Január 25. – 331. nap

 

Ám 5-6

Izrael siratása

51Halljátok ezt a szózatot, ezt a siratóéneket, amelyet rólatok mondok, Izrael háza! 2Elbukott, többé nem kel föl Izrael szűz leánya. Elterült a földjén, nincs, aki fölemelje. 3Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött.

A szabadulás feltétele a megtérés

4Így szól az Úr Izrael házához: Keressetek, és élni fogtok! 5Bételt ne keressétek, és Gilgalba ne lépjetek be, Beersebába se járjatok, mert Gilgalt fogságba viszik, és Bétel semmivé lesz. 6Keressétek az Urat, és élni fogtok, nehogy elpusztítsa József házát, mint a tűz, megeméssze Bételt, és senki sem tudja eloltani. 7

Dicsőítés

8Ő alkotta a Fiastyúkot és az Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tenger vizét és kiönti a föld színére: az Úr az ő neve. 9Az erődre ő hoz pusztulást, a fellegvárra megsemmisülést.

Fenyegetés

9Jaj azoknak, akik a jogot ürömre fordítják, és földre tiporják az igazságosságot! 10Akik gyűlölik azt, aki igazságot szolgáltat a kapuban, és utálják azt, aki kimondja az igazságot. 11Mivel a gyöngét eltiporjátok, és a gabona vámját elveszitek tőle, hiába építettétek a kőházakat, nem fogtok bennük lakni; hiába ültettetek nemes szőlőt, nem fogjátok inni a borát. 12Mert tudom, hogy vétkeitek milyen számosak, bűneitek milyen súlyosak: ellenségei vagytok az igaznak, elfogadjátok a megvesztegetést, és a kapuban elnyomjátok az igazat. 13Ezért a mai időkben csöndben marad az okos ember, mert gonosz idő ez!

Buzdítás

14A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek! Akkor valóban veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint most állítjátok. 15Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot a kapuban! Talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene József maradékának.

A büntetés közel van

16Azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az Úr: Siralom hallik a tereken, minden utcában jajgatnak: Jaj, jaj! Gyászolni hívják a földművest, siránkozni a siratókat. 17Minden szőlőskertben siralom hallik, mert átvonulok rajtad – mondja az Úr.

Az Úr napja

18Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, nem fényesség!19Olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elől menekülve medvére bukkan útjában; vagy házába érve a falnak dől, és megmarja a kígyó. 20Valóban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.

A képmutató istentiszteletek ellen

21Megvetem, gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. 22Ha égőáldozatokat mutattok be és ételáldozataitokat, nem szívlelhetem, a hizlalt állataitokból való békeáldozatot látni sem szeretem. 23Vigyétek előlem harsány éneketek, hárfáitok hangját hallani sem bírom! 24Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. 25Hoztatok-e nekem étel­ és véres áldozatokat negyven éven át a pusztában, ó Izrael háza? 26Vihetitek majd Szakkut királyotokat és isteneteket, Keván csillagistent, akit ti csináltatok magatoknak, 27mert száműzlek benneteket, túl Damaszkuszon – mondja az Úr – a Seregek Ura az ő neve.

Azok ellen, akik vakmerően bizakodnak

61Jaj Sionban a gondtalanul élőknek, és Szamária hegyén a bizakodóknak! Az első nép nemeseinek, akik elé hódolva járul Izrael háza. 2Menjetek el Kalnéba és lássátok, onnan térjetek be a nagy Hamatba, és menjetek le a filiszteus Gátba! Vajon szebbek-e ennél a két országnál? Nagyobb-e határuk a ti határaitoknál?3Késleltetitek az Úr napját, és siettetitek az erőszak uralmát! 4Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreiből. 5Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; 6korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. 7Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása.

A büntetés rettenetes lesz

8Megesküdött az Úr, az Isten saját magára – mondja az Úr, a Seregek Istene: Jákob gőgjét utálom, palotáit gyűlölöm; a várost és lakóit kiszolgáltatom. 9Ha megmarad tíz ember egy házban, azok is meghalnak! 10Csak kevesen menekülnek meg, hogy a házból kivigyék a csontokat. Így szólnak ahhoz, aki a zugolyban kuporog: „Van veled valaki?” Az így felel: „Senki… Maradj csöndben! Nem szabad kiejteni az Úr nevét!” 11Mert lám, az Úr parancsot adott, hogy a nagy házat döntsék romba, a kis házat meg zúzzák össze. 12Vágtáznak-e a lovak a kősziklákon? Ökrökkel szántják-e a tengert? Miért változtatjátok méregre a jogot, ürömre az igazság gyümölcseit? 13Lodebárnak örültök és azt mondjátok: „Ugye saját erőnkből foglaltuk el Karnajimot?” 14Bizony, népet támasztok ellenetek, Izrael háza – mondja az Úr, a Seregek Ura –, hogy eltiporjon benneteket Hamat kapujától Araba patakjáig.

 

Sir 17

171Az embert is földből teremtette az Úr, s azt akarja, hogy oda újra visszatérjen. 2Pontosan kimérte napjainak számát, megszabta idejét, s a földön minden lény urává tette. 3Felruházta őket saját erejével, saját képmására teremtette őket. 4Minden élő előtt félelmessé tette, az állatok s madarak urává rendelte. 6Ő alkotta száját, nyelvét, szemét, fülét, s hogy gondolkodjék, szívet adott neki. 7Eltöltötte őket érteni tudással, s megmutatta nekik, mi a jó, mi a rossz. 8Saját maga szemét helyezte szívükbe, hogy feltárja nekik művei nagyságát. 10Azért, hogy szent nevét magasztalják, és tovább hirdessék művei nagyságát. 11Megajándékozta őket tudománnyal, s birtokukba adta az élet törvényét. 12Megegyezett velük örök szövetségben, s kinyilatkoztatta nekik döntéseit. 13Látták a szemükkel fényes dicsőségét, és hallották fülükkel hatalmas hangját. 14„Kerüljetek – így szólt – minden gonoszságot”, és rendet teremtett ember s ember között.

Az isteni bíró

15Az útjaik mindig előtte vannak, nincsenek elrejtve a szeme elől. 17Fejedelmet adott minden egyes népnek, de Izrael népe az Úr osztályrésze. 19Világosak, mint a nap, előtte tetteik, szemét állandóan útjaikon tartja.20Nincsenek elrejtve botrányos tetteik, és ott van minden bűnük az Úr előtt. 22Mint a pecsétgyűrűt, őrzi jótettedet, mint szemevilágát, az ember jóságát. 23Egy nap majd fölkel és megfizet nekik, fejenként kiosztja, amit érdemelnek. 24A bűnbánóknak megnyitja a visszatérés útját, s bátorítja, akik reményüket vesztették.

Felhívás a megtérésre

25Térj meg az Úrhoz és hagyj fel a bűnnel, esedezz az Úrhoz, s többé ne bántsd meg. 26Térj a Fölségeshez, hagyd a törvénysértést, gyűlölj mindenféle utálatos dolgot. 27Ki dicséri Istent lent az alvilágban az élők helyett, kik zengik dicséretét? 28Halott ajkán, aki nincs, elhal a dicséret, csak aki él s egészséges, az dicsérheti Istent.29Milyen nagy az Úrnak irgalmassága, könyörülete azok iránt, akik hozzátérnek! 30Hiszen nem lehet meg minden az emberben, mert az ember fia nem halhatatlan. 31Napnál mi fényesebb? S az is elsötétül; csak gonosz lehet, amit a test és vér kigondol. 32Az ég seregeit is szemügyre veszi, hát akkor az embert, aki csak por és hamu.

 

1Pét 4

Óvás a pogányok bűneitől.

41Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, ti is ugyanazzal a gondolattal fegyverkezzetek fel, mert aki testben szenvedett, szakított a bűnnel, 2hogy ne emberi vágyaitokat követve, hanem Isten akarata szerint éljetek földi életetek hátralevő idejében. 3Épp elég, hogy eddigi időtöket a pogányokhoz hasonlóan töltöttétek el, kicsapongásokban, érzéki gyönyörökben, részegeskedésekben, nagy evés-ivásokat rendezve és bűnös módon bálványokat imádva. 4Ezért csodálkoznak most rajtatok, hogy nem fetrengtek velük együtt a kicsapongások posványában, és szidnak benneteket. 5De számot adnak majd annak, aki készen áll rá, hogy ítélkezzék élők s holtak fölött. 6Mert azért hirdették az evangéliumot a halottaknak is, hogy ha mint emberek testben ítélet alá estek is, lélekben éljenek Isten által.

Különféle intelmek.

7Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok! 8Mindenekelőtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bűnök sokaságát. 9Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. 10Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. 11Aki beszél, Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad neki, hogy így minden Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

A szenvedés.

12Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. 13Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek. 14Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség Lelke, vagyis Isten Lelke nyugszik rajtatok. 15Senki közületek ne szenvedjen azért, hogy gyilkos vagy tolvaj, gonosztevő vagy bujtogató. 16Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a névvel. 17Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten háza népén. De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek Isten evangéliumában? 18Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek? 19Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket a hűséges Teremtőnek azzal is, hogy jót tesznek.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑