Február 7. – 344. nap

 

Zak 3-4

A negyedik látomás: Józsue főpapi koronája.

31Megmutatta nekem Józsue főpapot, amint az Úr angyala előtt állt. Jobbján a sátán állt, és vádolta. 2Az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: „Parancsoljon neked az Úr, sátán, parancsoljon neked az, aki kiválasztotta Jeruzsálemet! Nem üszök ő, amelyet kimentettek a tűzből?” 3Józsue piszkos ruhába volt öltözve, amint ott állt az Úr angyala előtt. 4Az angyal megszólalt, és azt mondta az előtte állóknak: „Vegyétek le róla a piszkos ruhát, és öltöztessétek díszes ruhába! 4 5A fejére tegyetek tiszta föveget!” Fel is öltöztették díszes ruhába, a fejére pedig tiszta föveget tettek. Az Úr angyala ott állt előtte 5és azt mondta neki: „Látod, levettem rólad bűnödet.”6Majd így szólt az Úr angyala Józsuéhoz: 7„Ezt mondja a Seregek Ura: Ha az én útjaimon jársz, és megtartod törvényeimet, te fogod kormányozni házamat, te őrzöd udvaraimat, és megengedem, hogy ezek sorába lépj, akik itt állnak. 8 9Nézd, a kő, amelyet Józsue elé tettem, ezen az egy kövön hét szem van; nézd, magam vésem bele a feliratot – mondja a Seregek Ura.”

Eljön a Sarj.

9Halljátok hát, Józsue főpap, és társaid, akik előtted ülnek – mert hisz jelképes személyek vagytok! Nézzétek, elküldöm szolgámat, a Sarjat, 9és kiirtom a gonoszságot ebből az országból egyetlen nap alatt. 10Azon a napon – mondja a Seregek Ura – meghívhatjátok majd egymást a szőlő és a fügefa alá.

Az ötödik látomás: a lámpa és az olajfák.

41Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit. 2Majd megkérdezte: „Mit látsz?” Azt feleltem: „Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égő a mécsesek számára, amelyek rajta vannak. 3Mellette két olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról.” 4Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám beszélt: „Mit jelentenek ezek a dolgok, Uram?” 5Az angyal, aki hozzám beszélt, ezt válaszolta: „Nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?” Azt mondtam: „Nem, Uram.” 6Erre így felelt: 6„Ez a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész földet.” 6Ismét megszólaltam és megkérdeztem: „És mit jelentenek az olajfák a mécstartó mellett jobbról és balról?” 6[Ismét megszólaltam, és megkérdeztem tőle: „Mit jelent az olajfa két ága, amelyből a két aranycsövön át olaj folyik?”] 6Azt felelte: „Nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok?” Azt mondtam: „Nem, Uram.” 6Erre ő: „Ez a két Fölkent, akik az Úr előtt állnak az egész földön.”

Megjegyzések Zerubbábelről.

6Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által – mondja a Seregek Ura. 7Mi vagy te, nagy hegy? Zerubbábel előtt síksággá változol. Ő majd fölteszi a zárókövet, s közben ezt mondják: Szép, milyen szép! 8Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 9Zerubbábel keze vetette meg e ház alapját, az ő keze fogja be is fejezni. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött hozzátok.] 10Vajon van-e valaki, aki megveti e szerény kezdet napját? Örülni fognak majd, ha látják a választott követ Zerubbábel kezében.

 

Sir 30

A nevelés.

301Aki szereti a fiát, annak kéznél van pálcája, hogy végső napjai örömben teljenek. 2Aki megfenyíti fiát, örömét leli benne, ismerősei közt dicsérik majd érte. 3Aki tanítja fiát, azt irigyli ellenfele, barátai előtt meg ujjonghat miatta. 4Ha egy apa meghal, mintha nem halna meg, mert hisz hátrahagyja saját hasonmását.5Amíg él, örülhet, ahányszor csak látja, amikor távozik, nincs miért aggódjék. 6Lesz, aki bosszút áll az ellenségein, a barátainak meg hálával fizet. 7Aki kényezteti fiát, az majd sebeket kap, a szíve meg összerezzen minden hangra. 8Csökönyös lesz a ló, ha nem idomítják, a magára hagyott fiú szemtelen lesz. 9Ha kényezteted fiad, majd rémületbe ejt, s ha mókázol vele, csalódásodra lesz. 10Ne enyelegj vele, mert hátha megbánod, és végül neked vásik bele a fogad. 11Ifjú éveiben ne hagyd szabadjára és ne nézz el neki semmi komiszságot.12Még ifjúkorában hajlítsd meg a nyakát és addig, míg kicsi, verj a fenekére, nehogy elvaduljon és ellened szegüljön, szívednek pedig fájdalmára legyen. 13Fenyítsd meg a fiad és bajlódjál vele, nehogy esztelenül ellened forduljon.

Az egészség

14Jobb szegénynek lenni épen, egészségben, semmint beteg testben vagyonosnak lenni. 15Az egészséges élet aranynál többet ér, az egészséges test több bármi szerencsénél. 16Nincs nagyobb gazdagság az egészségnél, és nagyobb boldogság a derűs szívnél. 17A keserves életnél többet ér a halál, az örök nyugalom a hosszú szenvedésnél. 18Aki zárt szájjal kínál ínyenc falatokat, az sírra tesz ételáldozatot. 19Mi hasznára van ez a bálványoknak, hisz az ízét s illatát sem érzik? Így áll annak ügye, akit üldöz az Úr, 20a saját szemével lát, de csak sóhajtozik, mint a herélt, aki lányt ölel, s epekedik.

Az öröm

21Ne add át egészen magad a gondoknak, töprengéseiddel ne okozd vesztedet. 22Szívbeli öröm az ember élete, és a vidám kedély megtoldja napjait. 23Kerüld a gondjaid, nyugtasd meg a szíved, s minden bosszúságot tarts távol magadtól. Sokat megöl a gond, a hasztalan bánat. 24Az irigység és harag rövidíti az életet, a gond időnap előtt megöregít. 25Vidám a szív és jókedvű az étkezésnél, és amit megeszik, javára is válik.

 

Jel 1

Jelenések könyve

Bevezetés.

11Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet azért adott neki az Isten, hogy szolgáinak megmutasson mindent, aminek csakhamar be kell következnie. Elküldte angyalát, így adta tudtul szolgájának, Jánosnak, 2aki tanúskodik Isten Igéjéről és Jézus Krisztus tanúságtételéről: mindenről, amit látott. 3Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat, és meg is tartja, ami bennük meg van írva, mert az idő közel van.

I. LEVÉL AZ ÁZSIAI EGYHÁZAKNAK

Címzés.

4János a hét ázsiai egyháznak. Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt és aki eljő, meg a hét lélektől, aki trónja előtt áll, 5és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől! 6Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen. 7Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. 8„Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” – mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható.

A bevezető látomás.

9Én, János, a királyságban és a türelmes várásban testvéretek Jézusban, és az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, és Jézus tanúságtétele miatt. 10Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, 11megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába.” 12Erre megfordultam, hogy megnézzem, mely hang szól hozzám. Amint odafordultam, hét arany gyertyatartót láttam,13a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. 14Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, 15lába, mint a kohóban izzó sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása. 16Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap.

János megbízatása.

17Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. 19Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. 20A hét csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak ez a titka: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó meg a hét egyház.”

 

Christchurch, NZ
Christchurch, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑