Október 31. – 245. nap

  Iz 39-40 Követség Babilonból. 39 1Abban az időben Babilon királya, Baladan fia, Merodach-Baladan levelet és ajándékot küldött Hiszkijának, mert hallott betegségéről és felépüléséről. 2Hiszkija megörült neki, és megmutatta a követeknek a kincstárát: az ezüstöt és az aranyat, a fűszereket és az illatos olajokat, minden fölszerelését, s ami csak található volt a raktáraiban, azt mind.... Bővebben →

Október 30. – 244. nap

  Iz 37-38 Izajás megnyugtatja a királyt. 37 1Amikor Hiszkija király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, és elment az Úr templomába. 2Majd elküldte Eljákim udvarnagyot, Sebna írnokot és a papok közül a véneket, akik szintén zsákruhába öltöztek, Izajás prófétához, Ámoc fiához. 3Így szóltak hozzá: „Ezt üzeni Hiszkija: Ez a nap a szorongattatás, a... Bővebben →

Október 29. – 243. nap

  Iz 35-36 Isten szabadulást hozó ítélete 35 1Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! 2Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája; meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. 3Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó... Bővebben →

Október 28. – 242. nap

  Iz 33-34 Bizalom az Úrban. 33 1Jaj neked, pusztító, aki még nem pusztultál el! Jaj neked, te kifosztatlanul maradt fosztogató! Ha majd végzel a pusztítással, elpusztítanak, és ha beteltél a fosztogatással, téged is kifosztanak. 2Uram, irgalmazz nekünk, mert benned remélünk! Reggelente légy erős karunk, és gyámolunk a szükség idején. 3Fenyegető szavadra megfutamodnak a népek,... Bővebben →

Október 27. – 241. nap

  Iz 31-32 Egyiptom ellen. 31 1Jaj azoknak, akik lemennek Egyiptomba, hogy ott keressenek segítséget. Akik a lovakban bizakodnak, a töméntelen harci szekérben, meg a számtalan lovasban, nem Izrael Szentjére figyelnek, és nem az Urat keresik. 2Csakhogy ő is okos: romlást idéz elő, és nem vonja vissza a szavát. Fölkel az istentelenek háza ellen, és... Bővebben →

Október 26. – 240. nap

Iz 29-30 Jövendölés Jeruzsálem ostromáról 29 1Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, ahol Dávid lakott. Ha az esztendőhöz esztendő járul, és az ünnepek köre újra megfordul, 2úgy megszorongatom Árielt, hogy sírás és jajgatás hallik benne. Olyan leszel nekem, mint Áriel: 3Tábort ütök körülötted, mint Dávid, körülzárlak tornyokkal és sáncot emelek ellened. 4A földre sújtva, onnan fogsz... Bővebben →

Október 25. – 239. nap

  Iz 27-28 27 1Azon a napon az Úr meglátogatja kemény, nagy és erős kardjával a leviatánt, a gyors kígyót, a leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengeri sárkányt. Az úr szőlője 2Azon a napon ez az ének hangzik a színbort termő szőlőről: 3Én, az Úr vagyok az őrzője, folyton-folyvást öntözöm, nehogy lehulljon a... Bővebben →

Október 24. – 238. nap

  Iz 25-26 Hálaadó imádság 25 1Uram, te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom a nevedet. Mert csodálatos dolgokat vittél végbe, rég eltervezett, hitelt érdemlő és igaz dolgokat. 2Mert romhalmazzá tetted a várost, rommá a megerősített várat. A kevélyek palotája nem város többé, föl nem építik többé soha. 3Ezért erős népek áldanak, s a... Bővebben →

Október 23. – 237. nap

  Iz 23-24 Tíruszról és Szidonról 23 1Fenyegető jövendölés Tírusz ellen: Jajgassatok, Tarsis hajói, mert váratok elpusztult! Amikor hazatértek Ketim földjéről, akkor tudták meg a hírt. 2Némuljatok el a rémülettől, ti, lakói a partvidéknek, Szidon kereskedői, akiknek hajói bejárták a tengert, 3a határtalan óceán vizeit; akiknek a Nílus termése és a Folyam aratása szolgáltatta jövedelmét,... Bővebben →

Október 22. – 236. nap

  Iz 21-22 Babilon bukása. 21 1Fenyegető jövendölés a „tengeri pusztaság” ellen: Mint a Negeben végigsöprő forgószél jön a sivatag felől, a félelmetes föld felől; 2– borzalmas látomás adta ezt tudtomra –, úgy fosztogat a fosztogató s pusztít a pusztító. „Kelj föl, Elám! Készülj ostromra, Média! Véget vetek már minden sóhajtásnak.” 3Ezért van tele gyötrelemmel... Bővebben →

Október 21. – 235. nap

  Iz 19-20 Egyiptom ellen. 19 1Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen: Lám, az Úr gyors felhőn szállva Egyiptomba érkezik. Egyiptom bálványai megremegnek színe előtt, és az egyiptomiaknak megolvad a szívük keblükben. 2Akkor fellázítom egymás ellen az egyiptomiakat, és harcolni fog testvér a testvér ellen, barát a barát ellen, a város a város ellen, ország az ország... Bővebben →

Október 20. – 234. nap

  Iz 17-18 Jövendölés Damaszkuszról 17 1Fenyegető jövendölés Damaszkusz ellen: Meglátjátok: Damaszkusz nem lesz többé város, hanem romhalmazzá válik. 2Örökre elhagyottak lesznek városai, és nyájak legelői. (A nyájak) tanyáznak majd bennük és nem kergeti el őket senki. 3Vége lesz Efraim erődjének, és Damaszkusz elveszti az uralmat. Arám maradéka úgy jár, mint Izrael fiainak dicsősége. A... Bővebben →

Október 19. – 233. nap

  Iz 15-16 Panaszének Moáb miatt 15 1Fenyegető jövendölés Moáb ellen: Azon az éjszakán, amikor Ár elpusztul, elesik Moáb. Azon az éjszakán, amikor Kir elpusztul, elesik Moáb. 2Fölmegy a nép Dibon templomához, fölmennek a magaslatokra sírni. Nebó hegyén és Medébában jajveszékel Moáb. Minden fej kopaszra van nyírva, minden szakáll levágva. 3Az utcáin szőrruhát viselnek, a... Bővebben →

Október 18. – 232. nap

  Iz 13-14 3. FENYEGETŐ JÖVENDÖLÉSEK AZ IDEGEN NÉPEK ELLEN Babilon ellen. 13 1Fenyegető jövendölés Babilon ellen, amelyet Izajás, Ámoc fia látott: 2Emeljetek zászlót a kopár hegyen, hallassatok csatakiáltást! Intsetek nekik kezetekkel, hadd vonuljanak be a fejedelmi kapun. 3Magam adtam parancsot megszentelt harcosaimnak. Én hívtam bősz haragomban bajnokaimat, s büszke csapataikat. 4Lám, zúgás hallatszik a... Bővebben →

Október 17. – 231. nap

  Iz 11-12 A Messiás 11 1Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. 2Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, 3s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint... Bővebben →

Október 16. – 230. nap

  Iz 9-10 Gyermek születik nekünk. 9 1A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 2Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. 3Mert terhes igáját, a vállára... Bővebben →

Október 15. – 229. nap

  Iz 7-8 Acház első figyelmeztetése. 7 1Júda királyának, Acháznak uralkodása idején, aki Jotamnak, Uzija fiának volt a fia, felvonult Jeruzsálem ellen Arám királya, Razon és Remaljahu fia, Pekach, Izraelnek a királya, hogy ostrom alá fogják, de nem tudták bevenni. 2Hírül vitték ezt Dávid házának s jelentették: „Arám már Efraimban táborozik.” Erre úgy megremegett a... Bővebben →

Október 14. – 228. nap

  Iz 5-6 Ének az Úr szőlőjéről 5 1Hadd énekeljem el barátomnak szőlője iránti szerelme énekét. A barátomnak volt egy szőlőskertje, termékeny domboldalon. 2Felásta földjét, a köveket kiszedte belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepére tornyot épített, és sajtót is vágott benne. Aztán várta, hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. 3Most hát Jeruzsálem... Bővebben →

Október 13. – 227. nap

  Iz 3-4 Zűrzavar Jeruzsálemben 3 1Igen, az Úr, a Seregek Ura megvon Jeruzsálemtől és Júdától minden támaszt. [Elveszi tőle a kenyeret és a vizet,] 2a hőst és a harcost, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént; 3a vezért és a nemes embert, a tanácsadót, a jövendőmondót és a varázsláshoz értőt. 4„És... Bővebben →

Október 12. – 226. nap

  Iz 1-2 Izajás jövendölése I. IZAJÁS KÖNYVÉNEK ELSŐ RÉSZE 1. BESZÉDEK A SZÍR–EFRAIMITA HÁBORÚ ELŐTTI ÉVEKBŐL Címzés. 1 1Izajásnak, Ámoc fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről, amelyet Júda királyainak: Uzijának, Jotamnak, Acháznak és Hiszkijának uralkodása idején látott. A hűtlen nép korholása 2Halljátok, egek és te, föld, figyelj, mert az Úr beszél: „Fiakat neveltem és naggyá... Bővebben →

Október 11. – 225. nap

  Eszt 9-10 A zsidók harca és győzelme. 9 1A tizenkettedik hónapban – ez Adar hónapja –, ennek tizenharmadik napján, amelyen a király parancsát és rendeletét végre kellett hajtani, ezen a napon a zsidók ellenségei remélték, hogy legyőzhetik őket, s épp az ellenkezője történt: a zsidók tiporták el ellenségeiket. 2Achasvéros király minden tartományában összegyűltek a... Bővebben →

Október 10. – 224. nap

  Eszt 7-8 Ámán Eszter lakomáján. 7 1A király és Ámán együtt voltak a lakomán Eszterrel. 2A király a lakoma második napján így szólt Eszterhez: „Mondd, mit kérsz, Eszter királyné? Teljesítem. Mit kívánsz? Országom felét is megkapod, ha kívánod.” 3Eszter királyné így válaszolt: „Ha valóban tetszésre találtam szemedben, ó király, s ha úgy tetszik neked,... Bővebben →

Október 9. – 223. nap

  Eszt 5-6 Eszter a király elé járul. 5 1aA harmadik napon, amikor befejezte imáját, letette szolgai ruháját és felöltötte minden ékességét. Amikor már tündöklött a szépségtől, és segítségül hívta a szabadító és mindent látó Istent, maga mellé vette két szolgálólányát. Az egyikre könnyedén rátámaszkodott, mintha kimerült lett volna a gyönyörtől, a másik pedig követte,... Bővebben →

Október 8. – 222. nap

  Eszt 3-4 3 1Ezek után az események után Achasvéros király kitüntette Ámánt, az Agag nemzetségből való Hamdata fiát: magas méltóságra emelte, s székét minden fejedelme fölé helyezte, aki csak udvarában volt. 2A király szolgái, akik a kapunál voltak, mind térdet hajtottak és leborultak előtte, mert így parancsolta a király. Mardokeus azonban nem hajtott térdet... Bővebben →

Október 7. – 221. nap

  Eszt 1-2 Eszter könyve BEVEZETÉS ESZTER KÖNYVÉHEZ Mardokeus álma. 1aAchasvéros nagykirály uralkodásának 2. évében, Niszán hónap első napján álmot látott Mardokeus, Jairnak a fia, (aki) Simi fia volt, az meg Kis fia. Benjamin törzséből származott, bSzuzában lakó zsidó ember volt, egy tekintélyes férfi, aki a királyi udvarban teljesített szolgálatot. cAzok közé az elhurcoltak közé... Bővebben →

Október 6. – 220. nap

  Jud 15-16 15 1Akik még sátraikban voltak és megtudták a történteket, elvesztették a fejüket. 2Félelem és rettegés fogta el őket, s nem mertek tovább ketten együtt maradni, hanem szétszéledtek. Ki-ki elmenekült a hegyvidék és a síkság ösvényein. 3Akik Betilua körül a hegyvidéken táboroztak, szintén elmenekültek. Izrael fiai – minden fegyverforgató ember – utánuk eredtek.... Bővebben →

Október 5. – 219. nap

  Jud 13-14 13 1Amikor már későre járt az idő, szolgái igyekeztek elmenni. Bagoasz eltessékelte urától, akik még ott voltak, aztán kívülről bezárta a sátrat. Nyugovóra tértek, mert mindnyájan fáradtak voltak, hiszen a lakoma sokáig tartott. 2Judit egyedül maradt a sátorban Holofernesszel, aki a bortól megrészegedve hevert az ágyán. 3Judit meghagyta szolgálójának, hogy legyen a... Bővebben →

Október 4. – 218. nap

  Jud 11-12 Judit és Holofernesz első találkozása. 11 1Holofernesz így szólt hozzá: „Bátorság, asszony, ne remegj szívedben! Én ugyanis sohasem tettem rosszat senkinek sem, ha készen volt rá, hogy szolgáljon Nebukadnezárnak, az egész föld királyának. 2Ha néped, amely a hegyvidéket lakja, nem vetett volna meg, nem emeltem volna lándzsát ellene. Ők akarták így! 3Nos,... Bővebben →

Október 3. – 217. nap

  Jud 9-10 Judit imája. 9 1Judit leborult arccal a földre, hamut szórt a fejére, s fölfedte a vezeklőruhát, amelyet viselt. Éppen az az óra volt, amikor Jeruzsálemben, az Isten templomában bemutatják az esti illatáldozatot. Judit hangosan könyörgött az Úrhoz. Így szólt: 2„Uram, atyámnak, Simeonnak Istene, akinek kardot adtál kezébe, hogy álljon bosszút az idegeneken,... Bővebben →

Október 2. – 216. nap

  Jud 7-8 Betilua ostroma. 7 1A következő napon Holofernesz parancsot adott egész seregének és összes segédcsapatának, hogy vonuljanak föl Betilua ellen, foglalják el a hegyvidék átkelőit és vegyék fel a harcot Izrael fiaival. 2Ezen a napon harcosai mind fölszedték a sátort. Seregének ereje százhúszezer gyalogosra és tizenkétezer lovasra rúgott, nem számítva a málháscsapatot. Azoknak... Bővebben →

Október 1. – 215. nap

  Jud 5-6 Haditanács Holofernesz táborában. 5 1Hírül vitték Holofernesznek, az asszír hadsereg főparancsnokának, hogy Izrael fiai ellenállásra készülnek, megszállták a hegyek hágóit, megerősítették a hegyek magaslatait és a síkságon akadályokat helyeztek el. 2Nagy haragra gerjedt, és összehívta Moáb összes főemberét, Ammon hadvezéreit, a partvidék minden szatrapáját. 3Így szólt hozzájuk: „Kánaán fiai, mondjátok meg, miféle... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑