Szeptember 30. – 214. nap

  Jud 3-4 3 1Ezért követeket küldtek, hogy kérjenek békét. Ezek így szóltak hozzá: 2„Szolgái vagyunk Nebukadnezárnak, a nagy királynak, és leborulunk előtted. Tégy velünk, amint tetszik. 3Majorjaink, egész földünk, vetéseink, nyájaink és gulyáink, bekerített karámaink mind szolgálatodra vannak. Használd őket, amint jónak látod. 4Városaink és lakóik szolgálatodra állnak. Gyere és bánj velük tetszésed szerint!”... Bővebben →

Szeptember 29. – 213. nap

  Jud 1-2 Judit könyve 1. NEBUKADNEZÁR HADJÁRATAI Nebukadnezár és Arfaxád. 1 1Nebukadnezár uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok fölött uralkodott Ninivében, a nagy városban. Abban az időben a médek fölött, Ekbatanában Arfaxád uralkodott, 2s három könyök széles és hat könyök hosszú, faragott kőkockákból falat épített Ekbatana köré. A fal magassága 70 könyök volt,... Bővebben →

Szeptember 28. – 212. nap

  Tób 13-14 Tobit hálaéneke. 13 1Erre Tobit így szólt: 2„Áldott legyen az élő Isten, mert uralma örökké tart. Mert büntet és kegyelmez, letaszít az alvilág mélységeibe, s felhoz a pusztulás helyéről – senki sem szabadulhat a kezéből. 3Dicsőítsétek, Izrael fiai, a pogány népek előtt! Mert ha szétszórt is benneteket közéjük, 4ott mutatta meg nektek... Bővebben →

Szeptember 27. – 211. nap

  Tób 11-12 Tobit visszanyeri látását. 11 1Mentek, míg a Ninivével átellenben fekvő Kaszerin közelébe nem értek. 2Akkor azt mondta Ráfael: „Tudod, milyen állapotban hagytuk otthon apádat. 3Menjünk előre, tegyük rendbe a házat, s feleséged a többiekkel majd utánunk jön.” 4El is mentek mind a ketten. [Azt is meghagyta neki az angyal, hogy az epét... Bővebben →

Szeptember 26. – 210. nap

  Tób 9-10 A lakodalom. 9 1Tóbiás akkor Ráfaelhez fordult: 2„Azarja testvér – mondta neki –, végy magadhoz négy szolgát és két tevét, és indulj el Rágesba! 3Menj el Gábaelhez, add át neki az elismervényt, és vedd át tőle a pénzt. Azonkívül hívd meg, hogy jöjjön el a lakodalmamra. 4Jól tudod, hogy apám számlálja a... Bővebben →

Szeptember 25. – 209. nap

  Tób 7-8 Tóbiás megkéri Sára kezét. 7 1Amikor Ekbatanába érkeztek, Tóbiás azt mondta: „Azarja testvér, vezess egyenesen Ráguel testvérünkhöz!” Az oda is vezette Ráguel házához, aki éppen az udvaron ült, a kapuban. Először ők köszöntek neki, az meg fogadta: „Üdvözöllek, testvéreim, Isten hozott benneteket!” Ezzel betessékelte őket házába, 2aztán azt mondta Ráguel a feleségének,... Bővebben →

Szeptember 24. – 208. nap

  Tób 5-6 Tóbiás kísérője. 5 1Tóbiás így felelt apjának, Tobitnak: „Apám, mindent megteszek, amit parancsolsz. 2De hogyan kérhetném el azt a pénzt, amikor ő sem ismer engem, s én sem ismerem őt. Milyen bizonyítékot adjak neki, hogy higgyen nekem, és visszaadja a pénzt? Aztán az utat sem tudom, amelyen Médiába kellene mennem.” 3Tobit ezt... Bővebben →

Szeptember 23. – 207. nap

  Tób 3-4 3 1Erre nagyot sóhajtottam és keserves sírásra fakadtam, majd ebbe a panaszos imába fogtam: 2„Igazságos vagy Uram! Tetteid igazságosak, s minden utad irgalom és hűség. Te vagy a világ bírája. 3Jussak hát eszedbe, Uram, tekints rám! Ne büntess bűneimért, sem tévelygéseimért, sem pedig atyám vétkeiért! Mert vétkeztünk színed előtt, 4megszegtük parancsaidat. Ezért... Bővebben →

Szeptember 22. – 206. nap

  Tób 1-2 Tóbiás könyve BEVEZETÉS TÓBIÁS KÖNYVÉHEZ Száműzetésben. 1 1Ez a könyv Tobit története, Tóbiel fiáé, aki Ananielnek volt a fia, az meg Gabael fiáé, Aduelé, Aziel nemzetségéből, Naftali törzséből. 2Szalmanasszárnak, az asszírok királyának idejében Tibéből fogságba hurcolták. Ez Galileának felső részén, Kádes-Naftalitól délre fekszik, Hacor fölött nyugatra és Sefattól északra. 3Én, Tobit, egész... Bővebben →

Szeptember 21. – 205. nap

  Neh 13 Elkülönülés az idegenektől. 13 1Abban az időben Mózes könyvéből olvastak fel a népnek. Ebben ezt találták megírva: Az ammonita és moábita sohasem léphet be az Isten közösségébe, 2mert nem fogadta Izrael fiait kenyérrel és vízzel, hanem fölbérelték ellene Bileámot, hogy átkozza meg őket, Istenünk azonban áldásra változtatta az átkot. 3Amikor a törvényt... Bővebben →

Szeptember 20. – 204. nap

  Neh 11-12 Jeruzsálem benépesítése… 11 1A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része meg sorsot vetett, hogy tízből egy ember Jeruzsálembe, a szent városba jöjjön lakni, a többi kilenc pedig maradjon a városokban. 2A nép áldotta azokat az embereket, akik önként ajánlkoztak, hogy Jeruzsálemben telepszenek le. 3Ezek a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben... Bővebben →

Szeptember 19. – 203. nap

  Neh 9-10 Engesztelő istentisztelet. 9 1Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján Izrael fiai összegyűltek, vezeklőruhát öltöttek, hamut szórtak a fejükre és böjtöltek. 2Izrael nemzetsége elkülönült az idegenek fiaitól. Odaálltak és megvallották bűneiket és atyáik tévelygéseit. 3[Odaálltak a helyükre, s a nap negyedrészében felolvastak az Úrnak, az ő Istenüknek törvénykönyvéből, aztán a nap egy másik negyedrészében... Bővebben →

Szeptember 18. – 202. nap

  Neh 7-8 7 1Amikor elkészült a fal, és föltettem a kapuszárnyakat, őröket (valamint énekeseket és levitákat) állítottam a kapukhoz. 2Jeruzsálem kormányzását testvéremre, Hananira bíztam és a vár parancsnokára, Hananjára, mert ő a többinél is hűségesebb és istenfélőbb ember volt. 3Így szóltam hozzájuk: „Jeruzsálem kapui ne legyenek nyitva addig, amíg a nap melegen nem tűz,... Bővebben →

Szeptember 17. – 201. nap

  Neh 5-6 Súlyos bajok Nehemiás idejében. 5 1A nép és az asszonyok hangos panaszra fakadtak zsidó testvéreik ellen. 2Némelyek ezt mondták: „Zálogba kell adnunk fiainkat és lányainkat, hogy gabonát szerezhessünk, ehessünk és életben maradjunk.” 3Mások így szóltak: „Mezeinket, szőleinket, házainkat kell elzálogosítani, hogy gabonához jussunk az éhínség idején.” 4Voltak, akik így beszéltek: „Kölcsönt kell... Bővebben →

Szeptember 16. – 200. nap

  Neh 3-4 A várfal építőinek jegyzéke. 3 1Eljasib, a főpap és testvérei, a papok nekiláttak és fölépítették a Juh-kaput. Megerősítették gerendákkal, aztán elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait, és folytatták az építést egészen a Hananeel-toronyig. 2Mellettük a jerikóiak építettek, aztán Imri fia, Zakkur épített, 3Hasszenua fiai a Hal-kaput építették, megerősítették gerendákkal, elhelyezték a... Bővebben →

Szeptember 15. – 199. nap

  Neh 1-2 Nehemiás könyve Nehemiás hazatérése Júdeába. 1 1Nehemiásnak, Hakalja fiának szavai. Amikor Artaxerxész király huszadik évének Kiszlév hónapjában Szuza várában voltam, 2fölkeresett egyik testvérem, Hanani, Júdeába való emberekkel. Érdeklődtem tőlük a zsidók felől, a fogságtól megmenekült maradék és Jeruzsálem felől. 3Így válaszoltak nekem: „Akik a fogságot elkerülték s ott maradtak abban a tartományban,... Bővebben →

Szeptember 14. – 198. nap

  Ezd 9-10 Ezdrás küzdelme a vegyesházasság ellen. 9 1Amikor ezekkel elkészültek, elém járultak a főemberek, és így szóltak: „Izrael népe, a papok és a leviták nem különültek el a földnek undokságaiba süllyedt népeitől, a kánaániaktól, hettitáktól, perizitáktól, jebuzitáktól, ammonitáktól, moábitáktól, egyiptomiaktól és amoritáktól. 2Ehelyett lányaik közül vettek maguknak és fiaiknak feleséget, s így a... Bővebben →

Szeptember 13. – 197. nap

  Ezd 7-8 II. EZDRÁS MŰKÖDÉSE Ezdrás hazatérése. 7 1Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia, (aki) Azarja fia volt, az Hilkija fia, 2az Sallum fia, az Cádok fia, az Achitub fia, 3az Amarja fia, az Azarja fia, az Merajot fia, 4az Zerahja fia, az Uzzi fia, az... Bővebben →

Szeptember 12. – 196. nap

  Ezd 5-6 A templom építése (520–515) 5 1Akkor a próféták, Aggeus és Iddó fia, Zakariás prófétálni kezdtek a júdeai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének a nevében, aki fölöttük volt. 2Erre Sealtiel fia, Zerubbábel és Joszadak fia, Jesua munkához láttak, és újra elkezdték építeni az Isten házát Jeruzsálemben. Az Isten prófétái mellettük álltak és biztatták... Bővebben →

Szeptember 11. – 195. nap

  Ezd 3-4 Az istentisztelet visszaállítása. 3 1Amikor elérkezett a hetedik hónap, s Izrael fiai már városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt Jeruzsálemben. 2Joszadak fia, Jesua és testvérei, a papok, valamint Sealtiel fia, Zerubbábel és testvérei hozzáfogtak és fölépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égőáldozatot mutassanak ott be, amint meg van írva Mózesnek, az... Bővebben →

Szeptember 10. – 194. nap

  Ezd 1-2 Ezdrás könyve I. HAZATÉRÉS ÉS A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTÉSE BEVEZETÉS EZDRÁS ÉS NEHEMIÁS KÖNYVEIHEZ Cirusz rendelete. 1 1Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban is – egész birodalmában: 2„Ezt mondja Cirusz, a... Bővebben →

Szeptember 9. – 193. nap

  2Krón 35-36 A pászka ünnepének előkészítése. 35 1Majd Jozija pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. Az első hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. 2A papokat kirendelte teendőik elvégzésére, és buzdította őket a templomi szolgálat ellátására. 3A levitákat pedig, akik egész Izraelt szokták tanítani, és akiket az Úrnak szenteltek, felszólította: „A szent ládát... Bővebben →

Szeptember 8. – 192. nap

  2Krón 33-34 3. MANASSZE ÉS ÁMON ISTENTELEN URALMA Manassze szembefordul atyja művével. 33 1Manassze tizenkét éves korában lépett a trónra, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, ami gonosz az Úr szemében, azoknak a népeknek borzalmas szokása szerint, akiket az Úr elűzött Izrael fiai elől. 3Ismét fölépítette a magaslatokat, amelyeket atyja, Hiszkija lerombolt, oltárokat... Bővebben →

Szeptember 7. – 191. nap

  2Krón 31-32 A bálványozás megszüntetése. 31 1Mindezek befejeztével Izrael fiai, akik csak jelen voltak, mind kivonultak Júda városaiba, aztán teljesen összetörték az emlékoszlopokat, összezúzták a bálványokat, elpusztították a magaslatokat és az oltárokat egész Júdában és Benjaminban, sőt Efraimban és Manasszéban is, teljes eredménnyel. Majd Izrael fiai valamennyien visszatértek a városaikba, mindenki a maga birtokára.... Bővebben →

Szeptember 6. – 190. nap

  2Krón 29-30 2. A NAGY MEGÚJULÁS HISZKIJA IDEJÉBEN Hiszkija trónra lépése. 29 1Hiszkija huszonöt éves korában lépett trónra, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának Abija volt a neve és Zecharja leánya volt. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, egészen úgy, ahogy atyja, Dávid tette. A templom megtisztítása. 3Uralkodásának első esztendejében és első hónapjában... Bővebben →

Szeptember 5. – 189. nap

  2Krón 27-28 Jotam uralma. 27 1Jotam huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Cádok lánya volt, Jerusa volt a neve. 2Mindenben azt tette, ami helyes az Úr szemében, ahogy atyja, Uzija is tette, csak az Úr templomába nem ment be. A nép azonban még mindig gonosz volt. 3Ő... Bővebben →

Szeptember 4. – 188. nap

  2Krón 25-26 6. AKIK FÉL SZÍVVEL SZOLGÁLTÁK AZ URAT Amacja hallgat a törvényre és a prófétai szóra. 251Amacja huszonöt éves korában lett király, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki jeruzsálemi volt, Jehoaddán volt a neve. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, de nem egész szívvel. 3Mihelyt megerősödött kezében a királyi hatalom, megölette azokat a... Bővebben →

Szeptember 3. – 187. nap

  2Krón 23-24 Jehojada főpap trónra segíti Joást. 23 1A hetedik esztendőben Jehojada elég erősnek érezte magát. Maga mellé vette a százas csoportok vezetőit: Azarjahut, Jerochám fiát, Jismaelt, Jehochanán fiát, Azarjahut, Obed fiát, Maaszejahut, Adajahu fiát, meg Elisafátot, Zikri fiát, és szövetséget kötött velük. 2Ezek aztán bejárták Júdát, összegyűjtötték a levitákat és Izrael családfőit Júda... Bővebben →

Szeptember 2. – 186. nap

  2Krón 21-22 21 1Amikor aztán Jehosafát megtért atyáihoz, Dávid városában temették el, atyái mellé. A fia, Jorám lett helyette a király. 5. ISTENTELEN KIRÁLYOK URALKODÁSA Jorám uralkodásának kezdete. 2A testvérei, vagyis Jehosafát fiai Azarja, Jechiel, Zecharjahu, Azarjahu, Michael és Sefatjahu voltak. Mindezek Jehosafátnak, Júda királyának voltak a fiai. 3Atyjuk sok ajándékot adott nekik ezüstben,... Bővebben →

Szeptember 1. – 185. nap

  2Krón 19-20 19 1Jehosafát, Júda királya, épségben visszatért Jeruzsálembe a palotájába. 2Jehu látóember, Hanani fia elébe ment és figyelmeztette Jehosafát királyt: „Hát te gonosztevőt segítesz és azokkal barátkozol, akik az Urat gyűlölik? Ezért magadra vontad az Úr haragját! 3De jócselekedeteket is talál benned, mivel eltávolítottad a bálványokat és szíved az Úr követésére hajlik.” Jehosafát... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑