Január 28. – 334. nap

  Jón 1-2 Jónás könyve Jónás szembeszegül az isteni paranccsal. 11Az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amittai fiához: 2„Kelj útra, menj el Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd neki, hogy gonoszsága színem elé jutott.” 3Jónás el is indult, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr színe elől. Lement Jaffába, és talált is egy hajót, amely Tarsisba készült. Megfizette az... Bővebben →

Január 27. – 333. nap

  Abd 1 Abdiás könyve Címzés és bevezetés Abdiás látomása Edomról 11Üzenetet kaptam az Úrtól, hírvivő érkezett a népek közé: „Fel! Támadjuk meg ezt a népet! Harcra fel!” Jövendölés Edom ellen Ezt mondja az Úr, az Isten: 2Nézd, kicsivé teszlek a népek között, s nagyon megvetett leszel. 3Megcsalt szíved kevélysége, téged, aki a sziklák repedéseiben lakol, aki... Bővebben →

Január 26. – 332. nap

  Ám 7-9 III. A LÁTOMÁSOK Az első látomás: a sáskák 71Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Amikor a fű sarjadni kezdett, lám, sáskák érkeztek, nagy sáskák, miután a király lekaszált. 2Amikor az ország zöld mezejét pusztították, így szóltam: „Uram, Isten, kérlek, irgalmazz! Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?” 3És az Úr megkönyörült. „Nem fog... Bővebben →

Január 25. – 331. nap

  Ám 5-6 Izrael siratása 51Halljátok ezt a szózatot, ezt a siratóéneket, amelyet rólatok mondok, Izrael háza! 2Elbukott, többé nem kel föl Izrael szűz leánya. Elterült a földjén, nincs, aki fölemelje. 3Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött. A... Bővebben →

Január 24. – 330. nap

  Ám 3-4 II. FIGYELMEZTETÉS IZRAEL SZÁMÁRA Kiválasztás és büntetés. 31Halljátok az ítéletet, amelyet az Úr kimondott rátok, Izrael fiai, azokra a nemzetségekre, amelyeket felhoztam Egyiptom földjéről: 2A föld nemzetségei közül nem ismertem mást, csak titeket; ezért megtorlom rajtatok minden gonoszságtokat. A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni 3Jár-e együtt két ember, ha nem értenek egyet? 4Nem akkor... Bővebben →

Január 23. – 329. nap

  Ám 1-2 Ámosz könyve Címzés. 11Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelről látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt. Bevezetés 2Ezt mondja: Az Úr szózata zeng a Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. Gyászolnak a pásztorok legelői, kiszáradt a Kármel orma. I.... Bővebben →

Január 22. – 328. nap

  Joel 3-4 II. AZ ÚJ KORSZAK ÉS AZ ÚR NAPJA A Lélek kiáradása 31„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. 2Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban. 3Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat. 4A nap elsötétedik, a... Bővebben →

Január 21. – 327. nap

  Joel 1-2 Joel könyve 11Szózat, amelyet az Úr Joelhez, Petuel fiához intézett. I. A SÁSKAJÁRÁS CSAPÁSA A) Siralom az ország pusztulása felett 2Halljátok ezt, vének, figyeljetek mindnyájan, ti lakói az országnak! Történt-e hasonló napjaitokban, vagy atyáitok napjaiban? 3Mondjátok el fiaitoknak, s fiaitok az ő fiainak, azok meg az újabb nemzedéknek. 4Megette a sáska, amit a gázám... Bővebben →

Január 20. – 326. nap

  Oz 13-14 A bálványimádás büntetése 131Amikor Efraim szólt, félelem támadt; nagy tekintélye volt Izraelben, de vétkezett Baállal, és elpusztult.2S még mindig tovább vétkeznek: öntött szobrot készítenek maguknak ezüstjükből a bálványok mintájára – kézművesek alkotása! Így szólnak hozzájuk: „Áldozzatok nekik!” Borjakat csókolgatnak az emberek. 3Ezért olyanok lesznek, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, amely... Bővebben →

Január 19. – 325. nap

  Oz 11-12 Az Úr számon kéri a nép szeretetlenségét 111Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. 2De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőlem: Baáloknak áldoztak, bálványoknak gyújtottak jó illatot.3Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam; mégsem ismerték el, hogy a gondjukat viseltem. 4Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet... Bővebben →

Január 18. – 324. nap

  Oz 9-10 A fogság szenvedései. 91Ne örülj, Izrael, ne vigadj, mint a nemzetek. Mert hűtlen lettél Istenedhez, jobban szeretted a paráznaság díját a gabonaszérűn. 2Szérű, sajtó nem táplálja, s az újbor megcsalja őket. 3Nem lakhatnak többé az Úr földjén, Efraim Egyiptomba fog visszatérni, Asszíriában esznek majd tisztátalan étket. 4Nem áldoznak többé bort az Úrnak, nem mutatják be... Bővebben →

Január 17. – 323. nap

  Oz 7-8 71Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamaria gonoszsága: hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kinn meg rablók járnak. 2Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem; tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt. Összeesküvők uralma 3Bűneikkel örvendeztetik meg a királyt, hazugságaikkal a fejedelmeket. 4Felhevültek mindnyájan, tüzesek, mint a kemence, amelynek tüzét nem szítja már... Bővebben →

Január 16. – 322. nap

  Oz 5-6 A papok, a vezetők és a király a népet romlásba döntik 5 1Halljátok, papok, figyelj, Izrael háza; hallgass ide, királyi ház, mind, akik a jogrend őrei vagytok! Kelepcévé lettetek Micpában, kifeszített hálóvá fenn a Táboron. 2Mélyre süllyedtek gonoszságukban, ezért megbüntetem őket. 3Efraimot jól ismerem, Izrael nincs rejtve előttem: igen, paráználkodtál, Efraim, Izrael bemocskolta magát. 4Tetteik miatt... Bővebben →

Január 15. – 321. nap

  Oz 3-4 Ozeás újra magához veszi a hűtlen asszonyt. 3 1Az Úr később így szólt hozzám: „Menj el újra és szeress egy olyan asszonyt, akinek szeretője van és házasságtörő; úgy, ahogy az Úr szereti Izrael fiait, noha más istenekben bizakodnak, és szeretik a mazsolás kalácsot.” 2Meg is szereztem magamnak tizenöt ezüstért és másfél mérő árpáért. 3Azután így... Bővebben →

Január 14. – 320. nap

    Oz 1-2 Ozeás könyve Címzés. 11Az Úr szózatot intézett Ozeáshoz, Beeri fiához, Uzija, Jotam, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében, s Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében. I. OZEÁS HÁZASSÁGA A HÁZASSÁG JELKÉPES ÉRTELME Ozeás házassága és gyermekei. 2Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak: „Menj, végy feleségül egy parázna... Bővebben →

Január 13. – 319. nap

  Dán 11-12 11 1egyetlen pártfogóm, aki erős kézzel segít és támogat engem. 2Most az igazságot hirdetem neked: A görög–perzsa háború. 2Nézd, még három király kerül uralomra Perzsiában; a negyedik nagyobb gazdagságra tesz szert, mint az összes többi. Amikor gazdagsága által hatalmassá lesz, harcba száll Jáván minden országa ellen. 3Majd egy hatalmas király támad: hatalmas ország fölött fog... Bővebben →

Január 12. – 318. nap

  Dán 9-10 3. LÁTOMÁS A HETVEN ÉVHÉTRŐL Dániel bűnbánó imádsága. 91Első éve volt annak, hogy Achasvéros fia, a médek nemzetségéből való Dárius a káldeusok birodalma fölött uralkodott. 2Uralkodásának első esztendejében, én, Dániel, megértettem a szent könyvekből, hogy annyi évnek kell elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által előre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven évig... Bővebben →

Január 11. – 317. nap

  Dán 7-8 II. JELKÉPES LÁTOMÁSOK 1. A NÉGY VADÁLLAT Látomás a négy vadállatról. 71Baltazárnak, Bábel királyának 1. esztendejében Dániel álmot látott fekvőhelyén; látomás jelent meg szeme előtt. Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. 3A tengerből négy hatalmas vadállat... Bővebben →

Január 10. – 316. nap

  Dán 5-6 5. BALTAZÁR KIRÁLY LAKOMÁJA Baltazár lakomát rendez. 51Baltazár király nagy lakomát rendezett főembereinek – szám szerint ezren voltak –, és ezer ember előtt itta a bort. 2A bortól ittasan Baltazár megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany­ és ezüstedényeket, amelyeket apja, Nebukadnezár elhozott a jeruzsálemi templomból. Az volt a szándéka, hogy abból igyanak... Bővebben →

Január 9. – 315. nap

  Dán 3-4 3. NEBUKADNEZÁR ARANYSZOBRA Nebukadnezár aranyszobrot állíttat. 31Nebukadnezár király aranyszobrot készíttetett. Magassága hatvan könyök volt, szélessége pedig hat könyök. Dura mezején, Bábel tartományában állíttatta fel. 2Aztán követeket küldött a király, hogy hívják össze a satrapákat, helytartókat, kormányzókat, tanácsosokat, kincstárosokat, bírákat és jogtudósokat és a tartományok összes főembereit, jöjjenek a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár készíttetett. 3A... Bővebben →

Január 8. – 314. nap

  Dán 1-2 Dániel könyve I. TÖRTÉNETI RÉSZ 1. DÁNIEL IFJÚSÁGA Nebukadnezár hadjárata Jeruzsálem ellen. 11Jojakim júdeai király uralkodásának harmadik esztendejében Nebukadnezár, Bábel királya felvonult Jeruzsálem ellen, és ostrom alá fogta. 2Az Úr kezébe adta Jojakimot, Júda királyát és a templom edényeinek egy részét. Sineár földjére vitte őket, s az edényeket istenének templomában helyezte el. Dániel... Bővebben →

Január 7. – 313. nap

  Ez 47-48 A templomból fakadó forrás. 471Visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé. 2Kivitt azután az északi kapun és körülvezetett kívülről egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz,... Bővebben →

Január 6. – 312. nap

  Ez 45-46 Az ország felosztása. Az Úr része. 451Amikor sorshúzás útján felosztjátok az országot, különítsetek el egy szent részt a földből mint szent adományt az Úr számára. Hossza huszonötezer és szélessége húszezer mérték legyen. Ez a terület egész kiterjedésében legyen szent. 2Ebből a szentélyhez tartozzék egy ötszázszor ötszáz mértéknyi négyszög és ötven könyöknyi térség legyen... Bővebben →

Január 5. – 311. nap

  Ez 43-44 Az Úr dicsősége bevonul az új templomba. 431Aztán elvitt a kelet felé néző kapuhoz. 2És lám, Izrael Istenének dicsősége bevonult kelet felől. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, és fönségétől tündöklött a föld. 3A jelenés, amit láttam, hasonló volt ahhoz, amelyet akkor láttam, amikor eljött, hogy elpusztítsa a várost, mint az a... Bővebben →

Január 4. – 310. nap

  Ez 41-42 A szentély. 411Ezután a templomba vitt, és megmérte a pilléreket: hat könyök volt a szélességük az egyik oldalon és hat könyök a másik oldalon. 2A bejárat szélessége: tíz könyök, a bejárat oldalfalai: öt könyök az egyik oldalon és öt könyök a másik oldalon. Hosszát is megmérte: negyven könyök, és a szélessége: húsz könyök.... Bővebben →

Január 3. – 309. nap

  Ez 39-40 391Te meg, emberfia, jövendölj Góg ellen! Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Ellened fordulok Góg, Mesek és Tubal fejedelme. 2Idehívlak és elővezetlek, felvonultatlak messze északról, és Izrael hegyeire hozlak. 3Akkor aztán kiütöm bal kezedből az íjat, és kiejtetem veled jobbodból a nyilakat. 4Izrael hegyén esel majd el, te és egész sereged, a veled... Bővebben →

Január 2. – 308. nap

  Ez 37-38 Látomás a csontokkal teli mezőről. 371Az Úr keze fölöttem volt; és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal.2Körbevezettek köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen ki voltak száradva.3Így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?” Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod.”4Ekkor... Bővebben →

Január 1. – 307. nap

  Ez 35-36 Jövendölés Edom hegyei ellen. 351Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, fordulj Szeir hegysége felé és jövendölj ellene! 3Így beszélj hozzá: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, ellened fordulok, Szeir hegysége, kinyújtom ellened kezemet és kietlen pusztasággá változtatlak, 4városaidat meg romhalmazzá teszem. Pusztává leszel, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. 5Mivel örökös ellenség voltál, és... Bővebben →

December 31. – 306. nap

  Ez 33-34 III. JERUZSÁLEM OSTROMA ALATT ÉS UTÁN A próféta felelőssége. 331Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, szólj néped fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely országra kardot szabadítok, és ennek az országnak a lakói kiválasztanak maguk közül egy férfit és megteszik őrnek, 3ez mihelyt meglátja, hogy kard közelít az országra, rögvest megfújja a kürtöt, és... Bővebben →

December 30. – 305. nap

  Ez 31-32 A cédrus, Egyiptom hatalmának jelképe. 311A 11. esztendőben, a harmadik hónapban, a hónap első napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:2Emberfia, mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának és egész népének: Nagyságodban ki mérhető hozzád? 3Lám, a Libanon cédrusához vagy hasonló, amely szép ágazatú, dús lombozatú, magas növésű, a koronája a felhőkig ér. 4Vizek... Bővebben →

December 29. – 304. nap

  Ez 29-30 Egyiptom ellen. 291A 10. esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap tizenkettedik napján az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2Emberfia, fordulj a fáraó, Egyiptom királya felé, és jövendölj ellene és egész Egyiptom ellen!3Beszélj és mondd meg neki: Ezt mondja az Úr, az Isten: Fáraó, nézd, ellened fordulok, Egyiptom királya! Te nagy krokodil, aki... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑