December 31. – 306. nap

  Ez 33-34 III. JERUZSÁLEM OSTROMA ALATT ÉS UTÁN A próféta felelőssége. 331Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, szólj néped fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely országra kardot szabadítok, és ennek az országnak a lakói kiválasztanak maguk közül egy férfit és megteszik őrnek, 3ez mihelyt meglátja, hogy kard közelít az országra, rögvest megfújja a kürtöt, és... Bővebben →

December 30. – 305. nap

  Ez 31-32 A cédrus, Egyiptom hatalmának jelképe. 311A 11. esztendőben, a harmadik hónapban, a hónap első napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:2Emberfia, mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának és egész népének: Nagyságodban ki mérhető hozzád? 3Lám, a Libanon cédrusához vagy hasonló, amely szép ágazatú, dús lombozatú, magas növésű, a koronája a felhőkig ér. 4Vizek... Bővebben →

December 29. – 304. nap

  Ez 29-30 Egyiptom ellen. 291A 10. esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedik napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, fordulj a fáraó, Egyiptom királya felé, és jövendölj ellene és egész Egyiptom ellen!3Beszélj és mondd meg neki: Ezt mondja az Úr, az Isten: Fáraó, nézd, ellened fordulok, Egyiptom királya! Te nagy krokodil, aki... Bővebben →

December 28. – 303. nap

  Ez 27-28 Gyászének Tírusz bukásáról. 271Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról, 3és mondd Tírusznak, amely a tenger bejáratánál lakik, és kereskedelmet folytat a népekkel számtalan szigeten: Ezt mondja az Úr, az Isten: Ó, Tírusz, magad mondtad: Gyönyörűséges hajó vagyok. 4A tenger szívében van birodalmad. Építőid csodálatosan szépre alkottak. 5Szenir ciprusfáiból készítették egész bordázatodat. A Libanonról... Bővebben →

December 27. – 302. nap

  Ez 25-26 II. A NÉPEK ELLEN Az ammoniták ellen. 251Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj az ammoniták felé és jövendölj ellenük! 3Így beszélj Ammon fiaihoz: Halljátok az Úrnak, az Istennek a szavát! Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel nevettél szentélyemen, amikor meggyalázták, és Izrael földjén, amikor pusztasággá lett, és Júda házán, amikor fogságba hurcolták, 4azért... Bővebben →

December 26. – 301. nap

  Ez 23-24 Jeruzsálem és Szamária jelképes története. 231Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, volt két asszony, egy anyának voltak a lányai. 3Ezek paráználkodtak Egyiptomban fiatalkoruktól fogva. Hagyták, hogy simogassák ott a mellüket és cirógassák szűzi keblüket. 4Az idősebbet Oholának hívták, a húgát Oholibának. Az enyémek voltak, s fiúkat és lányokat szültek. Oholának Szamária a neve, Oholibának Jeruzsálem. 5Ohola... Bővebben →

December 25. – 300. nap

  Ez 21-22 Az Úr kardja. 211Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordítsd arcodat dél felé, beszélj déli irányban, jövendölj a Negeb vidékének erdeje ellen! 3Mondd a Negeb erdejének: Halld az Úr szavát! Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, tüzet gyújtok benned, s az megemészt minden zöldellő és minden száraz fát. Az emésztő tüzet nem lehet... Bővebben →

December 24. – 299. nap

  Ez 19-20 Siratóének Izrael főembereiről. 191Te meg mondj siratóéneket Izrael főembereiről! Ezt mondd: 2Mi volt anyád? Nőstényoroszlán az oroszlánok között. Oroszlánkölykök között tanyázott és fölnevelte kicsinyeit. 3Fölnevelte az egyik kölykét, és az fiatal oroszlánná fejlődött, megtanult zsákmányt szerezni és felfalta az embereket. 4A népek összefogtak ellene, s megfogták a barlangjában. Karikát tettek az orrába, és Egyiptom földjére... Bővebben →

December 23. – 298. nap

  Ez 17-18 Hasonlat a sasról. 171Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, adj fel Izrael házának egy rejtélyt és mondj el neki egy példázatot. 3Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Egy nagy szárnyú, díszes tollazatú hatalmas sas kiterjesztette szárnyait, elment a Libanonra, és elvitte a cédrusfa hegyét. 4Letörte a legkiemelkedőbb ágát, elvitte a kereskedők országába, és... Bővebben →

December 22. – 297. nap

  Ez 15-16 Példabeszéd a szőlőről. 151Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, mennyivel különb a szőlőtőke fája, mint a többi fa ága az erdőben? 3Vesznek-e belőle fát, hogy valamilyen tárgyat készítsenek belőle? Készítenek-e belőle karót, hogy bármit is ráakasszanak? 4Nézd, a tűzre vetik, hadd égjen el. A két végét már elhamvasztotta a tűz, és a közepe is lángot... Bővebben →

December 21. – 296. nap

  Ez 13-14 A hamis próféták és prófétanők ellen. 131Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, jövendölj Izrael prófétái ellen, jövendölj és mondd meg azoknak, akik maguktól jövendölnek: Halljátok az Úr szavát! 3Ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj az esztelen prófétáknak, akik saját lelküket követik és semmit sem látnak! 4Mint a rókák a romok között, olyanok a prófétáid,... Bővebben →

December 20. – 295. nap

  Ez 11-12 Jeruzsálem bűnei. 111A lélek fölemelt, és elvitt az Úr templomának keleti kapujához, amely kelet felé néz. S lám, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt, és ezek között láttam Azur fiát, Jaazanját és Benajahu fiát, Pelatjahut, a nép vezetőit. 2Az Úr így szólt hozzám: „Emberfia, ezek a férfiak gonoszságot forralnak, és rossz tanácsot adnak... Bővebben →

December 19. – 294. nap

  Ez 9-10 A büntetés. 9 1Akkor hangosan felkiáltott a fülem hallatára: „Gyertek elő, város ostorai! Mindegyiktek tartsa kezében öldöklő szerszámait!” 2És lám, megjelent hat férfi a felső kapu felől, amely északra néz, és mindegyik kezében tartotta öldöklő szerszámait. Közülük az egyik férfi fehér ruhába volt öltözve, oldalán meg íróeszközök voltak. Beléptek és helyet foglaltak... Bővebben →

December 18. – 293. nap

  Ez 7-8 Júdára elérkezett az Úr ítélete. 7 1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten Izrael földjének: Itt a vég! Eljött a vég az ország négy szélére. 3Már rád tört a vég. Rád zúdítom haragomat, hogy útjaid szerint ítélkezzem, és számon kérjem tőled minden szégyenletes tettedet. 4Szemem... Bővebben →

December 17. – 292. nap

  Ez 5-6 5 1Emberfia, fogj egy éles kardot, használd úgy, mint a borbély a beretvát, és húzd végig a fejeden és a szakálladon. Aztán végy egy mérleget és mérd szét a levágott hajat. 2Egyharmadát vesd tűzre a város közepén, amikor letelik az ostrom ideje. Másik harmadát hányd kardélre a város körül. Az utolsó harmadot... Bővebben →

December 16. – 291. nap

   Ez 3-4 3 1Így szólt hozzám: „Emberfia, amit itt találsz, azt edd meg, edd meg ezt a tekercset és menj, szólj Izrael házához.” 2Kinyitottam a számat, s megetette velem a tekercset, 3és azt mondta nekem: „Emberfia, gyomrod eméssze meg, és egész belső részed teljen el ezzel a tekerccsel, amit adok neked.” Megettem, és olyan... Bővebben →

December 15. – 290. nap

  Ez 1-2 Ezekiel könyve BEVEZETÉS 1 1A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napján, amikor a száműzöttek között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomás tanúja voltam. 2A hónap ötödik napján – Jojachin király száműzetésének 5. esztendejében – 3az Úr szózatot intézett Ezekiel paphoz, Buzi fiához a káldeusok... Bővebben →

December 14. – 289. nap

  Báruk 5-6 5 1Jeruzsálem, vesd le a gyász s az ínség ruháját, s öltsd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét! 2Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az örök dicsőség koronáját, 3mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt. 4Isten ezt a nevet adja neked örökre: „Igazságosság békéje” és „Jámborság dicsősége”. 5Kelj... Bővebben →

December 13. – 288. nap

  Báruk 3-4 3 1Mindenható Urunk, Izrael Istene, szorongatott lélek és gyötrődő szív kiált hozzád! 2Hallgass meg, Urunk, és légy irgalmas! Vétkeztünk színed előtt. 3Te örökké uralkodol, mi meg elvesszünk örökre? 4Mindenható Urunk, Izrael Istene, hallgasd meg Izrael halálra szántjainak és azok fiainak a könyörgését, akik vétkeztek ellened, akik nem hallgattak Uruk, Istenük szavára; ezért... Bővebben →

December 12. – 287. nap

  Báruk 1-2 Báruk könyve JEREMIÁS LEVELE Báruk és a babiloni zsidó közösség. 1 1Ezek annak a könyvnek a szavai, amelyet Báruk Babilonban írt meg. Ő Nerija fia volt, az meg Mahzeja fia, az Cidkija fia, az Haszadja fia, az pedig Hilkija fia. 2Az 5. évben, a hónap hetedik napján történt; ugyanabban az időben, amikor... Bővebben →

December 11. – 286. nap

  Siral 3-5 A HARMADIK SIRALOM ALEF 3 1Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. 2A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. 3Egyedül ellenem emeli föl a kezét újra meg újra, egész nap. BET 4Elsorvasztotta húsomat és bőrömet, összetörte csontjaimat. 5Körülsáncolt és körülvett engem epével és gyötrelemmel. 6A sötétségben adott nekem... Bővebben →

December 10. – 285. nap

  Siral 1-2 A Siralmak könyve AZ ELSŐ SIRALOM ALEF 1 1Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét, lám, robotra fogták. BET 2Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik szerették, egy sincs, hogy... Bővebben →

December 9. – 284. nap

  Jer 51-52 Az Úr háborút hirdet Babilon ellen. 51 1Ezt mondja az Úr: Íme, pusztító szelet támasztok Leb-Kamai ellen; 2és gabonaszórókat küldök Babilonba, hogy szélnek szórják, és országát megtisztítsák. Igen, mindenfelől ellene fordulnak majd nyomorúsága napján. 3Vonja fel ott íját az íjász, és öltse fel páncélját a páncélos. Ne irgalmazzatok ifjú harcosainak, inkább irtsátok... Bővebben →

December 8 – 283. nap

  Jer 49-50 Fenyegető jövendölés Ammon ellen. 49 1Ammon fiai felől ezt mondja az Úr: Vajon Izraelnek nincsenek fiai, vagy nincsen örököse? Miért örökölte hát Milkom Gádot, és népe miért telepedett le városaiban? 2Ezért jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd csatazajt hallotok az ammoniták Rabbatjában. Maga romhalmazzá válik, leányait meg tűz emészti... Bővebben →

December 7. – 282. nap

  Jer 47-48 Fenyegető jövendölés a filiszteusok ellen. 47 1Ezt a filiszteusok ellen szóló szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához, mielőtt a fáraó megverte Gázát. 2Ezt mondja az Úr: Nézzétek, árad a víz észak felől, és folyammá dagad. Elborítja az országot és azt, ami benne van; mind, a városait és azok lakóit. Mindenki kiabál, s... Bővebben →

December 6. – 281. nap

  Jer 45-46 Jövendölés Bárukról. 45 1Ezt a szózatot intézte Jeremiás próféta Bárukhoz, Nerija fiához, amikor ezeket a szavakat Jeremiás diktálása nyomán leírta egy könyvbe, Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében. 2Ezt mondja az Úr, Izrael Istene felőled, Báruk: 3Így szóltál: „Jaj nekem! Az Úr fájdalmat fájdalomra halmoz. Elfáradtam a sóhajtozásban, nem találok nyugalmat.”... Bővebben →

December 5. – 280. nap

  Jer 43-44 43 1Amikor Jeremiás befejezte ezt a beszédet, és elmondta az egész nép előtt az Úr, az ő Istene szavait, amelynek elmondását az Úr rábízta, azaz a föntebb idézett szavakat, 2akkor Hosája fia, Azarja és Kárea fia, Jochanan meg a többi kevély és lázongó férfi így szólt Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélt! Nem bízott meg... Bővebben →

December 4. – 279. nap

  Jer 41-42 41 1De a hetedik hónapban történt, hogy a királyi vérből származó Jismael, Elisama fiának, Netanjának a fia tíz emberével együtt elment Gedaljához, Achikám fiához Micpába. Amikor együtt lakomáztak Micpában, 2Netanja fia, Jismael felállt tíz emberével, és karddal rátámadt Gedaljára, Safán fiának, Achikámnak a fiára, s megölték azt a férfit, akit Babilon királya... Bővebben →

December 3. – 278. nap

  Jer 39-40 Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás további sorsa. 39 1Cidkijának, Júda királyának 9. esztendejében, a tizedik hónapban, Nebukadnezár babiloni király felvonult egész seregével Jeruzsálem alá, és ostrom alá vette. 2Cidkija 11. évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a város falán. 3Erre bevonult a babiloni király összes vezére, és megszállták a középső... Bővebben →

December 2. – 277. nap

  Jer 37-38 Cidkija megkérdezi Jeremiást az 588. évi ostrom idején. 37 1Konjah, Jojakim fia után Cidkija, Jozija fia lett a király. Nebukadnezár, Babilon királya tette meg Júda országának királyává. 2De sem ő, sem szolgái, sem az ország népe nem hallgattak azokra a szavakra, amelyeket az Úr Jeremiás próféta által mondott nekik. 3Cidkija elküldte Juchalt,... Bővebben →

December 1. – 276. nap

  Jer 35-36 Rechab utódainak példája. 35 1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Jozija fia, Jojakim volt Júda királya: 2„Menj el a rechabiták nemzetségéhez és beszélj velük; vidd el őket az Úr templomának egyik kamrájába, és ott adj nekik bort inni.” 3Magam mellé vettem tehát Jaazanját, Jeremiás fiát, Habaccinja unokáját, testvéreivel és valamennyi... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑