Február 9. – 346. nap

 

Zak 7-8

71Dárius király 4. esztendejében [az Úr szózatot intézett Zakariáshoz], a kilencedik hónap [Kiszlév hónap] negyedik napján 2Bételből elküldték Szarecert, Regem-Meleket és embereit, hogy imádkozzanak az Úr színe előtt, 3és kérdezzék meg a Seregek Ura templomának papjaitól, valamint a prófétáktól: „Kell-e nekem az ötödik hónapban gyászolnom és böjtölnöm, amint már számos esztendeje megtettem?”

Visszatekintés a nemzet múltjára.

4Ekkor a Seregek Ura a következő szózatot intézte hozzám: 5Így beszélj az ország egész népéhez és a papokhoz: „Amikor az elmúlt hetven esztendőben böjtöltetek és sírtatok az ötödik és a hetedik hónapban, talán miattam böjtöltetek? 6Hát amikor esztek és isztok, tán nem magatoknak esztek és isztok? 7Nem ismeritek a tanítást, amelyet az Úr a régi próféták által adott, amikor még laktak Jeruzsálemben, és békében élt a környező városokkal együtt? Amikor még laktak a Negeben és a síkságon? 8[Az Úr szózatot intézett Zakariáshoz: 9Ezt mondja a Seregek Ura:] Szolgáltassatok igazságot mindannyian, gyakoroljátok az irgalmasságot és tanúsítsatok részvétet testvéreitek iránt. 10Ne sanyargassátok az özvegyet és az árvát, az idegent és a szegényt. Szívetekben ne forraljatok gonoszságot mások ellen. 11De nem vették figyelembe. Lázadó vállat mutattak nekem, befogták a fülüket, nehogy halljanak. 12Megkeményítették a szívüket, mint a gyémánt, nehogy megértsék a tanítást és a törvényeket, amelyeket a Seregek Ura Lelke által és a régi próféták által adott nekik. Ezért nagy lett a Seregek Urának haragja. 13Ez történt: Hiába kiáltott, nem hallgatták meg, [majd ők is hiába kiáltanak, én sem hallgatom meg őket – mondja a Seregek Ura]; 14ezért szétszórta őket a különféle népek közé, amelyeket nem is ismertek. Mögöttük pedig elpusztult az ország: nem járt arra senki sem. Sivataggá tették a csodálatos földet!”

Szabadulás a messiási korban

81A Seregek Urának szózata: 2Ezt mondja a Seregek Ura: Féltékeny szeretettel szeretem Siont, és nagy haragra gerjedtem miatta. 3Ezt mondja a Seregek Ura: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Jeruzsálemet a hűség városának fogják nevezni, a Seregek Urának hegyét meg szent hegynek. 4Ezt mondja a Seregek Ura: Ülnek még öregemberek és öregasszonyok Jeruzsálem terein. Bot lesz mindegyikük kezében napjaiknak sokasága miatt. 5Tele lesznek a város terei kisfiúkkal és kislányokkal; játszadozni fognak a tereken.6Ezt mondja a Seregek Ura: Ha ez csodálatosnak látszik majd a nép maradékának szemében [azokban a napokban], vajon az én szememben is csodálatosnak látszik majd? – mondja a Seregek Ura. 7Ezt mondja a Seregek Ura: Lám, kiszabadítom népemet napkelet és napnyugat földjéről. 8Visszahozom őket, hogy Jeruzsálemben lakjanak. Az én népem lesznek, és én az Istenük leszek hűségben és igazságban. 9Ezt mondja a Seregek Ura: Legyen erős a kezetek, nektek, akik ezekben a napokban halljátok e szavakat a próféták szájából, akik jövendölnek attól a naptól kezdve, amelyen a Seregek Ura templomának letették az alapjait, hogy újjáépítsék a szentélyt. 10Az előtt a nap előtt ugyanis eredménytelen volt az ember munkája, és eredménytelen volt az állatok munkája. Munkája közben ugyanis senkinek sem volt nyugta az ellenségtől. Én ugyanis mind egymásra szabadítottam az embereket. 11De most már nem úgy bánok e nép maradékával, mint a régi időkben – mondja a Seregek Ura. 12Lám, békét adok: a szőlőskert megtermi gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég hullatja az esőt. Ezt mind megadom e nép maradékának. 13Miattatok átok szállt a nemzetekre, Júda háza [és Izrael háza]: Ugyanígy, ha megmentlek benneteket, áldás lesztek számukra. Ne féljetek: legyen erős a kezetek!14Ezt mondja a Seregek Ura: Amint elhatároztam, hogy rosszul bánok veletek, amikor atyáitok megharagítottak – mondja a Seregek Ura, és nem is irgalmaztam, 15úgy most, ezekben a napokban elhatároztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! 16Csak ezeket a dolgokat tegyétek meg: Mondjatok egymásnak igazat, kapuitokban úgy szolgáltassatok igazságot, hogy békét szerezzetek. 17Szívetekben ne forraljatok gonoszságot egymás ellen, hogy ne szeressétek a hamis esküt, mert ezek a dolgok, amelyeket gyűlölök – mondja az Úr.

Válasz a böjttel kapcsolatos kérdésre.

18A Seregek Ura a következő szózatot intézte hozzám: 19Ezt mondja a Seregek Ura: A negyedik hónap böjtje, az ötödik hónap böjtje, a hetedik hónap böjtje és a tizedik hónap böjtje Júda háza számára vidámságot, örömet és kellemes ünnepet fog jelenteni. De szeressétek az igazságot és a békét!

A szabadulás reménye a messiási korban.

20Ezt mondja a Seregek Ura: Eljönnek még ide a népek és a nagy városok lakói. 21Az egyik város lakói elmennek a másikhoz, és azt mondják: „Gyertek, menjünk és imádkozzunk a Seregek Urának színe előtt, és keressük a Seregek Urát! Hadd menjek én is!” 22Számos nép, hatalmas nemzetek jönnek, hogy keressék a Seregek Urát Jeruzsálemben, és imádkozzanak az Úr színe előtt. 23Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban egyetlen júdai ruhája szegélyét tíz különböző nyelvű ember fogja majd meg, és kéri: „Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!”

 

Sir 32

A lakomák.

321Asztalfőre tettek? Ne bízd el magadat! Légy közöttük olyan, mint egy a sok közül. Viseld gondjukat, azután leülhetsz. 2Ha már megtetted a kötelességedet, akkor foglalj helyet. Így örülhetsz velük és a lelkületed miatt tied a koszorú. 3Idősebb korodhoz illően szólalj fel, ne kérkedj tudásoddal, ne zavard a zenét.4Amíg énekelnek, ugyan ki társalog, és tudását rosszkor ki fitogtatja? 5Mint valami rubin az arany ékszeren, olyan a szép nóta borozgatás közben. 6Mint a smaragd pecsétkő aranyfoglalatban, olyan a dalolás a pompás bor mellett. 7Ifjú, csak akkor szólj, hogyha kénytelen vagy, ha már kétszer-háromszor is felszólítottak. 8Foglald össze jól és röviden beszélj, azok egyike légy, akik tudnak, s hallgatnak. 9Előkelők között ne emelkedj szóra, és ha más szónokol, akkor te ne fecsegj. 10A dörgést megelőzi a villámlás fénye, a szerény ember útját rokonszenv készíti elő. 11Ha az idő lejár, ne maradj ott tovább, menj szépen haza, és ne lődörögj ott. 12Otthon szórakozz még és tégy kedved szerint, de gőgös szót ejtve ne keveredj bűnbe. 13Mindezért magasztald az Istent, aki javaival ily bőven felüdít.

Isten félelme

14Aki féli az Urat, azt eligazítja, szívesen fogadja, aki hozzá fordul. 15A törvény kutatóját betölti a törvény, de a képmutató belegabalyodik. 16Megigazul mind, aki az Urat féli, akárcsak a fény, ragyognak jótettei. 17A bűnös nem tűri a rendreutasítást, annyi kibúvót lel, amennyi csak kell. 18Az okos ember nem veti meg a jótanácsot, a dölyfös hitetlen nem tud a törvényről. 19Meggondolatlanul ne tégy soha semmit, akkor nem kell soha megbánnod tetteid. 20Göröngyös úton ne igen járj, ne botladozz a köves talajon. 21Egyenes úton se bízd el magad, 22szedd össze magad a gyermekeid előtt. 23Akármit teszel, jól vigyázz magadra, mert ha így teszel, megtartod a parancsokat. 24Aki hisz a törvényben, megtartja parancsait, aki bízik az Úrban, az nem vall szégyent.

 

Jel 3

Levél a szárdeszi egyháznak.

31„A szárdeszi egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. 2Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. 3Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg! Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg! 4De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruhájukat: ezek fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá. 5A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd Atyám és angyalai előtt. 6Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”

Levél a filadelfiai egyháznak.

7„A filadelfiai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja: 8Ismerem tetteidet. Nézd, ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg nevemet. 9Nézd, hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek. 10Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is megszabadítlak a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot éri, hogy próbára tegye a föld lakóit. 11Hamarosan eljövök. Ragaszkodjál ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat. 12A győztest oszloppá teszem Istenem templomában, és többé nem kerül ki onnan. Ráírom Istenem nevét és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely Istenemtől száll alá az égből, és az én új nevemet. 13Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”

Levél a laodiceai egyháznak.

14„A laodiceai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. 15Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! 16De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. 17Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? 18Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. 19Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! 20Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. 21A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.

22Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”

 

Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑