mindnyájan, tüzesek, mint a kemence, amelynek tüzét nem szítja már a pék a dagasztástól a megkelésig. 5A király a vezéreivel rogyadozik a tüzes bortól, és gonoszokkal cimborál. 6Cinkosaik közt szívük izzik, mint a kemence; éjjel elcsitul haragjuk, reggel azonban felcsap, mint a lobogó láng. 7Felhevül mindegyikük, mint a kemence, és felemésztik bíráikat. Elbukott minden királyuk, nincs közöttük, aki hozzám kiáltana.

Az idegenek segítségének keresése vesztét okozza Izraelnek

8Efraim elkeveredik a népek között, Efraim olyan, mint a lángos, amelyet nem fordítottak meg. 9Erejét idegenek emésztik fel, de ő észre sem veszi; őszülő haj borítja fejét, de ő észre sem veszi. 10[A saját gőgje vádolja Izraelt, de nem térnek meg az Úrhoz, az ő Istenükhöz, mindezek ellenére sem keresik.] 11Efraim, mint egy galamb, buta és esztelen: Egyiptomot hívják, Asszíriába rohannak! 12Mehetnek bárhová, kivetem rájuk a hálómat; mint az ég madarát, visszahozom, s gonoszságukért megbüntetem őket.

Izrael hálátlansága és bűnhődése

13Jaj nekik, mert messze eltévelyedtek tőlem! Pusztuljanak, amiért fellázadtak ellenem! Menteni akarom őket, ők meg hazugságokat beszélnek ellenem. 14Nem kiáltanak hozzám szívükből, amikor jajgatnak fekvőhelyükön: búza és must miatt keseregnek, ellenem meg lázadoznak. 15Tanítottam őket, megerősítettem karjukat, ők mégis gonoszat forralnak ellenem. 16Baál felé fordulnak, olyanok, mint a csalóka íj, fejedelmeik kard élén hullnak el nyelvük dühe miatt. Nevetni fognak rajtuk még Egyiptom földjén is.

Vészkiáltás.

81Állj készen a trombitával! Úgy tör a baj az Úr házára, mint a sas: mert megszegték szövetségemet, fellázadtak törvényem ellen. 2Mégis hozzám kiáltanak: „Ismerünk téged, Izrael Istene!” 3Izrael elhagyta, ami javára van, s üldözi az ellensége.

Anarchia, bálványimádás

4Királyokat választottak nélkülem, fejedelmeket tudtomon kívül. Ezüstjükből, aranyukból bálványokat csináltak maguknak, azért, hogy elpusztuljanak. 5Utálatos a borjúd, Szamária, haragom fellobban ellene. [Mikor tudnak már megtisztulni 6Izrael fiai?] Kézműves készítette, bizony nem Isten az; igen, tűz emészti meg Szamária borját. 7Szelet vetnek és vihart aratnak. A búza nem hány kalászt, a kalász nem ad lisztet; ami terem mégis, azt idegenek falják fel.

Izrael vesztébe rohan, amikor idegenekhez folyamodik

8Elnyelik Izraelt, lám, már a népek között van, olyan, mint egy eldobott cserép. 9Mert fölmentek Asszíriába, a magános vadszamárhoz: Efraim pénzen vásárolt szeretőket. 10Vásároljanak csak a népek közül: majd szétszórom őket; egyhamar nem fognak többé királyokat és fejedelmeket fölkenni.

A lélektelen istentiszteletek ellen

11Hiába szaporítja Efraim az oltárokat, csak arra jók az oltárok, hogy vétkezzék; 12hiába írok neki ezer törvényt, úgy tekintik, mintha idegen adta volna. 13Ha szeretik az áldozatokat, hát áldozzanak! Az áldozati húst, hát csak egyenek! Az Úr nem leli benne kedvét. Inkább megemlékezik gonoszságukról, és megtorolja vétkeiket, úgyhogy visszatérhetnek Egyiptomba.

A pazarló építkezések ellen

14Izrael megfeledkezett alkotójáról és palotákat épített; Júda sok erős várost emelt. Nos, tüzet bocsátok városaira, amely megemészti a palotákat is.

 

Sir 9

A nők.

91Ne féltékenykedj szíved asszonyára, és ne tanítsd meg rá, hogy neked rosszat tegyen. 2Ne szolgáltasd ki magadat asszonynak, nehogy a végén a fejedre nőjön. 3Ne vesd szemedet csapodár asszonyra, nehogy a hálójába essél. 4Hárfázó nővel ne ülj egy asztalhoz, nehogy foglyul ejtsen a művészetével. 5Ne meregesd szemed a hajadonra, nehogy vele verjen meg (az Isten). 6Ne add össze magad feslett nőszeméllyel, nehogy kiforgasson az örökségedből. 7Ne nézelődj a városkapuk körül, elhagyott helyeken ne sokat lődörögj. 8Takaros asszonytól fordítsd el az arcod, és ne nézegess szépséget, amely nem illet meg. Sokakat tönkretett már az asszonyi szépség, mert mint a láng, felgyújtja a vágyat. 9Ne üldögélj együtt férjes asszonnyal, ne ülj megszédülten vele egy asztalhoz, mert hátha lángot vet a szíved, s belepusztulsz a szenvedélyedbe.

Férfiak közt

10Régi barátodat ne hagyd el hűtlenül, mert hisz az új barát meg sem közelíti. Az új barát új bor, de úgy élvezed, ha régi. 11Ne irigykedjél a bűnös sikerére, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. 12Ne leld kedvedet a bűnösök sikerében; gondold meg: nem marad büntetlen idelent. 13Akinek hatalma van az ölésre, azt kerüld, így nem kell kiállnod halálos félelmet. De ha találkozol vele, kísérd figyelemmel, nehogy az életed elrabolja tőled. Légy tisztában azzal, hogy tőrök közt járkálsz, és hogy sáncok fölött vezetnek lépteid. 14Felelj más embernek, amilyen jól csak tudsz, a bölcsekkel pedig (gyakran) tanácskozzál. 15Okos emberekkel együtt sződd a terved, s az Isten törvénye legyen tanácsadód. 16Igaz férfiakkal ülj le az asztalhoz, s az Úr félelme legyen dicsekvésed. 17Dicséretes a mű, amit kézműves alkot, de a nép vezére beszélni tudjon jól. 18A szájhős ember réme a városnak, a fecsegőt pedig (mindenki) gyűlöli.

 

Jak 1

Jakab levele

Bevezetés.

11Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletet (küld) a szórványokban élő tizenkét törzsnek.

A megpróbáltatások.

2Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. 3Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. 4Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. 5Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, 6s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. 7Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is kap az Úrtól, 8hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem. 9Az alacsony rangú testvér viszont dicsekedjék felmagasztalásával, 10a gazdag meg megalázkodásával, mert mint a rét virága, semmivé lesz. 11Ha a nap fölkel, perzselő heve kiégeti a növényt, virága lehull, szépsége elenyészik. Így lesz semmivé a gazdag is a vállalkozásaival.

A kísértés.

12Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. 13Senki se mondja, aki kísértést szenved: „Isten kísért”, mert Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra senkit. 14Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik tőrbe. 15Aztán a kívánság, ha már megfogant, bűnt szül, a bűn meg, ha elkövetik, halált szül.16Ne legyetek hát tévedésben, szeretett testvéreim. 17Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak. 18Akarattal hívott minket életre az igazság szavával, hogy mintegy zsengéje legyünk teremtményeinek.

Az igazi jóság.

19Értsétek meg, kedves testvéreim: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. 20Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami Isten előtt igazságos. 21Ezért hagyjatok fel minden tisztátalansággal és burjánzó gonoszsággal, fogadjátok szelídséggel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket. 22A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. 23Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben nézegeti. 24Megnézi magát, aztán odébb megy, s nyomban elfelejti, milyen is volt. 25Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz. 26Ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága mit sem ér. 27Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑