Február 28. – 365. nap

  2Makk 13-15 V. Antiochusz és Liziász. 131A 149. esztendőben Júdás és hívei megtudták, hogy Antiochusz Eupator hatalmas sereggel Júdea felé tart, 2s vele van gyámja is, Liziász, a birodalom ügyeinek intézője, egy száztízezer gyalogosból, ötezer-háromszáz lovasból, huszonkét elefántból és háromszáz kaszával fölszerelt harci szekérből álló görög sereg élén. 3Menelaosz is szövetkezett velük, és képmutató módon biztatta... Bővebben →

Február 27. – 364. nap

  2Makk 11-12 Liziász első hadjárata. 111Liziász kancellár, a király gyámja és rokona nagyon elkeseredett ezeken az eseményeken, 2és nem sokkal azután összegyűjtött mintegy nyolcvanezer férfit, és az egész lovasságot is mozgósítva kivonult a zsidók ellen azzal a szándékkal, hogy a várost görög településsé változtatja, 3a templomot pedig a többi pogány templomhoz hasonlóan megadóztatja, s a főpapi... Bővebben →

Február 26. – 363. nap

  2Makk 9-10 Antiochusz Epifanész betegsége. 91Abban az időben Antiochusz szégyenszemre kénytelen volt a Perzsiához tartozó részekről visszavonulni.2Behatolt ugyanis Perzepolisz városába, és megkísérelte, hogy kirabolja a templomot és elfoglalja a várost. Emiatt fellázadt a nép, és fegyvert fogott, s le is győzte. A vidék lakói menekülésre kényszerítették Antiochuszt, úgyhogy kénytelen volt szégyenletes módon visszavonulni. 3Ekbatana felé... Bővebben →

Február 25. – 362. nap

  2Makk 7-8 A hét testvér vértanúsága. 71Történt, hogy hét testvért is elfogtak, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a (törvény tiltotta) sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. 2Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk,... Bővebben →

Február 24. – 361. nap

  2Makk 5-6 Menelaosz és Jázon. 51Ebben az időben készítette elő Antiochusz Egyiptom elleni második hadjáratát. 2Történt, hogy negyven napon át levegőben száguldó, aranyba öltözött lovasokat és századonként felsorakozott, felfegyverzett sereget láttak az egész városban. 3A lovasok csatasorban álltak, s mindkét irányban támadtak és védekeztek. Lendültek a pajzsok, lándzsából egész erdő volt, a nyilak repültek, az aranypáncélok... Bővebben →

Február 23. – 360. nap

  2Makk 3-4 3. HELIODOR TÖRTÉNETE Heliodor Jeruzsálembe érkezik. 31A szent város teljes békében élt, a törvényt – Oniász főpap buzgóságának és minden kihágás elleni gyűlöletének hála – egészen hűségesen szem előtt tartották. 2Történt, hogy még a királyok is tiszteletben részesítették e helyet, és drága ajándékokkal emelték a templom dicsőségét. 3Így Ázsia királya, Szeleukosz is saját jövedelméből... Bővebben →

Február 22. – 359. nap

  2Makk 1-2 A Makkabeusok második könyve 1. LEVELEK AZ EGYIPTOMI ZSIDÓKNAK Első levél. 11Üdvözlet testvéreinknek, az Egyiptomban élő zsidóknak! Testvéreitek, a Jeruzsálemben és Júdeában élő zsidók minden jót kívánnak. 2Halmozzon el benneteket az Isten jótéteményeivel, és emlékezzék meg hűséges szolgáival, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. 3Adjon mindnyájatoknak Őt félő, akaratát bizalommal, készségesen teljesítő szívet. 4Tegye lelketeket... Bővebben →

Február 21. – 358. nap

  1Makk 15-16 VII. Antiochusz elismeri Simon kiváltságait. 151Demetriusz király fia, Antiochusz levelet küldött a tenger szigeteiről a zsidók papjának és fejedelmének, Simonnak és az egész népnek. 2Így szólt: „Antiochusz király üdvözletét küldi Simon főpapnak és fejedelemnek, meg a zsidók népének. 3Némely gonosztevők hatalmukba kerítették őseink birodalmát, de én elhatároztam, hogy magamhoz ragadom a hatalmat és helyreállítom,... Bővebben →

Február 20. – 357. nap

  1Makk 13-14 5. SIMON FŐPAP (KR.E. 142–134) Simon átveszi a vezetést. 131Simon hírét vette, hogy Trifon hatalmas sereget gyűjtött, és be akar nyomulni Júda földjére, és el akarja pusztítani. 2De látta, hogy a nép retteg és fél, ezért elment Jeruzsálembe, összegyűjtötte a népet, 3és bátorítva őket így beszélt hozzájuk: „Magatok is tudjátok, mit tettek testvéreim és... Bővebben →

Február 19. – 356. nap

  1Makk 11-12 VI. Ptolemeusz támogatja II. Demetriuszt, és Alexanderrel együtt meghal. 111Egyiptom királya hatalmas sereget összegyűjtött, oly töméntelent, mint a tenger partján a fövény, és ráadásul rengeteg hajót is. Csellel meg akarta szerezni Alexander birodalmát, hogy aztán a maga birodalmához csatolja. 2Ezért békét ígérve érkezett Szíriába. A városok megnyitották előtte kapuikat, és eléje mentek. Mert... Bővebben →

Február 18. – 355. nap

  1Makk 9-10 A Beerzet melletti csata. Makkabeus Júdás halála. 91Amikor Demetriusz meghallotta, hogy Nikanor és csapatai elestek a harcban, másodszor is elküldte Júda földjére Bakchideszt és Alkimuszt, serege jobb szárnyával. 2Galilea felé tartottak, és ostrom alá vették az Arbela vidékén fekvő Mezalotot. Elfoglalták, és sok embert megöltek. 3A 152. esztendő első hónapjában Jeruzsálem előtt vertek tábort. 4Aztán... Bővebben →

Február 17. – 354. nap

  1Makk 7-8 I. Demetriusz uralma. 71A 151. esztendőben Szeleukosz fia, Demetriusz Rómából menekülve kevés emberrel egy tengerparti városban szállt partra, s ott királyként uralkodott. 2Amikor aztán bevonult ősei királyi palotájába, a csapatok elfogták Antiochuszt és Liziászt, hogy elé vigyék. 3Jelentették neki a dolgot, de ő azt mondta: „Színüket se lássam!” 4Erre a katonák megölték őket, Demetriusz pedig... Bővebben →

Február 16. – 353. nap

  1Makk 5-6 Hadjárat az idumeaiak és az ammoniták ellen. 51Amikor körülöttük a pogányok meghallották, hogy az égőáldozatok oltárát újra fölépítették, a szentélyt pedig helyreállították, mint azelőtt volt, nagy haragra gerjedtek. 2Elhatározták, hogy Jákobnak minden köztük élő fiát kiirtják. Nyomban el is kezdték a nép körében a mészárlást és a pusztítást. 3Akkor Júdás háborút indított Ézsau Idumeában... Bővebben →

Február 15. – 352. nap

  1Makk 3-4 3. JÚDÁS MAKKABEUS, A ZSIDÓK VEZÉRE (KR. E. 166–160) Júdás Makkabeus dicsérete. 31Helyébe fia, a Makkabeusnak nevezett Júdás lépett. 2Mind támogatták a testvérei és atyjának hívei. Örömmel harcba szálltak Izraelért. 3Hírt szerzett népének messze földön. A páncélt óriásként viselte, felöltötte fegyverzetét, úgy szállt harcba, oltalmazva kardjával a tábort. 4Tetteiben oroszlánhoz volt hasonló, zsákmányért bömbölő oroszlánhoz. 5Felkutatta... Bővebben →

Február 14. – 351. nap

  1Makk 1-2 A Makkabeusok első könyve A MAKKABEUSOK 1. KÖNYVE Nagy Sándor és utódai. 11Miután Macedóniai Fülöp fia, Sándor kivonult Chettimből, és legyőzte a perzsák és a médek királyát, Dáriust, helyette először Hellászon uralkodott királyként. 2Sok hadjáratot vezetett, erődöket foglalt el és királyokat küldött halálba. 3Egészen a föld határáig előrenyomult, és sok néptől szedett adót. Az... Bővebben →

Február 13. – 350. nap

  Mal 1-3 Malakiás könyve 11Jövendölés. Az Úr szózata, amelyet Malakiás által intézett Izraelhez. Az Úr szeretete Izrael iránt. 2Szerettelek benneteket! – mondja az Úr. Ti mégis így beszéltek: Mivel mutattad meg, hogy szeretsz bennünket? – Ugye, Ézsau, a testvére voltál Jákobnak? – mondja az Úr. Mégis Jákobot szerettem, 3Ézsaut pedig gyűlöltem: városait pusztasággá tettem, örökségét... Bővebben →

Február 12. – 349. nap

  Zak 13-14 131Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. 2Azon a napon – mondja a [Seregek] Ura – kiirtom a bálványok nevét az országból, úgyhogy nem is említik őket többé. Kiirtom az országból a prófétákat és a tisztátalanság lelkét is. 3Ha valaki jövendölni akar, a... Bővebben →

Február 11. – 348. nap

  Zak 11-12 111Nyisd ki kapuid, Libanon, cédrusaid hadd eméssze meg a tűz! 2[Jajgass, cédrus, mert ledőlt a cédrus: elestek a hatalmasok.] Jajgassatok Básán tölgyei, mert kivágták a járhatatlan erdőt. 3Pásztorok jajgatása hallik: mert kiszáradtak a dús legelők. Bömbölnek az oroszlánkölykök, mert elpusztult a Jordán dicsősége! A két pásztor. 4Így szólt hozzám az Úr: Legeltesd ezeket a... Bővebben →

Február 10. – 347. nap

  Zak 9-10 MÁSODIK RÉSZ Jövendölés Az új föld 91Az Úr áthaladt Hadrak földjén, Damaszkusz lakóhelyén, mert Arám városai az Úr tulajdonai éppen úgy, mint Izrael törzsei. 2Hamat is az övé, amely szomszédos vele, [Tírusz] és Szidón is, bár nagyon bölcsnek tartja magát. 3Erődöt épített magának Tírusz, annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi aranyat, mint... Bővebben →

Február 9. – 346. nap

  Zak 7-8 71Dárius király 4. esztendejében [az Úr szózatot intézett Zakariáshoz], a kilencedik hónap [Kiszlév hónap] negyedik napján 2Bételből elküldték Szarecert, Regem-Meleket és embereit, hogy imádkozzanak az Úr színe előtt, 3és kérdezzék meg a Seregek Ura templomának papjaitól, valamint a prófétáktól: „Kell-e nekem az ötödik hónapban gyászolnom és böjtölnöm, amint már számos esztendeje megtettem?” Visszatekintés a... Bővebben →

Február 8. – 345. nap

  Zak 5-6 A hatodik látomás: a repülő könyv. 51Ismét fölemeltem tekintetem, és újra látomást láttam: egy repülő könyvtekercset. 2Az angyal, aki hozzám beszélt, megkérdezte: „Mit látsz?” „Egy repülő könyvtekercset látok – feleltem. – A hossza húsz könyök, a szélessége pedig tíz könyök.” 3Erre így szólt: „Ez az az átok, amely rászáll az egész föld színére. Elűz... Bővebben →

Február 7. – 344. nap

  Zak 3-4 A negyedik látomás: Józsue főpapi koronája. 31Megmutatta nekem Józsue főpapot, amint az Úr angyala előtt állt. Jobbján a sátán állt, és vádolta. 2Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: „Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök ő, amelyet kimentettek a tűzből?” 3Józsue piszkos ruhába volt öltözve, amint ott... Bővebben →

Február 6. – 343. nap

  Zak 1-2 Zakariás könyve ELSŐ RÉSZ Felhívás a megtérésre. 11Dárius 2. esztendejének nyolcadik hónapjában az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, [Berechjának], Iddó [fiának a] fiához. 2 3Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek Ura. 4Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez így beszéltek a régi... Bővebben →

Február 5. – 342. nap

  Agg 1-2 Aggeus könyve A templom újjáépítése. 11Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehocadak fiához, a főpaphoz: 2Ezt üzeni a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja: „Nem jött el még az idő, hogy... Bővebben →

Február 4. – 341. nap

  Szof 1-3 Szofoniás könyve 11Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett, Júda királyának, Jozijának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkijának volt a fia. I. AZ ÚR NAPJA JÚDÁBAN Kozmikus előjáték 2Bizony, elpusztítok mindent a föld színéről – mondja az Úr. 3Elpusztítok embert, állatot, elpusztítom az ég madarait, a tenger... Bővebben →

Február 3. – 340. nap

  Hab 1-3 Habakuk könyve Címzés. 11Látomás, amelyet Habakuk próféta látott. I. PÁRBESZÉD ISTEN ÉS A PRÓFÉTA KÖZÖTT A próféta első panasza: az igazságosság hiánya miatt 2Meddig kell még Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!”, anélkül, hogy megszabadítanál? 3Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást... Bővebben →

Február 2. – 339. nap

  Náh 1-3 Náhum könyve 11Jövendölés Ninivéről. Az elkosi Náhum látomásának könyve. I. BEVEZETÉS Zsoltár. Az Úr haragja 2Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein. 3Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes, nem hagyja büntetlenül a bűnöst. Viharban és forgószélben jár, a felhő... Bővebben →

Február 1. – 338. nap

  Mik 6-7 III. VÁDBESZÉD IZRAEL ELLEN Az Úr szemrehányást tesz népének 61Halljátok hát az Úr szavát! Rajta! Szállj perbe a hegyek előtt, a halmok hallják meg szavadat! 2Halljátok meg az Úr panaszát, hegyek és ti, erős alapjai a földnek! Mert perbe száll az Úr népével, vádbeszédet mond Izrael ellen. 3„Népem! Mit vétettem neked? Mi eshetett nehezedre?... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑