Rövidítések

 

Ószövetség

Újszövetség

Ter  Teremtés könyve Mt Máté evangéliuma
Kiv  Kivonulás könyve Mk Márk evangéliuma
Lev  Leviták könyve Lk Lukács evangéliuma
Szám Számok könyve Jn János evangéliuma
MTörv Második Törvénykönyv ApCsel Apostolok Cselekedetei
Józs Józsue könyve Róm Rómaiaknak írt levél
Bír Bírák könyve 1Kor Korintusiaknak írt I. levél
Rut Rut könyve 2Kor Korintusiaknak írt II. levél
1Sám Sámuel I. könyve Gal Galatáknak írt levél
2Sám Sámuel II. könyve Ef Efezusiaknak írt levél
1Kir Királyok I. könyve Kol Kolosszeieknek írt levél
2Kir Királyok II. könyve Kol Kolosszeieknek írt levél
1Krón Krónikák I. könyve 1Tesz Tesszalonikaiaknak írt I. levél
2Krón Krónikák II. könyve 2Tesz Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Ezd Ezdrás könyve 1Tim Timóteusnak írt I. levél
Neh Nehemiás könyve 2Tim Timóteusnak írt II. levél
Tób Tóbiás könyve Tit Titusznak írt levél
Jud Judit könyve Filem Filemonnak írt levél
Esz Eszter könyve Zsid Zsidóknak írt levél
1Mak Makkabeusok I. könyve Jak Szent Jakab levele
2Mak Makkabeusok II. könyve 1Pt Szent Péter I. levele
Jób Jób könyve 1Jn Szent János I. levele
Zsolt Zsoltárok könyve 2Jn Szent János II. levele
Péld Példabeszédek könyve 3Jn Szent János III. levele
Préd Prédikátor könyve Júd Szent Júdás levele
Én Énekek éneke Jel Jelenések könyve
Bölcs Bölcsesség könyve
Sir Sirák fia könyve
Iz Izajás könyve
Jer Jeremiás könyve
Siral Siralmak könyve
Bár Báruk könyve
Ez Ezekiel könyve
Dán Dániel könyve
Oz Ozeás könyve
Jo Joel könyve
Ám Ámosz könyve
Abd Abdiás könyve
Jón Jónás könyve
Mik Mikeás könyve
Náh Náhum könyve
Hab Habakuk könyve
Szof Szofoniás könyve
Agg Aggeus könyve
Zak Zakariás könyve
Mal Malakiás könyve

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑