Június 30. – 122. nap

  1Sám 21-22 Dávid Nobban. 21 1Aztán Dávid fölállt és elment, Jonatán meg visszatért a városba. 2Dávid elment Nobba Achimelech paphoz. Ez reszketve ment elé, és megkérdezte: „Miért vagy egyedül, miért nincs veled senki?” 3Dávid így válaszolt Achimelech papnak: „A király parancsot adott, s azt mondta: Nem szabad senkinek se tudnia arról, amivel megbíztalak s... Bővebben →

Június 29. – 121. nap

1Sám 19-20 Jonatán közbenjár Dávidért. 19 1Saul elmondta a fiának, Jonatánnak és a tisztjeinek, hogy meg szándékozik ölni Dávidot. Saul fia, Jonatán azonban nagyon szerette Dávidot. 2Ezért tudtára adta Dávidnak a dolgot: „Atyámnak, Saulnak az a szándéka, hogy megöl. Ezért holnap kora reggel vonulj vissza és rejtőzz el. 3Majd kimegyek, atyám mellé szegődöm a táborban,... Bővebben →

Június 28. – 120. nap

  1Sám 17-18 Gólját kihívása. 17 1A filiszteusok hadba szólították csapataikat, és Júdában, Szocho közelében gyülekeztek, majd Szocho és Aszeka között, Efes-Dammim mellett ütötték fel a táborukat. 2Saul és Izrael fiai is egybegyűltek, a Terebint-völgyben vertek tábort, és csatasorba álltak a filiszteusok ellen. 3A filiszteusok az egyik hegyen, Izrael fiai a másik hegyen helyezkedtek el,... Bővebben →

Június 27. – 119. nap

  1Sám 15-16 Háború az amalekiták ellen. 15 1Sámuel így szólt Saulhoz: „Az Úr küldött, hogy fölkenjelek népe, Izrael királyává! Hallgass hát az Úr szavára! 2Ezt mondja a Seregek Ura: Meg akarom torolni, amit Amalek Izrael ellen vétett: nem adott neki utat, amikor kivonult Egyiptomból. 3Rajta hát, menj, és támadd meg Amaleket, és töltsd be... Bővebben →

Június 26. – 118. nap

  1Sám 13-14 2. SAUL URALMÁNAK KEZDETE Fölkelés a filiszteusok ellen. 13 1Saul… éves volt, amikor Izrael királya lett, és… évig uralkodott Izrael fölött. 2Saul kiválasztott magának háromezer embert Izraelből. Kétezren Saullal voltak Michmászban és Bétel hegyvidékén, ezren meg Jonatánnal Gebában, Benjamin (földjén). A nép többi részét hazaküldte, mindenkit a maga sátorába. 3Történt, hogy Jonatán... Bővebben →

Június 25 – 117. nap

1Sám 11-12 Az ammoniták legyőzése. 11 1Körülbelül egy hónap elteltével az ammonita Nachas felvonult, és ostrom alá fogta a gileádi Jábest. Jábes lakói ezt üzenték Nachasnak: „Köss velünk békét, s alattvalóid leszünk.” 2De az ammonita Nachas így válaszolt nekik: „Csak azzal a föltétellel kötök veletek békét, hogy mindegyikteknek kiszúrom a jobb szemét, s ezzel egész... Bővebben →

Június 24. – 116. nap

  1Sám 9-10 Saul és apja szamarai. 9 1Akkoriban élt Benjamin fiai közt egy Kis nevű ember; Abiel fia volt, Ceror fiáé, (aki) Bechoratnak volt a fia, egy Benjamin törzséből való, jómódú embernek, Afiachnak a fiáé. 2Volt egy élte virágjában levő, Saul nevű daliás fia. Izrael fiai közt nem volt nála daliásabb: egy fejjel magasabb... Bővebben →

Június 23. – 115. nap

  1Sám 7-8 7 1Kirjat-Jearim lakói tehát elmentek és elvitték az Úr ládáját. Abinadab házába vitték, a dombra. Aztán fiát, Eleazárt fölszentelték az Úr ládájának őrévé. Sámuel, a bíró és szabadító. 2Attól a naptól, hogy a láda Kirjat-Jearimba került, nagy idő telt el: húsz esztendő, s Izrael egész háza az Úr után sóhajtozott. 3Akkor Sámuel... Bővebben →

Június 22. – 114. nap

  1Sám 5-6 A láda a filiszteusok kezén. 5 1A filiszteusok tehát zsákmányul ejtették az Isten ládáját, és Eben-ha-Ezerből Asdódba vitték. 2Ráadásul fogták a filiszteusok az Isten ládáját, aztán Dágon templomába vitték, és Dágon mellett állították fel. 3Amikor azonban Asdód lakói másnap fölkeltek és Dágon templomába mentek, lám, Dágon ott feküdt arccal a földön az... Bővebben →

Június 21. – 113. nap

  1Sám 3-4 Sámuel meghívása. 3 1A kis Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az időben az Úr ritkán hallatta szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. 2Az egyik nap mégis történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. A szeme már kezdett gyengülni, nem sokat látott. 3Isten lámpája még nem aludt ki. Sámuel az Úr... Bővebben →

Június 20. – 112. nap

  1Sám 1-2 Sámuel első könyve I. SÁMUEL 1. SÁMUEL GYERMEKKORA Zarándoklat Silóba. 1 1Volt egy Ramatajimba való ember, egy cufita, Efraim hegyéről. Elkanának hívták, s Jerochám fia volt, Elihu fiáé, (aki) az efratita Cuf fiának, Tochunak volt a fia. 2Két felesége volt, az egyiket Hannának hívták, a másikat Peninnának. Peninnának voltak gyermekei, Hannának azonban... Bővebben →

Június 19. – 111. nap

  Rut 3-4 Éjszakai találkozás Boásszal. 3 1Anyósa, Noémi megkérdezte tőle: „Leányom, ne keressek neked egy nyugalmas otthont, ahol jól megy majd a sorod? 2Vagy nem rokonunk-e Boász, akinek a szolgáihoz szegődtél? Nos, ma este csépeli az árpát a szérűjén. 3Mosdj hát meg, végy illatszert, öltözz fel és menj le a szérűre, de ne ismerjen... Bővebben →

Június 18. – 110. nap

  Rut 1-2 Rut könyve BEVEZETÉS RUT KÖNYVÉHEZ Rut és Noémi. 1 1A bírák idejében éhínség tört ki az országban. Ezért egy ember a júdeai Betlehemből elindult a feleségével és két fiával, hogy Moáb földjére menjen lakni. 2Az embert Elimelechnek hívták, az asszonyt Noéminak, a két fiút meg Machlonnak és Kiljonnak. Efraiták voltak, a júdeai... Bővebben →

Június 17. – 109. nap

  Bír 19-21 2. GIBEA BŰNE ÉS A BENJAMIN TÖRZSE ELLENI HÁBORÚ A levita és mellékfelesége. 19 1Abban az időben, amikor még nem volt király Izraelben, volt egy férfi, egy levita, aki Efraim hegységének a szélén lakott, és Júda Betleheméből hozott magának egy mellékfeleséget. 2Az asszony azonban megneheztelt rá, otthagyta, és visszament apja házába, a... Bővebben →

Június 16. – 108. nap

  Bír 17-18 1. MICHA SZENTÉLYE ÉS DÁN TÖRZSÉNEK VÁNDORLÁSA Micha szentélye. 17 1Volt Efraim hegyén egy ember, akit Michajehunak hívtak. 2Így szólt anyjához: „Az az 1 100 ezüst, amit elvettek tőled, s ami miatt te átkot mondtál, amihez – saját fülem hallatára – azt is hozzáfűzted: 2Ünnepélyesen kijelentem: ezt a pénzt az Úrnak szentelem,... Bővebben →

Június 15. – 107. nap

  Bír 15-16 Sámson felégeti a filiszteusok vetését. 15 1Bizonyos idő elteltével, a gabona aratása idején Sámson elment, hogy meglátogassa feleségét. Vitt neki egy kecskegidát és kijelentette: „Be szeretnék menni feleségemhez a hálószobába.” Apósa azonban megtiltotta neki. 2„Azt hittem – válaszolta –, hogy meggyűlölted, azért hozzáadtam egy cimborádhoz. De hát a húga nem szebb nála?... Bővebben →

Június 14. – 106. nap

  Bír 13-14 12. SÁMSON 13 1Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és az Úr negyven évre a filiszteusok kezébe adta őket. 2Volt egy Szoreából, Dán törzséből való ember, Mánoah volt a neve. Felesége meddő volt, és nem volt gyermeke. 3Az Úr angyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá:... Bővebben →

Június 13. – 105. nap

  Bír 11-12 Jiftach bíró lesz. 11 1A gileádi Jiftach vitéz harcos volt. Egy parázna nőnek volt a fia. Gileád nemzette Jiftachot. 2Ám a felesége is szült Gileádnak fiakat és lányokat, s amikor ennek az asszonynak a fiai felnőttek, elkergették Jiftachot. Azt mondták: „Te nem részesülsz atyánk örökségében, mert idegen asszony fia vagy. 3Jiftach elmenekült... Bővebben →

Június 12. – 104. nap

  Bír 9-10 D) Abimelek királysága. 9 1Jerubbaál fia, Abimelek elment Szichembe anyja testvéreihez, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, valamint anyja házának egész nemzetségéhez: 2„Kérlek benneteket, értessétek meg Szichem előkelőivel: Mi jobb nektek? Hetven ember – Jerubbaál minden fia –, vagy csak egy uralkodjék rajtatok? Gondoljatok arra is, hogy én csontotok és húsotok vagyok.”... Bővebben →

Június 11. – 103. nap

  Bír 7-8 B) Gedeon hadjárata a Jordántól nyugatra. 7 1Jerubbaál tehát, vagyis Gedeon, kora reggel fölkelt, és az egész néppel, amely vele volt, elindult, és Ain-Hárodnál ütött tábort. Midián tőle északra táborozott a Móre domb lábánál, a völgyben. 2Ekkor az Úr így szólt Gedeonhoz: „Néped túl sok ahhoz, hogy kezébe adjam Midiánt. Így Izrael... Bővebben →

Június 10. – 102. nap

  Bír 5-6 Debora és Bárák éneke. 5 1Debora és Abinoám fia, Bárák azon a napon így énekeltek: 2Izraelben a harcosok kibontották hajukat, a nép nagylelkűen viselkedett. Áldjátok az Urat! 3Halljátok királyok, figyeljetek fejedelmek! Az Úr dicsőségére énekelek. Magasztalom az Urat, Izraelnek Istenét. 4Amikor kivonultál, Uram, Szeirből, és átvonultál Edom mezein, a föld megrendült, az... Bővebben →

Június 9. – 101. nap

  Bír 3-4 3 1Ezeket a népeket hagyta meg az Úr, hogy általuk próbára tegye Izraelt, azokat, akik már nem ismerték a kánaáni háborúkat, 2mégpedig Izrael fiainak, nemzedékeinek javára, azért, hogy megtanítsa őket a hadviselésre, legalábbis azokat, akik nem ismerték az egykori háborúkat: 3a filiszteusok öt fejedelmét, az összes kánaánit, szidonit, hettitát, akik a Libanon... Bővebben →

Június 8. – 100. nap

  Bír 1-2 A Bírák könyve A TÖRZSEK ELHELYEZKEDÉSE KÁNAÁN FÖLDJÉN Júda, Simeon, Kaleb és a keniták. 1 1Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: „Ki vonuljon fel közülünk elsőnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?” 2Az Úr azt felelte: „Júda vonuljon fel elsőnek, mert kezébe adom a földet.” 3Júda ekkor így szólt... Bővebben →

Június 7. – 99. nap

  Józs 23-24 2. JÓZSUE BÚCSÚBESZÉDE Józsue összefoglalja művét. 23 1Jóval azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izraelnek minden ellenségétől, amely körülvette – Józsue is megöregedett és előrehaladt a korban –, 2Józsue összehívta egész Izraelt: véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit, és így szólt hozzájuk: „Öreg vagyok és éltes. 3Ti tanúi voltatok mindannak, amit az Úr, a... Bővebben →

Június 6. – 98. nap

  Józs 21-22 Lévi fiainak városai. 21 1Akkor a levita nemzetségek fejei járultak Eleazár pap, Nun fia, Józsue és Izrael törzsei nemzetségeinek fejei elé akkor, 2amikor Silóban, Kánaán földjén voltak, s így szóltak hozzájuk: „Az Úr Mózes keze által megparancsolta, hogy mi is kapjunk városokat lakóhelyül és legelőt jószágunk számára.” 3Izrael fiai tehát nekik adták... Bővebben →

Június 5. – 97. nap

  Józs 19-20 Simeon törzse. 19 1A második sorsvetés Simeonra esett, Simeon fiainak törzsére, nemzetségeik szerint az ő örökrészük Júda fiai örökrészében terült el. 2Ezeket kapták örökségül: Beerseba, Seba, Molada, 3Hacar-Sual, Bala, Ecem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ciklag, Bet-ham-Markabot, Hacar-Szusza, 6Bet-Lebaot és Saruchen: 13 város helységeikkel együtt. 7En-Rimmon, Eter és Asan: 4 város helységeikkel együtt. 8Ehhez... Bővebben →

Június 4. – 96. nap

  Józs 17-18 Manassze törzse. 17 1A sorsvetés Manasszéra esett, mivel ő volt József elsőszülötte. Manassze elsőszülöttének és Gileád apjának, Machirnak Gileád földje és Básán jutott osztályrészül, mint vitéz harcost ez illette meg. 2Manassze többi fiai is kaptak részt, nemzetségeik jelentőségétől függően: Abiezer fiai, Helek fiai, Aszriel fiai, Sechem fiai, Hefer fiai, Semida fiai; ezek... Bővebben →

Június 3. – 95. nap

  Józs 15-16 Júda törzse. 15 1Az a rész, amely Júda fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint, Edom határa mentén terült el, Cin pusztájától Kádesig, délnyugatra. 2Déli határa a Sós-tenger szélénél, a tenger dél felé ívelő öblénél kezdődött, 3majd dél felé folytatódott az Akrabbim magaslatáig, keresztülszelte Cint, majd Kádes-Barneától délre húzódott; Hecront elhagyva továbbment Addar felé,... Bővebben →

Június 2. – 94. nap

Józs 13-14 II. A FÖLD FELOSZTÁSA A TÖRZSEK KÖZÖTT Meghódítatlan vidékek. 13 1Józsue megöregedett, s igen előrehaladt a korban. Az Úr ezért így szólt hozzá: „Öreg vagy és éltes, pedig még sok föld vár meghódításra. Ezek vannak még hátra: 2A filiszteusok minden határa és a gesuriták egész földje, 3a Sichortól, amely Egyiptomtól keletre folyik, egészen... Bővebben →

Június 1. – 93. nap

  Józs 11-12 8. AZ ÉSZAKI RÉSZEK MEGHÓDÍTÁSA Észak királyainak szövetsége. 11 1Amikor Hacor királya, Jabin ezt meghallotta, hírt adott róla Jobabnak, Merom királyának, Simron királyának, Achsaf királyának, 2s azoknak a királyoknak, akik északon a hegyvidéket és a Kinnerottól délre húzódó völgyet, a fennsíkot, a síkságot és nyugaton a Dor környéki lejtőket lakták: 3a kánaáni... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑