Január 23. – 329. nap

 

Ám 1-2

Ámosz könyve

Címzés.

11Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelről látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt.

Bevezetés

2Ezt mondja: Az Úr szózata zeng a Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. Gyászolnak a pásztorok legelői, kiszáradt a Kármel orma.

I. ÍTÉLET A SZOMSZÉDOS NÉPEK ÉS IZRAEL FELETT

Damaszkusz

3Ezt mondja az Úr: Damaszkusznak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel Gileádot vasvesszővel zúzták szét, 4tüzet bocsátok Hazael házára, hogy pusztítsa el Benhadad palotáit.5Feltöröm Damaszkusz zárát, megsemmisítem azt, aki Bikat-Avenben trónol, és azt, aki Bet-Éden jogarát tartja, Arám népét pedig Kirbe hurcolják fogolynak – mondja az Úr.

Gáza és a filiszteusok földje

6Ezt mondja az Úr: Gázának három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot elhurcolták, hogy kiszolgáltassák Edomnak, 7tüzet bocsátok Gáza falaira, hogy eméssze meg palotáit. 8Megsemmisítem azt, aki Asdodban trónol, és azt, aki Askelon jogarát tartja, karomat Ekron ellen fordítom, úgyhogy elpusztul a filiszteusok maradéka – mondja az Úr.

Tírusz és Fönícia

9Ezt mondja az Úr: Tírusznak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot foglyul ejtve kiszolgáltatta Edomnak, és nem emlékezett meg a testvéri szövetségről, 10tüzet bocsátok Tírusz falaira, hogy eméssze meg palotáit.

Edom

11Ezt mondja az Úr: Edomnak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel testvérét karddal üldözte, és megtagadta tőle az irgalmat, továbbra is haragot táplált iránta, és mindvégig kitartott a gyűlöletben, 12tüzet bocsátok Temánra, hogy eméssze meg Boszra palotáit.

Ammon

13Ezt mondja az Úr: Ammon fiainak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel kettévágta a gileádi várandós asszonyokat, hogy kiterjessze határait, 14tüzet gyújtok Rabba falán, hogy eméssze meg palotáit, csatakiáltás közepette, ütközetnek napján, forgószélben, viharnak napján. 15Királyuk fogságba megy, a fejedelmeivel együtt – mondja az Úr.

Moáb.

21Ezt mondja az Úr: Moábnak három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait, 2tüzet bocsátok Moábra, hogy eméssze meg Kerijjot palotáit és pusztuljon el Moáb a zendülésben, csatakiáltás és harsonazengés közepette. 3A bírót elmozdítom körükből, és elpusztítom vele minden fejedelmét – mondja az Úr.

Júda

4Ezt mondja az Úr: Júdának három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel elvetették az Úr törvényét, s nem tartották meg a parancsait; mivel tévútra vezették őket hazug isteneik, akiknek már atyáik is a nyomukba szegődtek, 5tüzet bocsátok Júdára, hogy eméssze meg Jeruzsálem palotáit.

Izrael

6Ezt mondja az Úr: Izraelnek három, sőt négy bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Eladják az igazat ezüstért, a szegényt meg egy pár saruért; 7a szegényeknek a fejükön gázolnak, és a gyöngéket eltérítik útjukról. Apa és fia egyazon lányhoz jár, hogy szent nevemre szégyent hozzon. 8Minden oltár közelében zálogba vett ruhákra telepszenek, és Istenük házában az elítéltek borát isszák, 9noha én söpörtem el előlük az amoritákat, akik magasak voltak, mint a cédrus, és erősek, mint a tölgyfa, mégis elpusztítottam felül a gyümölcsüket, alul meg a gyökerüket. 10Én hoztalak fel titeket Egyiptom földjéről, vezettelek benneteket a pusztában negyven éven át, hogy elfoglaljátok az amoriták földjét. 11Prófétákat is támasztottam fiaitok között, nazirokat ifjaitok között. Vajon nem így van, Izrael fiai? – mondja az Úr. 12De ti a nazirokat borral itattátok, a prófétáknak megparancsoltátok: „Ne jövendöljetek!” 13Nos hát, rátok nehezedem, ahogy a kévével rakott szekér a földre nehezedik. 14Nem lesz menedéke a gyors futónak, az erős mit sem kezdhet erejével, a bátor nem menti meg életét. 15Az íjász nem áll helyt, a fürge lábú nem tud elmenekülni, s a lovas sem menti meg életét. 16A hősök között a legbátrabb is ruhátlanul menekül azon a napon – mondja az Úr.

 

Sir 15

151Így tesz mind, aki az Urat féli: eljut a bölcsességre a törvény ismerője. 2Elébe siet, mint egy édesanya, mint ifjú feleség, úgy fogadja. 3Az értelem kenyerével eteti és a bölcsesség vizét nyújtja neki italul. 4Reá támaszkodik, s nem inog meg lába, benne reménykedik és nem csalatkozik. 5Felmagasztalja a többi ember fölé, a gyülekezetben kinyitja a száját. 6Az örömöt és az ujjongás koszorúját elnyeri, és örök hírnévvel ajándékozza meg. 7A közönségesek nem veszik birtokba, az istentelenek soha nem láthatják. 8Elérhetetlenül messze van a gőgtől, s hazug embereknek nem jut az eszükbe. 9Dicsérete nem illik az istentelen szájába, akinek az Úr nem adott rá megbízatást. 10A bölcs ajka dicsőítő éneket zeng majd, és maga az Úr fogja vezényelni.

Az ember szabadsága

11Ne mondd: „A bűnöm az Úrtól származik”, mert ő nem hoz létre semmit, amit gyűlöl. 12Ne mondd: „Bukásomat neki köszönhetem”, mert gonosz emberre neki nincs szüksége. 13Az Úr gyűlöl mindent, ami rossz, s azok sem szeretik, akik őt tisztelik. 14Ő teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta. 15Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. 16Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. 17Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának. 18Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. 19Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. 20Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

 

1Pét 2

Egység Krisztussal.

21Szakítsatok hát minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irigységgel és minden rágalmazással. 2Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy rajta felnőjetek az üdvösségre, 3hisz tapasztaltátok, hogy milyen édes az Úr. 4Őhozzá járultatok, az élő kőhöz, amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült, 5és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. 6Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem vall szégyent. 7Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: „Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett”, a botlás köve és a botrány sziklája: 8megbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. 10Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.

Magatartás a pogányok között.

11Szeretteim, kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok, tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. 12Éljetek szép életet a pogányok között, hogy lássák jótetteiteket, és látogatása napján majd magasztalják Istent, épp amiért most gonosztevőnek rágalmaznak benneteket.

Kötelességeink a feljebbvalók iránt.

13Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak, mind a királynak, a legfőbbnek, mind a helytartóknak, akiket ő küldött, 14hogy a gonoszokat megbüntessék, a jókat pedig kitüntessék. 15Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. 16Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok, hanem mint Isten szolgái (úgy éljetek vele). 17Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvéri közösséget, féljétek az Istent, s tiszteljétek a királyt.

A rabszolgák kötelességei.

18Szolgák, köteles tisztelettel vessétek alá magatokat uratoknak, nemcsak a jóknak és a szelídeknek, hanem a durváknak is. 19Mert érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel türelmesen elviseli a fájdalmat, még ha igazságtalanul szenvedi is el. 20Mert milyen dicsőség az, ha mint bűnösök, eltűritek az arculütést? Ha ellenben jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves Isten előtt. 21Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is szenvedett értünk, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. 22„Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán.” 23Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. 24Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. 25Olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑