Július 31. – 153. nap

  2Kir 7-8 7 1Elizeus így válaszolt:„Halld az Úr szavát! Ezt mondja az Úr: Holnap ebben az időben Szamária kapujánál egy szea lisztlángnak egy sékel lesz az ára, s két szea árpának szintén egy sékel.” 2A fegyverhordozó, akinek a karjára a király támaszkodott, azt felelte Elizeusnak: „Ha ablakot vág is az Úr az égen, még... Bővebben →

Július 30. – 152. nap

  2Kir 5-6 Naamán meggyógyítása. 5 1Naamán, Arám királya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának, mert általa adott az Úr győzelmet Arámnak. De ez az ember leprás volt. 2Az arámiak egyszer kivonultak portyázni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Naamán felesége szolgálatába került. 3S így szólt asszonyához: „Ha uram a... Bővebben →

Július 29 – 151. nap

  2Kir 3-4 2. HÁBORÚ MOÁB ELLEN Jorám uralmának első szakasza Izraelben (852–841). 3 1Acháb fia, Jorám, Júda királyának, Jehosafátnak 18. esztendejében lett Szamáriában Izrael királya, és tizenkét évig uralkodott. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, de azért nem úgy, mint apja vagy mint anyja. Ő ugyanis lerombolta Baál oszlopait, amelyeket apja emelt.... Bővebben →

Július 28. – 150. nap

  2Kir 1-2 A Királyok második könyve 1 1Acháb halála után Moáb elszakadt Izraeltől. 2Achaszja pedig Szamáriában a rácson át leesett a tetőről, és betegen feküdt. Ezért követeket küldött ezzel a megbízatással: „Menjetek, kérdezzétek meg Baál-Zebubot, Ekron istenét, vajon felépülök-e bajomból?” 3Az Úr angyala azonban így szólt a tisbei Illéshez: „Indulj, menj eléje Szamária királya... Bővebben →

Július 27. – 149. nap

  1Kir 21-22 4. NABOT SZŐLEJE Nabot vonakodása. 21 1Ezek után az események után történt: Nabotnak, a jiszreelitának volt egy szőlőskertje Achábnak, Szamária királyának a palotája mellett. 2Acháb beszélt Nabottal. Így szólt hozzá: „Engedd át nekem a szőlőskertedet, hogy veteményeskertül szolgáljon nekem; egész közel fekszik házamhoz. Adok érte egy jobb szőlőskertet, vagy ha úgy tetszik... Bővebben →

Július 26. – 148. nap

  1Kir 19-20 2. ILLÉS A HÓREBEN A Hórebre vezető úton. 19 1Acháb mind elbeszélte Izebelnek, amit Illés végbevitt, az egész történetét annak, ahogyan sorra megölette a prófétákat. 2Erre Izebel hírvivőt küldött Illéshez: Ezt üzente neki: „Ezt és ezt tegyék velem az istenek, ha holnap ebben az órában hasonlóvá nem teszem életedet ezek egyikének az... Bővebben →

Július 25. – 147. nap

  1Kir 17-18 V. ILLÉS MŰKÖDÉSE 1. A NAGY SZÁRAZSÁG A csapás bejelentése. 17 1A gileádi Tisbéből való Illés, a tisbei így szólt Achábhoz: „Amint igaz, hogy él az Úr, Izrael Istene, akinek a szolgálatában állok: ezekben az években ne hulljon se harmat, se eső, csak az én szavamra.” A Kerit-pataknál. 2Azt mondta neki az... Bővebben →

Július 24. – 146. nap

  1Kir 15-16 Abijam uralma Júdában (913–911). 15 1Nebat fiának, Jerobeám királynak 18. esztendejében Abijam lett a király. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Maachának hívták és Absalomnak volt az egyik lánya. 3Ő is utánozta apja bűneit, amelyeket az előtte elkövetett, szíve nem volt maradéktalanul az Úré, mint őséé, Dávidé. 4De Dávidra való tekintettel az Úr,... Bővebben →

Július 23. – 145. nap

  1Kir 13-14 A bételi oltár elítélése. 13 1Az Úr parancsára Isten egyik embere Júdából Bételbe érkezett, épp akkor, amikor Jerobeám az oltárnál állt, hogy áldozatot mutasson be. 2S az Úr parancsára e szavakat kiáltotta oda az oltár felé: „Oltár, oltár! Ezt mondja az Úr: Lám, fiú születik Dávid házának, Jozija lesz a neve; feláldozza... Bővebben →

Július 22. – 144. nap

  1Kir 11-12 4. SALAMON URALMÁNAK ÁRNYOLDALAI Salamon feleségei. 11 1Salamon király számtalan idegenből való asszonyt szeretett, mégpedig a fáraó lányán kívül moábita, ammonita, edomita, szidóni és hettita asszonyokat, 2tehát pogány népből valókat is, akikről az Úr azt mondta Izrael fiainak: „Ne adjátok össze velük magatokat, s ők se házasodjanak össze veletek, mert elcsábítják szíveteket,... Bővebben →

Július 21. – 143. nap

  1Kir 9-10 Újabb látomás. 9 1Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és megvalósította minden más tervét is, amit csak akart s amihez csak kedve volt, 2történt, hogy az Úr másodszor is megjelent Salamonnak, ahogy Gibeonban megjelent. 3Így szólt hozzá az Úr: „Meghallgattam imádat és könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál.... Bővebben →

Július 20. – 142. nap

  1Kir 7-8 Salamon palotája. 7 1Saját palotáját Salamon tizenhárom évig építette, míg egészen be nem fejezte palotáját. 2A libanoni erdei palotát 100 könyök hosszúra, 50 könyök szélesre, 30 könyök magasra, s négy cédrusfa oszlopsorra építette, az oszlopokra pedig cédrusfa oszlopfőket helyezett. 3Az oszlopokon nyugvó övgerendák fölött cédrusfával fedték be (a palotát). 4A gerendázatot három... Bővebben →

Július 19. – 141. nap

  1Kir 5-6 5 1Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra a folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki és alattvalói voltak Salamonnak, amíg csak élt. 2Salamon napi szükséglete 30 kor lisztlángot és 60 kor simalisztet tett ki, 3továbbá 10 hízómarhát és 20 ridegmarhát, végül 100 juhot, nem számítva a szarvasokat, gazellákat,... Bővebben →

Július 18. – 140. nap

1Kir 3-4 II. SALAMON DICSŐSÉGES URALMA 1. A BÖLCS SALAMON Bevezetés. 3 1Salamon rokonságba került a fáraóval, Egyiptom királyával; elvette a fáraó lányát, és Dávid városába vitte, míg föl nem építette palotáját, az Úr templomát meg Jeruzsálem körül a falat. 2A nép még a magaslatokon mutatta be az áldozatot, mert egészen addig nem építettek házat... Bővebben →

Július 17. – 139. nap

  1Kir 1-2 A Királyok első könyve I. DÁVID UTÓDAI A TRÓNON BEVEZETÉS A KIRÁLYOK KÖNYVÉHEZ Dávid öregsége, Adonija mesterkedése. 1 1Dávid király éltes öreg lett; hiába burkolták takaróba, nem tudott fölmelegedni. 2Szolgái ezért így szóltak hozzá: Kell keresni urunknak és királyunknak egy fiatal leányt, aki szolgálatába áll a királynak, és gondját viseli. Ha kebleden... Bővebben →

Július 16. – 138. nap

  2Sám 23-24 Dávid utolsó szavai. 23 1Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzőjéé; 2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen. 3Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve... Bővebben →

Július 15. – 137. nap

  2Sám 21-22 V. KIEGÉSZÍTÉS A nagy éhínség és Saul utódainak kiirtása. 21 1Dávid idejében három egymás utáni esztendőn át éhínség uralkodott. Dávid megkérdezte az Urat, s az Úr ezt mondta: „Vérnek bűne nehezedik Saulra és házára, mert megölte a gibeonitákat.” 2Erre a király hívatta a gibeonitákat és megkérdezte őket. A gibeoniták nem tartoztak Izrael... Bővebben →

Július 14. – 136. nap

  2Sám 19-20 Dávid fájdalma. 19 1Dávid megrendült. Fölment a kapu fölötti szobába és sírt. Elcsukló hangon így siránkozott: „Fiam, Absalom! Fiam, fiam Absalom! Ó, bár én haltam volna meg helyetted!” 2Jelentették Joábnak: „A király sír és jajgat Absalom miatt.” 3Így azon a napon gyászra fordult a győzelem az egész sereg számára, mert a sereg... Bővebben →

Július 13. – 135. nap

2Sám 17-18 Husai kijátssza Achitofel tanácsát. 17 1Achitofel azt mondta Absalomnak: „Ki szeretnék magamnak választani tizenkétezer embert, aztán útra kelnék, hogy még az éjszaka nyomába eredjek Dávidnak. 2Rajtaütök, amikor fáradt, s a keze erőtlen, és rémületbe ejtem. Erre az egész nép, amely vele tart, elmenekül. Akkor a királyra támadok, 3és visszahozom neked az egész népet,... Bővebben →

Július 12. – 134. nap

  2Sám 15-16 Absalom ármánykodásai. 15 1Ezután történt, hogy Absalom szerzett magának harci szekereket, lovakat és ötven embert, fullajtárnak. 2Aztán Absalom reggelente korán fölkelt, és kiállt a kapu felé vivő út mentére. S amikor valaki, akinek peres ügye volt, a király ítélőszéke elé igyekezett, magához szólította és megkérdezte: „Honnan, melyik városból jössz?” Ha így válaszolt:... Bővebben →

Július 11. – 133. nap

  2Sám 13-14 Amnon meggyalázza húgát, Támárt. 13 1Ezután a következők történtek: Dávid fiának, Absalomnak volt egy szép húga, Támárnak hívták. Dávidnak a fia, Amnon beleszeretett. 2S Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy egészen belebetegedett. Érintetlen lány volt ugyanis, így Amnon lehetetlennek találta, hogy hozzá közeledjék. 3De Amnonnak volt egy barátja. Jonadabnak hívták, s Dávid... Bővebben →

Július 10. – 132. nap

2Sám 11-12 A második hadjárat az ammoniták ellen; Dávid bűne. 11 1Egy évre rá, abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak szállni, Dávid elküldte Joábot és vele a testőrségét, és egész Izraelt. Lemészárolták az ammonitákat, és megostromolták Rabbát. Maga Dávid Jeruzsálemben maradt. 2Az egyik nap estefelé történt, hogy Dávid fölkelt fekvőhelyéről és fölment királyi... Bővebben →

Július 9. – 131. nap

  2Sám 9-10 3. DÁVID UTÓDAI Dávid nagylelkűsége Jonatán fia iránt. 9 1Dávid megkérdezte: „Van-e még valaki, aki életben maradt Saul házából? Mert akkor Jonatánra való tekintettel jót teszek vele.” 2Volt Saul házában egy szolga; Cibának hívták. Ezt Dávid elé idézték, s a király megkérdezte tőle: „Ciba vagy?” „Igen, szolgálatodra!” – felelte. 3A király tovább... Bővebben →

Július 8. – 130. nap

  2Sám 7-8 Nátán próféta jövendölése. 7 1Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, 2a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.” 3Erre Nátán azt mondta a királynak: „Vigyél véghez mindent, ami szándékodban van, mert veled... Bővebben →

Július 7. – 129. nap

  2Sám 5-6 2. DÁVID, JÚDA ÉS IZRAEL KIRÁLYA Dávidot fölkenik Izrael királyává. 5 1Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: „Nézd, csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt,... Bővebben →

Július 6. – 128. nap

  2Sám 3-4 3 1Saul háza és Dávid háza között még sokáig folytatódott a háborúskodás. Dávid egyre hatalmasabb lett, Saul háza pedig mindig gyengébb. Dávidnak Hebronban született fiai. 2Hebronban fiai születtek Dávidnak. Elsőszülötte Amnon volt, a jiszreeli Achinoamtól; 3második fia Kileáb, a Kármelbe való Nabal feleségétől, Abigailtól; a harmadik Absalom, a gesuri király, Talmai lányának,... Bővebben →

Július 5. – 127. nap

  2Sám 1-2 Sámuel második könyve Dávid értesül Saul haláláról. 1 1Saul halála után, az amalekiták elleni csatából hazatérve Dávid két napig Ciklagban maradt. 2A harmadik nap egy ember érkezett Saul táborából. A ruhája meg volt szaggatva és hamu volt a fején. Amikor Dávid elé ért, a földre vetette magát és leborult előtte. 3Dávid megkérdezte:... Bővebben →

Július 4. – 126. nap

  1Sám 29-31 A filiszteusok elbocsátják Dávidot. 29 1A filiszteusok összes csapatukat Afeknál gyűjtötték egybe, Izrael fiai meg Jiszreel közelében táboroztak. 2Amikor a filiszteusok vezérei felvonultak századaikkal és ezredeikkel, és végül Dávid is elvonult embereivel Achis előtt, 3a filiszteusok vezérei így szóltak: „Mit akarnak itt ezek a héberek?” Achis ezt válaszolta a filiszteusok vezéreinek: „De... Bővebben →

Július 3. – 125. nap

  1Sám 27-28 4. DÁVID A FILISZTEUSOK KÖZT Dávid Gátba menekül. 27 1Dávid azt mondta magában: „Egy napon mégis utol fog érni Saul keze. Nincs más hátra, mint hogy a filiszteusok földjére meneküljek. Akkor Saul lemond róla, hogy Izrael egész földjén folyvást engem hajszoljon. Így kicsúszom a kezéből.” 2Dávid tehát elindult, és hatszáz emberével elment... Bővebben →

Július 2. – 124. nap

  1Sám 25-26 Sámuel halála. 25 1Sámuel meghalt. Egész Izrael összegyűlt és megsiratta. Aztán hazájában, Rámában temették el. Nabal és Abigail esete. Dávid elindult, és lehúzódott Maon pusztájára. 2Maonban élt egy ember, aki Kármelben gazdálkodott. Az ember nagyon gazdag volt, volt háromezer juha és ezer kecskéje. Épp Kármelben volt, a juhait nyírni. 3Nabalnak hívták, a... Bővebben →

Július 1. – 123. nap

  1Sám 23-24 Dávid Keilában. 23 1Jelentették Dávidnak: „A filiszteusok ostrom alá fogták Keilát és fosztogatják a szérűket.” 2Dávid megkérdezte az Urat: „Kivonuljak ellenük és megverjem a filiszteusokat?” Az Úr ezt válaszolta Dávidnak: „Vonulj ki, verd meg a filiszteusokat és szabadítsd fel Keilát!” 3De emberei így szóltak Dávidhoz: „Nézd, már itt Júdában is folyvást rettegünk.... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑