Május 31. – 92. nap

  Józs 9-10 6. SZERZŐDÉS IZRAEL ÉS A GIBEONITÁK KÖZÖTT Szövetség Izrael ellen. 9 1Amikor ezt meghallották azok a királyok, akik a Jordánon túli hegyvidéken voltak, a síkságon és a Nagy-tenger egész partvidékén, egészen Libanonig, a hettita, az amorita, a kánaáni, a perizita, a hivvita és a jebuzita, 2szövetkeztek egymással, hogy közös erővel harcoljanak mind,... Bővebben →

Május 30. – 91. nap

  Józs 7-8 Az átokparancs megszegése. 7 1Izrael fiai azonban megszegték az átokparancsot: Áchán, Karmi fia, aki Zerach fiának, Zabdinak volt a fia, Júda törzséből, vett abból, ami átok alá esett, s az Úr haragja fellobbant Izrael fiai ellen. Vereség Ainál. 2Józsue akkor embereket küldött Jerikóból a Bételtől nyugatra fekvő Aiba, s azt mondta nekik:... Bővebben →

Május 29. – 90. nap

  Józs 5-6 5 1Amikor az amoriták királyai, akik a Jordán nyugati partvidékét lakták, s a kánaániak királyai, akik a tenger melletti részen éltek, meghallották, hogy az Úr kiapasztotta a Jordán vizét Izrael fiai előtt, míg át nem keltek, elhagyta őket a bátorságuk, s Izrael fiai előtt elállt a lélegzetük. Körülmetélkedés Gilgalban. 2Abban az időben... Bővebben →

Május 28. – 89. nap

  Józs 3-4 2. ÁTKELÉS A JORDÁNON Előkészület az átkelésre. 3 1Józsue kora reggel fölkelt, és Sittimből útra kelt Izrael fiaival. Eljutottak a Jordánig, és míg át nem keltek, ott töltötték az éjszakát. 2Három nap elteltével az elöljárók bejárták a tábort 3és megparancsolták a népnek: „Ha meglátjátok az Úr, a ti Istenetek szövetségének ládáját és... Bővebben →

Május 27. – 88. nap

  Józs 1-2 I. AZ ÍGÉRET FÖLDJÉNEK ELFOGLALÁSA 1. ELŐKÉSZÜLETEK Felhívás az Ígéret földjére való bevonulásra. 1 1Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: 2„Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok.... Bővebben →

Május 26. – 87. nap

  MTörv 33-34 Mózes áldása. 33 1Ez az az áldás, amellyel Mózes, az Isten embere halála előtt megáldotta Izrael fiait. 2Így szólt: Az Úr Sínai felől jött, Szeirből ragyogott fel népének, Paran hegyén jelent meg. Azóta, hogy Kádesből útra keltek, kedvükért délről a hegyekig hatolt. 3Igen, szeretted az ősöket, a szentek mind a kezedben vannak,... Bővebben →

Május 25. – 86. nap

  MTörv 31-32 31 1Mózes elment, és e szavakat intézte egész Izraelhez, 2ezt mondta nekik: „Immár 120 esztendős vagyok. Nem vagyok képes tovább jönni s menni. Aztán azt mondta nekem az Úr: Nem fogsz a Jordánon átkelni. 3Az Úr, a te Istened maga fog előtted vonulni, ő fogja ezeket a népeket előtted megsemmisíteni, hogy örökükbe... Bővebben →

Május 24. – 85. nap

  MTörv 29-30 A HARMADIK ÉS UTOLSÓ BESZÉD Emlékezés a kivonulásra és a szövetségre. 29 1Mózes egybehívta egész Izraelt, s így szólt hozzájuk: „Magatok láttátok mind, amit az Úr szemetek láttára a fáraóval és egész országával tett Egyiptom földjén: 2a nagy megpróbáltatásokat, amelyeket saját szemeddel láttál, azokat a nagy jeleket és csodákat. 3De mind a... Bővebben →

Május 23. – 84. nap

  MTörv 27-28 A törvény följegyzése. 27 1Mózes tehát Izrael véneivel egyetemben megparancsolta a népnek: „Tartsátok meg pontosan az egész törvényt, amelyet ma szabok nektek. 2S mihelyt a Jordánon túl arra a földre értek, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, állíts nagy köveket, meszeld őket fehérre, 3s mihelyt átvonulsz, ennek a törvénynek minden... Bővebben →

Május 22. – 83. nap

  MTörv 25-26 25 1Amikor vita támad két ember között és bíróságra mennek, hogy igazságot szolgáltassanak nekik: kimondják az igaz igazát s a vétkes vétkességét, 2a bíró a botbüntetésre ítélt bűnöst mindjárt a jelenlétében fektesse le a földre és méresse rá a bűne nagyságához mérten kiszabott ütéseket. 3Negyven ütést adhatnak neki, többet nem, nehogy túl... Bővebben →

Május 21. – 82. nap

MTörv 23-24 23 1Senki ne vegye el apja feleségét, ne emelje föl apja köntösének csücskét. Kizárás az istentiszteletből. 2Az a férfi, akinek herezacskóját összezúzták vagy hímvesszőjét levágták, ne lépjen be az Úr közösségébe. Fattyúnak sem szabad belépnie; 3még a tőle származó tizedik nemzedék sem léphet be az Úr közösségébe. 4Sem ammonita, sem moábita nem léphet... Bővebben →

Május 20. – 81. nap

  MTörv 21-22 Ismeretlen gyilkos. 21 1Ha azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, agyonütött embert találnak a határban, és nem tudja senki, ki ütötte agyon, 2menjenek ki a vének és az írnokok, és mérjék meg a távolságot az áldozat és a környékbeli városok között. 3Amikor megállapítják, melyik város fekszik a... Bővebben →

Május 19. – 80. nap

  MTörv 19-20 A MEGTORLÁS TÖRVÉNYE A menedékvárosok. 19 1Ha az Úr, a te Istened elpusztítja azokat a népeket, amelyeknek földjét neked szándékozik adni az Úr, a te Istened, és örökükbe lépsz, megtelepszel városaikban és házaikban; 2országodban, amelyet az Úr, a te Istened ad neked tulajdonul, jelölj ki három várost. 3Mérd ki az (oda vezető)... Bővebben →

Május 18. – 79. nap

  MTörv 17-18 17 1Az Úrnak, a te Istenednek ne áldozz fel olyan marhát vagy juhot, amelyiknek valamilyen hibája vagy valamiféle baja van, mert az utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében. 2Ha akad valaki körödben valamelyik városban azok közül, amelyeket az Úr, a te Istened ad neked, akár férfi, akár nő, aki olyat... Bővebben →

Május 17. – 78. nap

  MTörv 15-16 A szombatév. 15 1Minden hetedik évben adj haladékot. 2A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére) kihirdetik a haladékot. 3Az idegent szorongathatod, de amid testvérednél van, azt engedd el. 4Nem lesz közted szegény, mert az... Bővebben →

Május 16. – 77. nap

  MTörv 13-14 13 1Amit parancsolok, azt tartsátok meg pontosan, ne tegyetek hozzá, de ne is vegyetek el belőle semmit. Álpróféták és álomlátók. 2Ha próféta vagy álomlátó támad körödben, s jelt mutat vagy csodát tesz előtted, 3és a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt mondja: kövessünk más isteneket – olyanokat, akiket nem... Bővebben →

Május 15. – 76. nap

  MTörv 11-12 Isten hatalma. 11 1Szeresd hát az Urat, a te Istenedet, s tartsd meg, amiknek megtartását kívánja, a parancsait, rendelkezéseit és törvényeit. 2Magatok éltétek át, nem fiaitok; ők nem tapasztalták meg és nem élték át – okulásul – az Úrnak, a ti Isteneteknek nagyságát, kezének erejét és kinyújtott karját. 3Azokat a csodajeleket és... Bővebben →

Május 14. – 75. nap

  MTörv 9-10 A győzelmet Isten adja. 9 1Halld, Izrael! Most átkelsz a Jordánon, s bevonulsz, hogy leigázd a nálad nagyobb és hatalmasabb népeket, az égig érő falakkal megerősített nagy városokat, 2az enakiták nagy és magas termetű népét, amelyet ismersz, s amelyről magad hallottad: ki tudna Enak fiainak ellenállni? 3Ma megtapasztalod, hogy az Úr, a... Bővebben →

Május 13. – 74. nap

  MTörv 7-8 Izrael, az elkülönített nép. 7 1Ha az Úr, a te Istened elvezérel arra a földre, ahova most bevonulsz, hogy birtokodba vedd, s ha kiűzi előled mind a népeket, a hettitákat, a girgasitákat, az amoritákat, a kánaániakat, a perizitákat, a hivvitákat és a jebuzitákat – hét nálad népesebb és nagyobb népet –, 2ha... Bővebben →

Május 12. – 73. nap

  MTörv 5-6 5 1Mózes összehívta egész Izraelt, és így szólt hozzájuk: Tízparancsolat. Halld, Izrael, a parancsokat és törvényeket, amelyeket ma fületek hallatára kihirdetek! Tanuljátok meg őket, s legyen gondotok a megtartásukra. 2Az Úr, a mi Istenünk Hóreb hegyén szövetséget kötött velünk. 3Nem atyáinkkal kötötte az Úr ezt a szövetséget, hanem velünk, akik ma itt... Bővebben →

Május 11. – 72. nap

  MTörv 3-4 Básán meghódítása. 3 1Aztán útnak indultunk Básán irányába. Akkor Básán királya, Og kivonult Edreihez, hogy fölvegye velünk a harcot, egész hadinépével. 2Az Úr azonban így szólt hozzám: „Ne félj tőle, mert hatalmadba adom, országával és egész hadinépével egyetemben. Bánj vele úgy, ahogy Szichonnal, az amoriták királyával bántál, aki Hesbonban székelt.” 3Akkor az... Bővebben →

Május 10. – 71. nap

  MTörv 1-2 I. BEVEZETŐ BESZÉDEK MÓZES ELSŐ BESZÉDE Idő és hely. 1 1Ezek azok a beszédek, amelyeket Mózes egész Izraelnek tartott a Jordánon túl a pusztában, Arabában, Szuffal szemben, Paran, Tofel, Laban, Hacerot és Di-Zahab között – 2ezek tizenegy napi járásnyira vannak Hóreb hegyétől a Szeir-hegységen át Kádes-Barneáig. 3A negyvenedik esztendőben a tizenegyedik hónap... Bővebben →

Május 9. – 70. nap

  Szám 35-36 A leviták része. 35 1Az Úr Moáb pusztáján, a Jordán mentén, Jerikó közelében azt mondta Mózesnek: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy örökségül kapott birtokukból Lévi fiainak engedjen át városokat lakóhelyül. A városok körül adjatok legelőket is Lévi fiainak. 3A városok legyenek az ő lakóhelyük, a legelők meg jószáguk, nyájaik s egyáltalán állataik... Bővebben →

Május 8. – 69. nap

  Szám 33-34 Állomások a pusztában. 33 1Ezek azok a helyek, ahonnan Izrael fiai továbbindultak azután, hogy Mózes és Áron vezetésével Egyiptom földjéről csapatokba osztva kivonultak. 2Mózes ugyanis az Úr parancsára följegyezte azokat a helyeket, ahonnan mindig továbbvonultak, azokat a helységeket, ahonnan mindig útra keltek. Ezek hát azok a helyek, ahol mindig tábort bontottak, a... Bővebben →

Május 7. – 68. nap

  Szám 31-32 IX. A ZSÁKMÁNY ÉS AZ OSZTOZKODÁS Háború Midián ellen. 31 1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! Aztán meg kell térned törzsed tagjaihoz.” 3Mózes tehát így szólt a néphez: „Néhányan közületek fegyverkezzenek föl, hogy hadba szálljanak a midiániták ellen, s így az Úr bosszúja utolérje a midiánitákat. 4Izrael... Bővebben →

Május 6. – 67. nap

Szám 29-30 F) A harsonázás ünnepe. 29 1A hetedik hónap első napján szintén gyűljetek egybe a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. Legyen ez a harsonázás napja számotokra. 2Kellemes illatú égőáldozatul mutassatok be az Úrnak egy fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendős bárányt, 3hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, háromtizedet a bikához, kéttizedet... Bővebben →

Május 5. – 66. nap

Szám 27-28 A lányok öröksége. 27 1Akkor József fiának, Manasszénak a törzséből előléptek Celofchad lányai – lányait Machlának, Noának, Hognak, Milkának és Tircának hívták, (Celofchad) meg Hefernek volt a fia, az Gileádnak, az Machirnak, az meg Manasszénak –, 2odajárultak Mózes és Eleazár pap, valamint az egész közösség elé a megnyilatkozás sátorának bejáratánál és azt mondták:... Bővebben →

Május 4. – 65. nap

Szám 25-26 25 1Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival. 2Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik előtt. 3Izrael a Peor-beli Baálnak szolgált. Erre feltámadt az Úr haragja Izrael ellen. 4S azt mondta az Úr Mózesnek: „Gyűjtsd ide a nép vezetőit... Bővebben →

Május 3. – 64. nap

  Szám 23-24 23 1Bileám Balakhoz fordult: „Építtess hét oltárt, s adj nekem hét fiatal bikát és hét kost.” 2Balak teljesítette Bileám kérését, és minden oltáron feláldozott egy fiatal bikát és egy kost. 3Akkor Bileám így szólt Balakhoz: „Maradj égőáldozatod mellett! Magam elmegyek, hátha találkozom az Úrral. S amit látnom enged, azt tudtodra adom.” S... Bővebben →

Május 2. – 63. nap

Szám 21-22 Horma elfoglalása. 21 1Amikor a kánaáni Arad királya, aki a déli országrészen lakott, megtudta, hogy Izrael az Atarim felőli úton odaért, megtámadta Izraelt, s néhányukat foglyul ejtette. 2Erre Izrael fogadalmat tett az Úrnak, e szavakkal: „Ha kezembe adod ezt a népet, betöltöm rajta az átkot és a városain is.” 3Az Úr meghallotta Izrael... Bővebben →

Május 1. – 62. nap

Szám 19-20 A vörös tehén hamva. 19 1Így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2„Ez a törvény, amelyet az Úr szabott. Mondd meg Izrael fiainak: Hozzanak neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek nincs semmi fogyatékossága, s amely még nem volt igába fogva. 3Ezt Eleazár papnak kell átadnotok. Aztán vezessék ki a táboron kívülre, és vágják... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑