Január 18. – 324. nap

 

Oz 9-10

A fogság szenvedései.

91Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hűtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérűn. 2Szérű, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja őket. 3Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni, Asszíriában esznek majd tisztátalan étket. 4Nem áldoznak többé bort az Úrnak, nem mutatják be neki áldozataikat. Kenyerük olyan lesz, mint a gyászolók kenyere, tisztátalanná válnak, akik esznek belőle. Kenyerük csak őket táplálja, az Úr házába nem vihetik be. 5Mit tesztek majd az ünnepnapon, az Úr ünnepének napján? 6Lám, már útnak indultak a pusztulás elől. Egyiptom gyűjti egybe, Memfisz temeti el őket. Ezüstkincseiket a csalán örökli, sátraikat belepi a tövis.

A prófétát üldözik tanítása miatt

7Elérkeznek a megtorlás napjai, elérkeznek a visszafizetés napjai! Izrael így válaszol: „Bolond a próféta, eszét vesztette a lélek embere!” Igen, mert sok a bűnöd, s nagy a gyűlölködés. 8Efraim a próféta sátrát kémleli, tőrt vetnek neki minden útján, gyűlölködés lakik Istenének házában. 9Teljesen megromlottak, mint Gibea napjaiban: az Úr megemlékezik gonoszságukról, megtorolja bűneiket.

A Baal-Peorban elkövetett bűn büntetése

10Mint szőlőfürtöt a pusztában, olyannak találtam Izraelt, atyáitokat meg olyannak láttam, mint az első füge a fán; de ők Baal-Peorba érkezve gyalázatra adták magukat; utálatra méltók lettek, mint az, amit szerettek.11Mint a madár, elszáll Efraim dicsősége; nem lesz többé születés, terhesség, foganás. 12Ha nevelnek is fiakat, elveszem tőlük meglett koruk előtt. Ó, jaj lesz nekik, ha elhagyom őket! 13Efraim, úgy látom, mint a mezőn ültetett fát; Efraim megölni viszi majd a gyermekeit. 14Adj nekik, Uram! Mit adsz nekik? Adj nekik meddő méhet és kiapadt emlőket!

A Gilgalban elkövetett bűn büntetése

15Minden gonoszságuk előtűnt Gilgalban – ott gyűlöltem meg őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem többé őket. Lázadó minden fejedelmük. 16Lesújtják Efraimot, gyökerei kiszáradnak, nem terem gyümölcsöt. Ha születik is gyermekük, halállal sújtom méhük gyümölcsét. 17Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá; tévelyegni fognak a nemzetek között.

A bálványok elpusztítása

101Dús szőlő volt Izrael, bőséges termést hozott; de minél több volt a gyümölcse, annál több oltárt emelt; minél gazdagabb lett földje, annál több bálványoszlopot állított benne. 2Kétszínű a szívük, de most megbűnhődnek; az Úr feldúlja oltáraikat, elpusztítja oszlopaikat. 3Akkor azt mondják majd: „Nincs királyunk, mert nem tiszteltük az Urat. Vajon a király mit tehetne értünk?” 4Szószaporítás, hamis esküvések és szövetségkötések; burjánzik a törvény, mint a gyom a mező barázdáiban. 5Remegnek Szamária lakói Bet-Aven borja miatt; bizony gyászol majd miatta népe! Pogány papjai siránkoznak dicsősége miatt, amely messze tovatűnik tőle. 6Még azt is elviszik Asszíriába, áldozatul a nagy királynak. Megszégyenül Efraim, Izrael pirul majd bálványa miatt. 7Szamária elpusztul, királya, mint a hab a víz színén. 8Szétzúzzák a bűn magaslatait, Izrael vétkét; tövis és bogáncs terem oltáraikon. Akkor így szólnak a hegyekhez: „Temessetek el!” És a dombokhoz: „Omoljatok ránk!”

Gibea ellen

9Gibea napjai óta vétkeztél, Izrael! Nem változtak meg. Nem várja-e háború Gibeában a bűnösöket? 10Megyek és megbüntetem őket. Népek gyűlnek egybe ellenük, hogy bűnhődjenek kettős gonoszságuk miatt.

Fenyegetés, felhívás a bűnbánatra

11Efraim olyan, mint a betanított üsző, amely szeret csépelni: lám, szépséges nyakára ráteszem a jármot, felszerszámozom Efraimot; Júda szántani fog, Jákob barázdát von. 12Vessetek magatoknak igazságot, arassátok a hűség termését, szántsátok fel a töretlen földet: ideje, hogy az Urat keressétek, míg el nem jön, és az igazságra nem tanít titeket.

Nincs menekvés

13A gonoszságnak szántottatok, hamisságot arattatok, a hazugság gyümölcsét ettétek. Harci szekereidben bíztál, harcosaid sokaságában, 14ezért csatakiáltás hallatszik városaidban, s minden erődöd elpusztul, mint akkor, amikor Salmán elpusztította Bet-Arbelt az ütközet napján: az anyát eltiporták gyermekeivel együtt. 15Így teszek veletek, Izrael háza, tömérdek gonoszságod miatt, s a viharban örökre elpusztul Izrael királya.

 

Sir 10

Az uralkodó hivatala

101A bölcs uralkodó erősíti népét, az okosnak kormánya jól meg van szervezve. 2Olyan a nép, mint a fejedelme, amilyen a város feje, olyanok a lakói is. 3Az ostoba király tönkreteszi a várost, okos vezetéssel a város gyarapszik. 4A földkerekségnek Isten az ura, ő rendel föléje a kellő időben jó vezetőt. 5Az Úr kezében van minden sikernek a kulcsa, ő ad tekintélyt a törvény hozójának.

Az önteltség ellen

6Ne neheztelj másra, bármilyen hibás is, önteltség ne vezesse sose tetteidet. 7A gőg gyűlöletes Isten s ember előtt, s a jogtalanságot egyként bűnnek tartják. 8Az egyik népről a másikra száll át a hatalom, a jogtalanság, a pénz, s az erőszak miatt. 9Milyen fennhéjázó a por és a hamu, pedig a belei máris undort keltők. 10A hosszú betegség kifog az orvoson, aki ma király, holnap halott lehet. 11Ha meghal az ember, milyen sors vár rá? Korhadás, rothadás, s férgek várnak rá. 12Gőgössé lesz, aki elhagyja az Urat, és a Teremtőtől elfordítja szívét.13Mert a kevélységnek a bűn a kezdete, a megátalkodott csak úgy ontja a bűnt. Ezért sújtja az Úr külön csapásokkal, míg egészen meg nem semmisíti. 14A gőgösek trónját felforgatja az Úr, s az elnyomottakat ülteti helyükre. 15A büszkék gyökerét kitépi az Isten, s az alázatosokat ülteti helyükre. 16A népek országát elpusztítja az Úr, az írmagjukat is kiirtja a földről. 17Lesöpri őket a földről és kiirtja: még az emlékük is eltűnik a földről.18Embernek nem áll jól a dölyfös önteltség, asszony szülöttének a pimasz dühösködés.

Tiszteletre méltó emberek

19Mely nemzet áll becsben? Az emberi nemzet. Melyik nép áll becsben? Amelyik az Urat féli. Mely nemzet megvetett? Az emberi nemzet. Melyik népet nézik le? Amelyik nem ismer törvényt. 20A testvérek körében a főnek jár ki a tisztelet, az Isten szemében meg az Urat félőknek. 22Gazdag, tekintélyes, vagy szegény az ember: mindnek dicsősége az Úrnak félelme. 23A szegényt, ha bölcs, nem szabad megvetni, azt meg, aki bűnös, nem szabad tisztelni. 24Tisztelik az urat, királyt és hatalmast, de az istenfélőnél egyikük sem nagyobb. 25Értelmes szolgának szabadok szolgálnak, s az okos ember nem indulatoskodik.

Alázat és igazság

26Ne játszd a bölcset, amikor dolgozol, s ne dicsekedj, amikor nélkülözöl. 27Jobb, ha dolgozol, s mindened van bőven, mint ha valaki dicsekszik, s nincsen amit egyék. 28Fiam, csak mértékkel dicsérd magadat, és annyi tekintélyt szerezz, amennyi megillet. 29Ki tartja igaznak, aki magához sem az, és ki becsüli meg azt, aki magát gyalázza? 30Akad szegény, akit okossága miatt becsülnek, másokat pedig a vagyonuk miatt becsülnek meg.31Akit szegényként is sokra tartanak, azt, ha meggazdagszik, még többre becsülik. Akit addig is megvetnek, míg gazdag, még jobban megvetik, ha elszegényedik.

 

Jak 2

Személyválogatás.

21Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. 2Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, 3figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Ülj ide zsámolyomhoz!” 4Nem volt részrehajló ítéletetek? Nem gonosz gondolatok alapján ítéltetek? 5Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? 6Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek és hurcolnak benneteket a bíróság elé? 7Hát nem ők gyalázzák meg azt a fönséges nevet, amely le van híva rátok? 8Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd embertársadat, mint saját magadat”, helyesen jártok el. 9De ha a személyek között különbséget tesztek, bűnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegőket, elmarasztal benneteket. 10Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét. 11Mert aki azt mondja: „Ne törj házasságot!”, azt is mondta: „Ne ölj!” Ha nem is törsz házasságot, de ölsz, törvényszegővé válsz. 12Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. 13Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött.

Tett nélkül a hit nem élő.

14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite?15Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, 16és egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj, és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 17Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. 18Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. 19Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. 20Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? 21Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? 22Láthatod, hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét. 23Így teljesült az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, ez megigazulására vált” és: „Isten barátjának” nevezték. 24Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. 25Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s aztán más úton engedte őket tovább? 26Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑