Március 31. – 31. nap

Kiv 19-20 Megérkezés a Sínai-hegyhez. 19 1 Az Egyiptomból való kivonulás után három hónapra ugyanazon a napon érkeztek meg a Sínai pusztába. 2 Refidimből indultak el, a Sínai pusztába érkeztek, és a pusztaságon táboroztak le. Az izraeliták táborukat a heggyel szemben ütötték fel. ​ A szövetség megígérése. 3 Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig... Bővebben →

Március 30. – 30. nap

Kiv 16-18 16 1 Elindultak Elimből, és az Egyiptomból való kivonulásuk utáni második hónap 15. napján Izrael egész közössége Szin pusztájába érkezett, amely Elim és a Sínai-hegy között terül el. 2 Itt a pusztában az izraeliták egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. 3 Izrael fiai ezzel estek nekik: „Inkább haltunk volna meg az Úr... Bővebben →

Március 29. – 29. nap

Kiv 14-15 Etamtól a Sás-tengerig. 14 1 Az Úr így szólt Mózeshez: 2 „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és Pi-Hachirot előtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort. Baal-Cefonnal szemben legyen a táborotok a tenger partján. 3 A fáraó azt fogja gondolni: Izrael fiai eltévedtek az országban, a puszta körülzárta őket. 4 Én... Bővebben →

Március 28. – 28. nap

Kiv 12-13 A húsvéti bárány. 12 1 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: 2 „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. 3 Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. 4 De ha a család kicsi egy... Bővebben →

Március 27. – 27. nap

Kiv 9-11 Az 5. csapás: a dögvész. 9 1 Ezután az Úr így szólt Mózeshez: „Menj a fáraóhoz és mondd meg neki: ezt üzeni az Úr, a héberek Istene: engedd szabadon népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. 2 Ha nem engeded el, hanem továbbra is fogva tartod, 3 akkor az Úr keze, mint pusztító járvány, ránehezedik nyájaidra,... Bővebben →

Március 26. – 26. nap

Kiv 7-8 7 1 Az Úr megnyugtatta Mózest: „Nézd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mint egy isten, és testvéred, Áron lesz a prófétád. 2 Neki mondj el mindent, amit veled közlök, s testvéred, Áron továbbítsa a fáraónak, hogy így elengedje Izrael fiait országából. 3 Ám én megkeményítem a fáraó szívét, és sok jelet meg csodát művelek... Bővebben →

Március 25. – 25. nap

Kiv 4-6 A Mózesnek adott csodajelek. 4 1 Mózes újra megjegyezte: „De ha nem hisznek nekem és nem hallgatnak rám, hanem azt mondják: Az Úr nem jelent meg neked.” 2 Erre az Úr megkérdezte: „Mi van a kezedben?” „Bot” – felelte. 3 „Dobd a földre” – parancsolta neki. Amikor ledobta a földre, az kígyóvá változott... Bővebben →

Március 24. – 24. nap

Kiv 1-3 Visszatekintés. 1 1 Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: 2 Ruben, Simeon, Lévi és Júda, 3 Isszachár, Zebulun és Benjamin, 4 Dán és Naftali, Gád és Áser. 5 Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott. 6 Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék.... Bővebben →

Március 23. – 23. nap

Ter 49-50 Jákob áldása. 49 1 Jákob azután hívta fiait és így szólt: „Gyűljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli időkben rátok vár. 2 Gyűljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat! 3 Ruben, elsőszülöttem, te erősségem és férfierőm zsengéje. Első a tekintélyben és első a hatalomban. 4 De kiáradtál, mint a víz, ezért a... Bővebben →

Március 22. – 22. nap

Ter 46-48 Jákob útja Egyiptomba. 46 1 Izrael tehát elindult mindenével, amije volt. Beersebába érve áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. 2 Isten éjjeli látomásban így szólt Izraelhez: „Jákob, Jákob!” Ő felelt: „Itt vagyok!” 3 Azt mondta: „Isten vagyok, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert ott nagy néppé teszlek, 4 és magam is lemegyek... Bővebben →

Március 21. – 21. nap

Ter 43-45 Jákob fiainak második útja. 431Az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre. 2Mind fölélték a gabonát, amit Egyiptomból hoztak. Ezért apjuk azt mondta nekik: „Menjetek el még egyszer, és vegyetek gabonát számunkra.” 3Júda így válaszolt: „Az a férfi nyomatékosan hangoztatta előttünk: Nem kerülhettek ismét a szemem elé, ha öcsétek nincs veletek.4Ha tehát elengeded velünk öcsénket, akkor lemegyünk... Bővebben →

Március 20. – 20. nap

Ter 41-42 A fáraó álma. 411Két év múlva a fáraónak álma volt. Úgy tűnt neki, mintha a Nílusnál állna. 2Hét szép és kövér tehén jött elő a Nílusból, és legelt a füves réten. 3Utánuk azonban hét más tehén jött elő a Nílusból, csúnya és sovány, és odament a többi tehénhez a Nílus partjára. 4A csúnya és sovány tehenek... Bővebben →

Március 19. – 19. nap

  Ter 39-40 József Egyiptomban. 39 1Amikor Józsefet elvitték Egyiptomba, Potifár, a fáraó egyik tisztviselője, a testőrség parancsnoka, egy egyiptomi ember vásárolta meg az izmaelitáktól, akik odavitték. 2De az Úr Józseffel volt, s így minden sikerült neki. Urának, az egyiptominak a házában maradt. 3Ura meglátta, hogy az Úr vele van és hogy az Úr sikerre... Bővebben →

Március 18. – 18. nap

  Ter 36-38 Ézsau feleségei és gyermekei. 36 1Ézsaunak, vagyis Edomnak ezek az utódai: 2Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget: Adát, a hettita Elon lányát és Oholibámát, Anának, a horita Cibeon fiának lányát, 3továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát. 4Ada szülte Ézsaunak Elifázt, Bászmát szülte Reuelt, 5Oholibáma szülte Jeust, Jalamot és Korachot. Ezek Ézsau fiai,... Bővebben →

Március 17. – 17. nap

Ter 33-35 Találkozás Ézsauval. 33 1Jákob fölemelte szemét és körülnézett. Ott jött Ézsau négyszáz emberével. A gyerekeket elosztotta Lea, Ráchel és a két szolgáló között. 2A szolgálókat gyermekeivel az élre állította, utána Leát gyermekeivel, és végül Ráchelt Józseffel. 3Ő maga előre ment, és hétszer meghajolt a földig, amíg közel ért testvéréhez. 4Ézsau eléje sietett, megölelte,... Bővebben →

Március 16. – 16. nap

  Ter 31-32 Jákob menekülése. 31 1De megtudta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták: „Jákob mindent magához ragadott, ami apánké volt, apánk vagyonából egész gazdagságot szerzett.” 2Jákob Lábán arcáról is leolvasta, hogy nem olyan érzelmeket táplál iránta, mint azelőtt. 3Ezért az Úr így szólt Jákobhoz: „Térj vissza atyáid földjére és rokonságodhoz, én veled leszek.” 4Jákob... Bővebben →

Március 15. – 15. nap

Ter 29-30 Jákob Lábánnál. 29 1Ezután Jákob elindult és elérkezett kelet fiainak országába. 2Körülnézett, és a pusztában meglátott egy kutat, amelynél éppen három juhnyáj tartózkodott. Ugyanis ebből a kútból itatták a nyájakat. A kút nyílását elzáró kő igen nagy volt. 3A követ csak akkor hengerítették el a kút nyílásáról, ha minden nyáj együtt volt. Megitatták... Bővebben →

Március 14. – 14. nap

  Ter 27-28 Izsák áldása. 27 1Mikor Izsák megöregedett és szeme elhomályosult, úgyhogy nem látott, magához hívta idősebb fiát, Ézsaut, és így szólt: „Fiam!” „Itt vagyok” – felelte. 2Akkor azt mondta: „Látod, hogy megöregedtem, halálom napját azonban nem tudom. 3Vedd azért vadászszerszámodat, a tegezt és az íjat, menj ki a mezőre, és ejts nekem vadat.... Bővebben →

Március 13. – 13. nap

  Ter 25-26 Ketura utódai. 25 1Ábrahám vett egy másik feleséget, név szerint Keturát. 2Ez szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suachot. 3Joksán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai voltak: az asuriták, a letusiták és a leummiták. 4Midián fiai voltak: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Mindezek Ketura fiai voltak. 5Ábrahám egész vagyonát... Bővebben →

Március 12. – 12. nap

  Ter 23-24 A pátriárkák sírja. 23 1Sára életkora 127 esztendőt tett ki. 2Ekkor halt meg Sára Kirjat-Arbában, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. Ábrahám elkezdte Sáráért a gyászszertartást és a siratást. 3Azután Ábrahám fölkelt, eltávozott a halottól, és így szólt a hettitákhoz: 4„Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok. Ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam... Bővebben →

Március 11. – 11. nap

  Ter 21-22 Izsák születése. 21 1Az Úr meglátogatta Sárát, ahogy megígérte, az Úr úgy tett Sárával, ahogy előre megmondta. 2Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az időben, amelyről Isten beszélt. 3Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. 4Ábrahám körülmetélte fiát, Izsákot, a nyolcadik napon, ahogy Isten... Bővebben →

Március 10. – 10. nap

  Ter 19-20 Szodoma pusztulása. 19 1A két angyal este ért Szodomába, amikor Lót éppen a város kapujánál ült. Mikor Lót meglátta őket, felállt, eléjük ment, földig hajolt előttük, 2és így szólt: „Kérlek benneteket, uraim, térjetek be szolgátok házába éjszakára és mossátok meg lábatokat. Holnap reggel aztán elindultok és folytatjátok utatokat.” Azok így válaszoltak: „Nem,... Bővebben →

Március 9. – 9. nap

  Ter 17-18 Szövetség és körülmetélkedés. 17 1Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: „Én El Shaddái vagyok: járj előttem, és légy tökéletes. 2Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak.” 3Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki: 4„Nézd, ez az én szövetségem veled. Te... Bővebben →

Március 8. – 8. nap

Ter 15-16 Az ígéret és a szövetség. 15 1A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: „Ne félj Ábrám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz.” 2Ábrám így szólt: „Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.” 3És Ábrám így folytatta: „Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm.” 4Az... Bővebben →

Március 7. – 7. nap

Ter 13-14 Ábrahám (Ábrám) és Lót elválása. 13 1Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is. 2Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban. 3A Negebről fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol először táborozott Bétel és Ai között, 4annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt... Bővebben →

Március 6. – 6. nap

Ter 11-12 A bábeli torony. 11 1Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. 2Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. 3Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. 4Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és... Bővebben →

Március 5. – 5. nap

Ter 9-10 A világ új rendje. 9 1Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. 2A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek: a kezetekbe adom őket. 3Minden, ami él és mozog, szolgáljon... Bővebben →

Március 4. – 4. nap

Ter 7-8 7 1Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. 2Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. 3(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. 4Mert még... Bővebben →

Március 3. – 3. nap

Ter 5-6 A vízözön előtti ősatyák. 51Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket. 3Amikor Ádám 130 esztendős volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott. 4Ádám Szet születése után még 800 évig élt, s fiai meg... Bővebben →

Március 2. – 2. nap

Ter 3-4 A bűnbeesés. 31A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” 2Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. 3Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” 4Erre... Bővebben →

Március 1. – 1. nap

  Ter 1-2 I. AZ ŐSTÖRTÉNET A világ teremtése. 11Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. 3Isten szólt: „Legyen világosság”, és lett világosság. 4Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. 5A világosságot nappalnak nevezte Isten, a... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑