Január 27. – 333. nap

 

Abd 1

Abdiás könyve

Címzés és bevezetés

Abdiás látomása Edomról

11Üzenetet kaptam az Úrtól, hírvivő érkezett a népek közé: „Fel! Támadjuk meg ezt a népet! Harcra fel!”

Jövendölés Edom ellen

Ezt mondja az Úr, az Isten: 2Nézd, kicsivé teszlek a népek között, s nagyon megvetett leszel. 3Megcsalt szíved kevélysége, téged, aki a sziklák repedéseiben lakol, aki magasra építed lakóhelyedet, és azt mondod szívedben: „Ki taszíthat engem le a földre?” 4Hiába emelkedsz fel, mint a sas, hiába rakod fészkedet a csillagok közé, bizony onnan is letaszítalak – mondja az Úr.

Edom megsemmisítése

5Ha tolvajok törnének be hozzád, vagy éjszaka rablók, akkor, ugye, annyit vinnének el, amennyi nekik tetszik? Ha szüretelők jönnének hozzád, talán hagynának böngészni valót? Mennyire kifosztottak! 6Felkutattak, mint Ézsau rejtett kincseit. 7Egészen a határig üldöztek, szövetségeseid kijátszottak, jó barátaid rászedtek. Akik kenyeredet ették, tőrbe csaltak: „Nincsen az eszén!” 8Azon a napon – mondja az Úr – nemde kiirtom Edomban a bölcseket, Ézsau hegyén a józan észt? 9Megrémülnek harcosaid, Temán, úgyhogy mindenki elpusztul Ézsau hegyén.

Edom bűne

9Az öldöklés 10és az erőszak miatt, amelyet testvéred, Jákob ellen elkövettél, szégyen borít el, és örökre elpusztulsz. 11Mivel jelen voltál te is akkor, amikor kincseit elrabolták az idegenek, barbár népek léptek be kapuján, és sorsot vetettek Jeruzsálemre: te is olyan voltál akkor, mint akármelyikük. 12Ne nézd testvéredet kárörvendőn a fosztogatás napján! Ne örülj Júda fiain pusztulásuk napján! Ne légy fennhéjázó a szorongatás napján! 13Népem kapuján ne lépj be a veszedelem napján! Ne örülj te is bajának a veszedelem napján! Ne nyúlj javaihoz a veszedelem napján! 14Ne állj ki a keresztutakra, hogy megöld a menekülteket; a szökevényeket ne fogd el a szorongatás napján! 15Mert közel van az Úr napja minden nép számára. Úgy tesznek veled, mint te tettél: tetteid tulajdon fejedre hullanak.

Az Úr napján Izrael bosszút áll Edom felett

16Igen, amint ti ittatok szent hegyemen, úgy iszik majd minden nép folyton-folyvást, isznak fulladásig, és nem lesznek, mintha soha nem is lettek volna. 17De lesznek menekültek Sion hegyén, – szent hely lesz ez –, és Jákob háza visszaszerzi tulajdonát. 18Jákob háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza pedig szalma: felgyújtják és megemésztik. Nem menekül meg senki Ézsau házából – az Úr mondta ezt.

Az új Izrael

19Negeb lakói elfoglalják Ézsau hegyét, a síkság lakói a filiszteusok földjét; elfoglalják Efraim vidékét és Szamária vidékét, Benjamin meg Gileádot foglalja el. 20És ez az elhurcolt sereg: Izrael fiai elfoglalják Kánaánt Száreptáig; a jeruzsálemi száműzöttek, akik Szefáradban vannak, elfoglalják Negeb városait. 21Győztesen vonulnak fel Sion hegyére, hogy ítéletet tartsanak Ézsau hegye felett, és az Úré lesz a királyi hatalom.

 

Sir 19

191Aki így él, soha nem lesz gazdag, aki a keveset megveti, az mindent elveszít. 2Bor és nők tévútra viszik a bölcseket, arcátlanná válik, aki kikezd a rossz nőkkel. 3Rothadás és férgek veszik birtokukba, s hamar véget vetnek a bősz szenvedélynek.

A pletykázás ellen

4Könnyelmű, aki túl hamar megbízik, s aki bűnt követ el, az maga ellen vét. 5Aki örül a gonoszságnak, azt elítélik, 6de aki a pletykát gyűlöli, elkerüli, ami gonosz. 7Ne mondd soha tovább, amit más mond neked, akkor neked sem okoz kárt soha senki. 8Ne szólj barátodról, se ellenségedről, s ha nincs károdra, akkor ne nyilatkozz.9Mert aki meghallgat, óvakodik tőled, és adott időben gyűlölettel néz rád. 10Ami füledbe jut, az veled szálljon sírba, ne aggodalmaskodj, nem fogsz szétpukkadni. 11Egyetlen szó miatt gyötrődik a balga, mint a szülő asszony a magzata miatt. 12Mint a nyílvessző, mely a combjába fúródott, olyan a szóbeszéd a balga szívében.

Vizsgáld meg, amit hallasz!

13Kérdezd meg barátod, hogy csakugyan úgy tett-e, és ha úgy tett, mondd neki, többé ne tegyen úgy. 14Kérdezd meg szomszédod, mondott-e valamit, és ha mondott, kérd meg, hogy máskor ne mondjon. 15Beszélj barátoddal, mert sok a rágalmazó, s ne higgy minden szóbeszédnek. 16Van, aki megbotlik, de nem szándékosan, de hát a nyelvével ki nem vétkezett még? 17Beszélj szomszédoddal, mielőtt lehordod, és tartsd meg a Fölséges törvényét.

Igazi és hamis bölcsesség

20Minden bölcsesség az Úrnak félelme, minden bölcsességben ott a törvény megtartása. 22Még nem bölcsesség a rossznak ismerete, s még nem okosság a bűnösök tanácsa. 23Van ravaszság is, de az utálatos dolog, nincsen annak esze, aki nem bölcs. 24Jobb, aki istenfélő, ha kevésbé okos is, mint aki sokat tud, s megszegi a törvényt.25Van ravasz okosság, de az nem sokat ér, akad, aki csalással akar boldogulni. 26Van, aki meghajol, mintha csak gyászolna, pedig a benseje telve álnoksággal. 27Lehorgasztja fejét, s úgy tesz, mint a süket, de ahol nem látják, rád támad. 28És ha nincs ereje gonoszságot tenni, mihelyt alkalma van, elköveti mégis. 29Az embert elárulja a külseje, arcvonásaiból a bölcs megismeri. 30Hogy ki az ember, megmutatja az öltözete, a nevetése és a járása.

 

2Pét 1

Péter második levele

Bevezetés.

11Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékben részesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában.2Gyarapodjon bennetek a kegyelem és béke Isten és Urunk, Jézus Krisztus ismeretében.

Krisztus ismerete üdvösségre vezet.

3Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk: megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket. 4Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében. 5Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, 6a tudás az önuralmat, az önuralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, 7a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. 8Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. 9Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon. 10Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. 11Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába. 12Ezért folyton azon leszek, hogy emlékeztesselek benneteket ezekre, ha ismeritek is, és biztosak vagytok is a most felfogható igazságban. 13Kötelességemnek tartom ugyanis, hogy amíg e sátorban élek, buzdítsalak és ösztönözzelek benneteket, 14mert tudom, hogy közel van sátram levetése, mint azt Urunk, Jézus Krisztus is tudtomra adta.15De igyekszem, hogy ezekre halálom után is mindig emlékezzetek.

A hit alapja a kinyilatkoztatás.

16Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hiszen szemlélői voltunk fenségének. 17Amikor ugyanis az Atyaisten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott rá vonatkozóan a fölséges dicsőség hazájából: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” 18Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk vele a szent hegyen. 19Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. 20Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. 21Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek.

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑