Január 24. – 330. nap

 

Ám 3-4

II. FIGYELMEZTETÉS IZRAEL SZÁMÁRA

Kiválasztás és büntetés.

31Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjéről: 2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat.

A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni

3Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? 4Nem akkor ordít-e az erdőben az oroszlán, ha nem talál prédát? Nem akkor bömböl-e búvóhelyén az oroszlánkölyök, ha nem szerez semmit? 5Leesik-e a madár a földre, hogyha nincsen csapda? Csattan-e a csapda, ha nincs, amit fogjon? 6Megszólal-e a kürt a városban anélkül, hogy a nép meg ne rémülne? Jön-e valami rossz a városra, amit ne az Úr hozna rá? 7Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. 8Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?

Szamária romlottsága miatt pusztul el

9Hirdessétek Asszíria palotáiban, és Egyiptom földjének palotáiban; mondjátok: Gyűljetek egybe Szamária hegyein, és lássátok a nagy zűrzavart a városban, és benne a gyötrelmeket! 10Nem tudnak egyenes úton járni – mondja az Úr –, erőszakot és pusztítást halmoztak fel palotáikban. 11Ezért ezt mondja az Úr, az Isten: Ellenség veszi körül az országot, elragadja hatalmadat, és kifosztják palotáidat. 12Ezt mondja az Úr: Amikor a pásztor is csak egy szárcsontot vagy fülhegyet ment meg az oroszlán szájából, ugyanígy Izrael fiai közül is (alig) mentenek meg, akik Szamáriában ágyuk mélyén ülnek, fekvőhelyükön, a párnák között.

Bétel és a fényűző lakások ellen

13Halljátok ezt, és tegyetek tanúságot Jákob házában – mondja az Úr, az Isten, a Seregek Istene. 14Azon a napon, amikor Izrael ellenem elkövetett vétkeit megtorlom Bétel oltárain, letörnek majd az oltár szarvai, és a földre hullanak. 15Lerombolom a téli házat a nyári házzal együtt, elpusztulnak az elefántcsont házak, eltűnnek az ébenfa házak – mondja az Úr.

A szamáriai asszonyok ellen

41Halljátok a szót, Básán tehenei, akik Szamária hegyén laktok; ti, akik a gyöngét elnyomjátok, a szegényt eltiporjátok; ti, akik így szóltok férjetekhez: „Hozzál, hadd igyunk!” 2Saját szentségére esküdött meg az Úr, az Isten: Bizony, olyan napok jönnek rátok, amikor horoggal vonszolnak benneteket, a maradékot meg szigonnyal. 3Bárhol mentek majd ki a repedésen, a Hermon felé üldöznek benneteket – mondja az Úr.

Izrael bűnhődik, mert nem tér meg

4Menjetek csak Bételbe, és vétkezzetek! És Gilgalba, és kövessetek el még több bűnt! Mutassátok be reggel áldozataitokat, a harmadik napon a tizedeiteket. 5Égessétek el a dicsőítő áldozat kovászát, ígérjetek fogadalmi ajándékot, azután híreszteljétek! Mert ezt szeretitek tenni, Izrael fiai – mondja az Úr. 6Bár akaratomból tisztán maradtak a fogak minden városotokban, s kenyérszűke volt minden helységetekben, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 7Megvontam tőletek az esőt aratás előtt három hónapra: az egyik városra küldtem esőt, a másikra nem küldtem esőt. Az egyik föld megázott, a másik föld pedig, amelyre nem esett eső, kiszáradt.8Két-három városból is eltámolyogtak ugyanabba a városba, hogy vizet igyanak, de nem tudják szomjukat oltani, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 9Tűzvésszel és aszállyal sújtottalak benneteket, kiszárítottam kertjeiteket és szőleiteket, fügefáitokat és olajfáitokat fölemésztette a sáska, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 10Pestist bocsátottam rátok, úgy, mint Egyiptomra, ifjaitokat megöltem karddal, zsákmányul estek lovaitok, táboraitok bűze orrotokba szállt, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr.11Felforgattalak titeket, miként az Isten felforgatta Szodomát és Gomorrát; olyanok lettetek, mint a tűzből kimentett üszök, és mégsem tértetek vissza hozzám – mondja az Úr. 12Ezért bánok így veled, Izrael! Mivel így bánok majd veled, készülj fel, hogy találkozzál a te Isteneddel, Izrael!

Dicsőítés

13Mert ő alkotta a hegyeket, s ő teremtette a szelet; az embernek tudtára adja terveit. Ő teremti a hajnalt és a sötétséget, fenn jár a föld magaslatai fölött: az Úr, a Seregek Istene az ő neve.

 

Sir 16

A gonoszok pusztulása

161Mit sem érő utódtól ne kívánj sokat, ne örülj fiaidnak, ha semmirekellők. 2Bármily nagy a számuk, ne légy büszke rájuk, ha az Úr félelme nem lakozik bennük. 3Ne hagyatkozz arra, hogy életben vannak, s ne reménykedj abban, hogy milyen sorsuk lesz, mert jobb, ha csak egy van, mint ha ezer volna, s gyermektelenül meghalni, mint rossz sarjat hagyni. 4Egyetlen értelmes ember egész várost benépesít, de az istentelen nemzetség elpusztul. 5Sok efféle dolgot látott már a szemem, a fülem pedig még különbeket is hallott: 6Az istentelenek hadába mart a tűz, harag lángolt fel a hitvány banda ellen. 7Nem tűrte el a régmúlt idők gigászait, akiket hűtlenségbe vitt az erejük. 8Nem kímélte meg a várost, ahol Lót lakott; fennhéjázásukat iszonyattal nézte. 9Nem irgalmazott a romlott nemzetségnek, amelyet bűnéért elűztek birtokából. 10Ugyanígy a hatszázezer gyalogosnak sem, akit elpusztított szíve keménysége. 11Hát még ha az ember maga nyakaskodik, csodaszámba menne, ha meg nem bűnhődnék. Nála az irgalom és nála a harag, ő bocsát meg és ő árasztja ki haragját. 12Amilyen nagy az irgalma, annyira fenyít is, a tettei szerint ítél meg mindenkit. 13Zsákmányával nem tud elszökni a gonosz, a jámborok reménye nem hiúsul meg. 14Szabad folyást enged irgalmasságának; a tettei szerint fizet mindenkinek.

Biztos igazságszolgáltatás

17Ne mondd: „Elrejtőzöm, nem talál meg az Úr; fent a magasságban ki törődik velem? A nagy tömegben észre sem vesznek, mit számítok a nagy mindenségben?” 18Látod, az ég és az egeknek az ege, a föld és az óceán reszket látogatásakor. 19A hegyek csúcsai s a föld alapjai megrendülnek, ha csak rájuk tekint. 20De nemigen gondol erre az ember; ugyan ki ügyel útjaira? 21Maga a vihar is láthatatlan marad, művei nagy része titokban megy végbe. 22„Az igaz tetteit ki nyilvánítja ki? És ki várja őket? – Messze a szövetség.” 23Csak az állít ilyesmit, akinek nincs esze, becsapott embernek van ilyen ötlete.

Az ember a teremtett világban

24Fiam, hallgass rám és tanuld a tudományt, fordíts figyelmet a szavaimra. 25Megfontoltan adom elő a tanítást, tudásomat gonddal tárom fel előtted. 26Amikor az Isten műveit alkotta, s feladatát mindnek kezdettől kitűzte,27egyszer s mindenkorra elrendezte őket, a kezdet kezdetétől a távoli jövőig. Nem nélkülöznek és nem is fáradnak el, nem lanyhulnak el működésük közben. 28Egyik sem ütközik össze a másikkal, egy sem engedetlen a szava iránt. 29Ezek után az Úr lenézett a földre, és a javaival telis-tele rakta. 30Színét sok élővel benépesítette s így rendelte: térjen mind vissza a földbe.

 

1Pét 3

A házastársak kötelességei.

31Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem is hisznek Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, 2amikor látják tiszteletet érdemlő, tiszta életeteket. 3Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek. 4Isten szemében a rejtett ember az értékes, romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. 5Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. 6Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem ijedtek meg. 7Hasonlóképpen, ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.

A hívek kötelességei egymás iránt.

8Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. 9Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. 10Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. 11Forduljon el a gonosztól, tegye a jót, keresse a békét, járjon utána. 12Mert az Úr szeme az igazakon, hallja imádságukat, s a tekintete a gonosztevő ellen fordul.

Krisztus példája.

13Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt. 19Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. 20Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. 21Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, 22aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglal helyet.

 

Botanic Gardens, Christchurch, NZ
Botanic Gardens, Christchurch, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑