Február 6. – 343. nap

 

Zak 1-2

Zakariás könyve

ELSŐ RÉSZ

Felhívás a megtérésre.

11Dárius 2. esztendejének nyolcadik hónapjában az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, [Berechjának], Iddó [fiának a] fiához. 2 3Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek Ura. 4Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez így beszéltek a régi próféták: „Ezt mondja a Seregek Ura: Forduljatok el gonosz utaitoktól, és gonosz tetteitektől!”, de nem hallgattak meg, és nem ügyeltek rám – mondja az Úr. 5És hol vannak atyáitok? És a próféták tán örökké élnek?6De szavaim és parancsaim, amelyeket szolgáimra, a prófétákra bíztam, ugye eljutottak atyáitokhoz? 6Ezért az Úr nagyon megharagudott atyáitokra, 6úgyhogy megszégyenültek, és azt mondták: A Seregek Ura úgy bánt velünk, amint elhatározta: útjaink és tetteink szerint.

Az első látomás: a lovasok.

7A tizenegyedik hónap [a Sebat hónap] huszonnegyedik napján, Dárius 2. évében az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, [Berechjának], Iddó [fiának a] fiához: 8Az éj folyamán látomásom volt. Egy ember állt a mirtuszfák között a völgyben; mögötte sárga, vörösessárga, fekete és fehér lovak voltak. 9Megkérdeztem: „Mik ezek, Uram?” [Az angyal, aki hozzám beszélt, azt mondta: „Mindjárt megmutatom neked, hogy mik ezek.”] 10Az ember, aki a mirtuszfák között állt, ezt válaszolta: „Ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet.”11Ekkor a lovak azt mondták az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt: „Bejártuk a földet. Az egész földön béke van és nyugalom.” 12Erre az Úr angyala így válaszolt: „Seregek Ura! Meddig vársz még, hogy megkönyörülj Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekkel hetven éve érezteted haragodat?” 13Az Úr kedves, vigasztaló szavakkal válaszolt az angyalnak, aki hozzám beszélt. 14Ezután így szólt az angyal, aki hozzám beszélt: „Hirdesd: Ezt mondja a Seregek Ura: Féltékeny szeretettel szeretem Jeruzsálemet és Siont, 15és nagyon haragszom a gőgös népekre. Én ugyanis csak egy kicsit haragudtam, ők azonban túllépték a mértéket. 16Azért ezt mondja az Úr: Újra irgalommal fordulok Jeruzsálemhez. Újjá fog épülni ott a házam – mondja a Seregek Ura –, és a mérőzsinór kifeszül Jeruzsálem felett. 17Hirdesd továbbá: Ezt mondja a Seregek Ura: Városaim bővelkedni fognak a javakban. Az Úr megkönyörül Sionon, és ismét kiválasztja Jeruzsálemet.”

A második látomás: szarvak és kovácsok.

21Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Volt ott négy szarv. 2Megkérdeztem az angyalt, aki beszélt hozzám: „Mik ezek a szarvak, Uram?” Azt felelte: „Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát [Izraelt] és Jeruzsálemet.” 3Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem. 4Megkérdeztem: „Mit fognak ezek itt csinálni?” Azt mondta: „[Ezek azok a szarvak ott, amelyek szétszórták Júdát, úgyhogy senki sem merte fölemelni a fejét.] S ezek most idejöttek, hogy legyőzzék őket, [hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvát, amelyek fölemelték a szarvukat Júda országa ellen és szétszórták]”.

A harmadik látomás: a zsinórmérték.

5Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Egy embert, akinek mérőzsinór volt a kezében.6Megkérdeztem tőle: „Hová mész?” Azt felelte: „Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága.” 7Az angyal, aki hozzám beszélt, mozdulatlan maradt, és egy másik angyal jött eléje. 8Az előző így szólt: „Szaladj, mondd el ezt annak az ifjúnak: Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt. 9Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége.”

Felhívás a száműzöttekhez

10Jaj, jaj! Meneküljetek Észak földjéről! [– mondja az Úr –], [mert a négy szél irányába szórtalak szét benneteket – mondja az Úr.] 11Jaj, Sion, mentsd meg magadat, aki Babilonban laksz! 12Mert ezt mondja a Seregek Ura [az ő dicsősége küldött engem] a népekhez, amelyek kifosztottak titeket, [mert ha valaki hozzátok ér, olyan, mintha a szempillámhoz érne]: 13Nézzétek, kinyújtom kezem ellenük, és ők saját szolgáik prédájává lesznek. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem.] 14Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. 15Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik. [Ő azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.] 16Júda az Úré lesz, mint az ő öröksége a szent földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet. 17Némuljon el minden test az Úr színe előtt, mert ébred már és elindul szent hajlékából.

 

Sir 29

A kölcsön.

291Aki másnak kölcsönad, irgalmat gyakorol, aki kezét nyújtja, megtartja a törvényt. 2Adj kölcsön, ha rászorul, embertársadnak, és fizesd vissza idejében, hogyha magad kaptál. 3Tartsd meg szavadat, légy megbízható, s amire szükséged lesz, mind megkapod. 4Sokan talált pénznek tekintik a kölcsönt, és aki segített rajtuk, azt zavarba hozzák. 5Amíg meg nem kapja, kezet csókol neki, és a pénz kedvéért alázattal beszél. A törlesztés idején szép szavakkal tartja, panaszkodik, sír-rí, s az időt okolja. 6Ha végre elszámolnak, alig adja meg a felét, s a kölcsönadó még ennek is örülhet. Ha nem tud fizetni, kútba esik a pénz, s eggyel még több lesz az ellensége. Szidja és átkozza, ezzel fizet neki, tisztelet s köszönet helyett gyalázattal. 7Sokan nem adnak kölcsön, de nem gonoszságból, hanem mert irtóznak a hasztalan viszálytól.

Az alamizsna

8Légy türelmes ahhoz, akit megtört az élet, és ne csak hitegesd az alamizsnával. 9A törvény kedvéért karold fel a szegényt, ne menjen el tőled soha üres kézzel. 10Testvérre, barátra költsd inkább pénzedet, semmint a kő alatt megegye a rozsda. 11Kincset a Fölséges törvénye szerint gyűjts, az minden aranynál többet használ neked.12Jótéteményeket gyűjts a kincsesházba, azok majd kimentenek a bajból téged, 13s minden erős pajzsnál és nehéz lándzsánál jobban megharcolnak érted az ellenségeddel.

A kezeskedés

14A jó ember kezeskedik az embertársáért, s csak a szégyentelen hagyja aztán cserben. 15Kezesed jóságát ne felejtsd el soha, hiszen saját magát adta oda érted. 16A gonosz képes tönkretenni a kezesét, és cserbenhagyni azt, aki megmentette. 17Sok jómódú embert tönkretett már a kezesség, s mint tenger hulláma, táncoltatta őket.18Gazdag férfiak váltak miatta hontalanná, s idegen népek közt hányódtak-vetődtek. 19Bűnös, aki haszonért vállal kezességet, ezzel a saját végzetébe rohan. 20Erőidhez mérten karold fel társadat, de vigyázz magadra, nehogy csapdába ess.

Vendégszeretet

21A legfontosabb az életben a víz és a kenyér, a ruha és a lakás, ami védelmet ad. 22Jobb az ínséges élet védőtető alatt, mint idegen világban az ínycsiklandó falat. 23Akár sok, akár kevés, elégedj meg vele, és ne vendégeskedj idegenben. 24Házról házra járni nyomorult egy élet, mert ahol idegen vagy, be kell fognod a szád.25Ha idegen vagy, le kell minden szégyent nyelned, s hallgatnod kell a keserű szavakat: 26„Rajta, idegen, terítsd meg az asztalt, és ha van valamid, adj nekem enni.” 27„El veled, idegen, a tisztesség kívánja, a testvérem jött hozzám, szükség van a házra.” 28Tisztességes ember nehezen viseli, ha felhánytorgatják, miért is lakik ott, s mint valami adóst, szidják és átkozzák.

 

Júd 1

Júdás levele

Bevezetés.

11Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. 2Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek!

A tévtanítók tanítása.

3Szeretteim, minden igyekezettel azon vagyok, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükségesnek véltem, hogy írásban kérjelek titeket, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek.4Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják.5Emlékezetetekbe szeretném idézni, bár egyszer s mindenkorra tudtok mindent, hogy az Úr Egyiptomból kiszabadította a népet, de később azokat, akik nem hittek, elpusztította. 6Az angyalokat is, akik nem becsülték meg méltóságukat, elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartja.7Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intő példák a számunkra: az örök tűz lett a büntetésük. 8Ennek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy megfertőzik a testet, megvetik az (isteni) fölséget, káromolják az (égi) hatalmasságokat, 9jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt az ördöggel, csak ennyit mondott: „Büntessen meg az Úr!”10Ezek pedig káromolják azt, amit nem ismernek; azok meg, amiket mint az oktalan állatok, ösztönösen ismernek, romlásukra válnak. 11Jaj nekik, mert Kain útján járnak, haszonlesésből Bileám tévedésébe esnek, és mint Korach, halálukat lelik a lázadásban. 12Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon, akik nem szégyellnek veletek enni, és csak hizlalják magukat; széltől űzött, esőtlen felhők; kétszeresen kiszáradt, gyökerestül kitépett, késő őszi, gyümölcstelen fák; 13saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok; bolygó csillagok, amelyekre az örök sötétség homálya vár. 14Ezekről jövendölt Hénoch, Ádám után a hetedik pátriárka: „Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel, 15hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek.” 16Ezek, akik zúgolódnak, siránkoznak a sorsuk miatt; szenvedélyeiktől vezettetve élnek, nagyképű szavakkal dobálóznak, és hajbókolnak az embereknek, csak hogy hasznot húzzanak.

Az apostol intelmei.

17Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. 18Megmondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek. 19Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek. 20De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, 21tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára. 22Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak; 23másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek.

Befejezés.

24Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel odaállítson dicsőségének színe elé, 25a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké! Ámen.

 

Christchurch, NZ
Christchurch, NZ
Hírdetés

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑